Blíží se spuštění Rejstříku sportovců

1. 7. 2018 bude spuštěn informačním systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské kluby ČUS se nebudou muset samostatně registrovat za předpokladu, že mají v IS ČUS potřebné údaje.

Co je Rejstřík?

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. ustanovil povinnost vzniku Rejstříku sportovců, sportovních organizací a zařízení. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení zmíněných údajů všech sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu. Rejstřík sportovců bude neveřejný, veřejně přístupné budou pouze údaje o počtu sportovců a trenérů evidovaných v zapsané sportovní organizaci a seznam zapsaných sportovních zařízení. Zavedení rejstříku má za cíl posílit statistické informace ze sportovního prostředí, jak je obvyklé u jiných oblastí, kde dochází k distribuci veřejných zdrojů, což by mělo vést ke zvyšování transparentnosti při rozdělování dotací.

Povinnosti sportovních organizací

Podporu sportu ze státních dotací tak budou v budoucnu moci získat pouze ty sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které budou mít v Rejstříku kompletně vyplněné údaje. Sportovní svazy a další organizace sdružující TJ/SK mají povinnost se registrovat nejpozději do 31.12.2018, ostatní sportovní organizace (TJ/SK) jsou povinny zapsat údaje do rejstříku nejpozději do 30.6.2019. Podmínkou vytvoření uživatelského účtu, prostřednictvím kterého budou uživatelé zapisovat informace do Rejstříku, bude podání žádosti prostřednictvím datové schránky.

Správnost údajů sportovců a trenérů jako je jméno, příjmení, datum narození, adrese trvalého pobytu a státní občanství, bude MŠMT kontrolovat podle základního registru obyvatel vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Pro úspěšnou kontrolu fyzické osoby musí záznamu v základním registru obyvatel MV odpovídat jméno, příjmení, datum narození i adresa trvalého pobytu. Především formátu, ve kterém jsou v evidencích svazů vedeny adresy členů, je třeba věnovat zvýšenou pozornost – správnost dat před datem zápisu do Rejstříku je doporučeno zkontrolovat podle RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Výhody pro členy ČUS

Vedení ČUS si uvědomuje, že registrace v Rejstříku MŠMT, které by mělo předcházet podání žádosti prostřednictvím datové schránky, je pro množství klubů vysokou administrativní zátěží. To by vytvořilo další překážku mezi reálnou prací trenérů s mládeží a veřejným financováním sportu. ČUS jako organizace sdružující další sportovní organizace má sama povinnost se do Rejstříku zaregistrovat a nahrát přehled svých členských klubů včetně dostupných informací o jejich členské základně.

Na základě faktu, že tímto způsobem může předat MŠMT informace o všech sedmi tisících členských spolcích, zahájilo vedení ČUS diskusi s úředníky ministerstva. Po několikaměsíčních jednáních došlo s MŠMT k dohodě, jenž má usnadnit členským klubům práci a uchránit je od povinnosti založit si datovou schránku. Informace do Rejstříku sportovců budou – za předpokladu aktuálnosti a správnosti informací – převzaty z Informačního systému ČUS. Členským klubům ČUS tedy stačí mít aktuální data uvnitř IS ČUS a vyhnou se tak povinnosti založit si datovou schránku, samostatně se přihlašovat do Rejstříku a odesílat tam svá data.

Již na základně Pokynů předsedy ČUS jsou členské kluby povinny každý rok aktualizovat svou členskou základnu a informace o pasportu sportovních zařízení. V těchto dnech probíhá kontrola současného stavu databáze IS ČUS, na jejímž základě budou jednotlivé kluby postupně kontaktovány s výzvou k odstranění nedostatků.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.