Středa 15.11.2017 je nejzazší termín pro podání žádosti o změnu rozhodnutí

Již za pár dní vyprší termín pro podání žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017. Kladete si otázku, proč žádat o změnu rozhodnutí, např. když jste obdrželi dotaci z programu MŠMT č. VIII? Jedním z důvodů může být částka celkových nákladů projektu, kterou jste uvedli v žádosti a kterou nyní – z různých příčin – nebudete schopni dodržet a doložit.

V dokumentech přiložených k rozhodnutí jsou tabulky, které musí každý příjemce dotace v rámci vyúčtování vyplnit a předložit poskytovateli, tedy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Pod tabulkou č. 1 „Přehled zdrojů financování projektu“ je uvedeno, že:

Údaj o celkových poskytnutých finančních prostředcích musí být minimálně ve stejné výši jako údaj o celkové výši rozpočtu projektu uvedený v Informaci o poskytnutí příspěvku.

Podobná věta je uvedena i pod tabulkou č. 2 s názvem „Rozpočet projektu podle nákladových položek“, kde je uvedeno:

Údaj za skutečně vynaložené náklady na projekt nesmí být nižší než údaj o celkovém rozpočtu projektu uvedený v Informaci o poskytnutí příspěvku.

Vzhledem k tomu, že MŠMT u programu VIII upustilo od úmyslu, aby TJ/SK posílaly poskytovateli akceptace, tedy schválení navržených (nižších) částek dotace, a to vč. upraveného rozpočtu, jsou na první straně rozhodnutí (v tzv. Informaci o poskytnutí příspěvku) uvedeny celkové náklady projektu vycházející z rozpočtu, který jednotlivé kluby a jednoty zasílaly ministerstvu spolu s žádostí.

rozhodnuti-celkove-naklady

Pokud již nyní víte, že nebudete schopni celkové náklady projektu dodržet a doložit (tzn. ve Vašem účetnictví nebudete mít dostatečné množství nákladů na činnost dětí a mládeže bez ohledu na to, z jakého zdroje jsou náklady financovány), doporučujeme Vám – i přes telefonické ujištění ze strany pracovníků MŠMT, že v rámci programu VIII stačí v tabulkách vyúčtovat náklady do výše poskytnuté dotace – požádat MŠMT o změnu rozhodnutí.

Žádost musí obsahovat alespoň:

  • identifikaci příjemce
  • název programu, v jehož rámci byla dotace poskytnuta
  • název projektu
  • číslo rozhodnutí
  • označení náležitosti, jejíž změna je požadována
  • zdůvodnění požadované změny
  • datum, od kterého by měla změna platit
  • datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem příjemce

Inspirovat se může např. tímto textem:

Vážená paní…/vážený pane…,

 v souladu s rozhodnutím MŠMT o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 a zároveň v souladu s § 14 odst. 13 písm. a) rozpočtových pravidel Vás žádáme o změnu rozhodnutí č. 502017_8_xxxx. Konkrétně Vás žádáme o úpravu údaje o celkových nákladech projektu s názvem „Zajištění chodu mládežnického oddílu florbalu v TJ Horní Dolní“. Údaje o celkových nákladech projektu vycházel z rozpočtu, který byl přiložen k žádosti našeho spolku TJ Horní Dolní, IČO: 01234567 o poskytnutí dotace z programu MŠMT č. VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech na rok 2017. Vzhledem k neplánovaným změnám v hospodaření našeho klubu, nebude možné celkový rozpočet projektu dodržet a doložit, proto žádáme o snížení částky z původních ……. Kč na …… Kč – viz přiložený aktualizovaný rozpočet. Žádáme o promítnutí změny k dnešnímu dni.

Žádost je potřeba poslat doporučeně poštou na adresu MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor sportu, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) nebo zprávou zaslanou datovou schránkou (podání zaslané datovou schránkou je potřeba opatřit elektronickým podpisem).

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu nespurkova@ptupraha.cz nebo telefonním čísle 261 215 365.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.