Dotační programy městských částí

Financování běhu sportovního klubu je každoroční starostí mnohého funkcionáře. Dotace od MŠMT či Magistrátu hl. m. Prahy ovšem nejsou jediné možné zdroje kapitálu, které mohou TJ/SK získat. Jednotlivé městské části často nabízejí velmi zajímavé granty a neváhají podpořit sportovní organizace, které poskytují služby jejich občanům. Víte i vy, na kterých MČ byste mohli žádat o dotace?

Územní dělení hl. m. Prahy

Vzhledem k množství městských částí a především jejich diverzitě, neexistuje jednotný termín vyhlašování a přijímání žádostí a konkrétní vypsané programy včetně jejich podmínek se také velice odlišují. Základním předpokladem před tím, než se začnete porozhlížet po možnostech financování z městských částí, je znalost nejen MČ, ve které máte sídlo, ale také MČ, ve které reálně vykonáváte svou činnost. Členění Prahy není právě nejpřehlednější záležitostí a obzvlášť matoucně může působit pro starší generace, které zažily několik různých změn a přečíslování. Je třeba od sebe odlišit správní obvod, městskou část a katastrální území – např. Záběhlice leží na území MČ Praha 10 i Praha 4, případně naopak Modřany nejsou Praha 4 nýbrž Praha 12.

Tento drobný zmatek vznikl po sametové revoluci, kdy klasických 10 velkých městských částí (tři v centru města a zbylé větší kolem nich) bylo rozděleno na 57 samosprávných MČ zařazených do větších správních obvodů, kterých je v současné době 22. Například Kunratice byly nejprve součástí Prahy 4, následně Prahy 12, pak krátce spadaly pod úřad v Libuši a v současné době jsou samostatnou MČ, která je součástí „velké Čtyřky“ (tj. správního obvodu Praha 4).

Na kterých MČ lze žádat

K úspěšnému získání dotace z městské části je tedy třeba znát, na území které z 57 „malých“ MČ sportovní klub či tělovýchovná jednota působí. Poměrně velké množství městských částí nepožaduje k předložení žádosti o dotaci, aby TJ/SK měla sídlo na jejich území, nýbrž je zajímá, které spolky reálně pracují s místními rezidenty. Určitým způsobem je sídlo zmíněné v podmínkách u MČ Prahy 4, 5, 10, 15, 19 a 20, nicméně vždy se týká buď pouze části tamějších dotačních programů, případně je zmíněna jiná výjimka.

Na Praze 6, 9 a 22 je třeba, aby váš spolek existoval již minimálně 2 roky před zažádáním o dotaci, prakticky žádné jiné MČ historii nepožadují. Některé městské části vyžadují předchozí registraci, např. na Praze 3, 8 a 10 je třeba se zaregistrovat do online dotačního formuláře a na Praze 13 mají dokonce vyloženě Registr organizací volného času. Malé MČ, zejména bývalé obce, které byly k Praze přidruženy v posledních desetiletích, vzhledem k velikosti svého rozpočtu dotační programy téměř nevypisují – v takových případech je získání příspěvku otázkou přímého jednání s tamější radnicí.

Termíny vypsání a podání žádosti

zadosti_mc_terminyJak bylo zmíněno na začátku článku, neexistuje jednotný termín a každá MČ se lehce odlišuje. Pouze Praha 19 má od roku 2015 univerzálně platná pravidla, ostatní MČ vypisují každý rok aktualizované podmínky. Obecně nejčastěji jsou granty vyhlašovány v září a druhá větší vlna následuje na počátku roku – viz graf.

Průměrná doba od vyhlášení do uzávěrky pro podávání žádostí je 1-2 měsíce, pouze na Prahách 15 a 16 máte na zpracování jen 3 týdny. Většina termínů pro předložení žádostí je v lednu a únoru, výjimečně se objevují i dodatečné programy či druhá kola na jaře (Praha 2, 11, 15). Nyní je tedy nejvyšší čas se rozhlédnout, zda nemáte právě vy možnost získat finanční prostředky na své městské části.

Vypisované programy

Absolutní většina MČ vypisuje všechny své programy na kalendářní rok. Nejčastěji se objevují dva druhy podpory: celoroční sportovní činnost s mládeží a podpora jednorázových akcí. Některé městské části mají velmi volnou specifikaci – např. na Praze 7 spočívá kompletní obsahová definice v právě jedné větě: „Podpora sportu v Praze 7“. Naopak na Praze 10 je třeba nastudovat 20stránkový dokument, který specifikuje devět jednoletých i víceletých programů pro sport.

Dlouhodobá činnost s mládeží je nejčastějším předmětem dotace napříč celou Prahou a na městských částech 1, 9, 11 a 14 dokonce bez nezletilých členů v oddíle žádný příspěvek nezískáte. Všeobecně je třeba si dát pozor na přílohy, které MČ u podpory mládeže často požadují: jmenný seznam dětí s daty narození (a tedy nutné souhlasy jejich rodičů se zpracováním osobních údajů), někdy je požadovaná jejich registrace ve svazu, trvalé bydliště v dané městské části nebo výpočet „osobohodin“, které děti odchodí na trénincích.

Množství městských částí nabízí podporu obecné celoroční činnosti spolku. V podmínkách se nejčastěji vyskytuje omezení pro využití prostředků na sportovní potřeby, vybavení, pronájmy a energie. Relativně často se objevuje omezení mzdových nákladů a některé MČ mají specializované programy pro podporu aktivit seniorů či handicapovaných.

Jednorázové sportovní akce se vyskytují v programech většiny pražských MČ za podmínky pořádání akce na území dané městské části. Velmi často mají pouze omezenou výši finančního obnosu, o který lze žádat, a někdy se vyskytuje též omezení na cílovou skupinu (mládež / senioři / masová veřejnost). Na Praze 12 lze například žádat i na organizaci příměstských sportovních táborů a dlouhodobých turnajů.

Provoz vs. opravy vs. investice – tři různé věci, na které také lze v městských dotačních programech narazit. Přestože většina MČ má uvedeno, že se jedná o „neinvestiční“ dotaci, můžeme u některých najít možnost z grantu financovat opravy a rozšíření sportovišť. Vyloženě investice vám podpoří pouze Praha 4, 5 a 11, naopak mnohé MČ podporují provozní náklady na vlastněných sportovištích.

Posledním typem podporovaných programů, které lze najít u více MČ, jsou události mimo danou městskou část. Zde se jedná převážně o příspěvky na výjezdy mládeže na závody a sportovní soustředění, občas se vyskytuje podmínka konání o letních prázdninách. Výjimečně lze narazit také na podporu reprezentace dané MČ, i když většinou se jedná spíše o vedlejší kritérium, které má vliv na výši přidělené dotace.

Co nepřehlédnout při podávání žádosti

Vedle výše vyjmenovaných bodů (sídlo, délka existence, registrace, termín) je vhodné si prostudovat požadovanou formu podání (písemně, elektronicky, někdy jsou povinné obě formy) a podívat se, zda MČ nepožaduje finanční spoluúčast.

Mezi nejčastějšími zakázanými položkami v dotacích se vyskytují mzdy a benefity, odměny statutárům, kancelářské potřeby, elektronika a občas také cestovné. Stejně tak pravděpodobně nebudete moci využít finance na dlouhodobý majetek, příspěvky členům, pohoštění, DPH, pokuty, úvěry a samozřejmě nesmíte na dotaci vydělávat (tedy mít zisk).

Přikládané dokumenty k žádosti tvoří nejčastěji vyplněný samotný formulář žádosti, rozpočet, doklad o právní subjektivitě (a platné stanovy) spolu s pověřením osoby, která spolek zastupuje. Často je třeba také doložit potvrzení o zřízení bankovního účtu, oprávnění k podnikání a někdy také čestné prohlášení o bezdlužnosti či prohlášení de minimis. V případě uvádění jmenných seznamů se nevyhnete nutnosti získat souhlas se zpracováním osobních údajů a u dotací na provoz a údržbu je většinou třeba doložit vztah ke sportovnímu zařízení.

Při podávání žádosti je tedy třeba zkontrolovat si všechny náležitosti, jelikož by byla velká škoda přijít o finanční prostředky pouze kvůli zapomenuté příloze. V případě, že máte zájem o konzultace z oblasti dotací, prosím neváhejte se na nás obrátit.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.