Novinky při používání daňové úlevy

Novela daně z příjmů z roku 2017 upravila odlišně podmínky užití odčitatelné položky u veřejně prospěšných poplatníků. Nové pravidlo na spolky dopadá od zdaňovacího období započatého 1.1.2018.

Do roku 2016 bylo u všech veřejně prospěšných poplatníků možné použít úsporu daně během následujících 3 zdaňovacích období v činnosti, která nebyla předmětem daně. Novela od roku 2017 ovšem změnila text § 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Toto ustanovení nově zní:

(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, (…) může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1000000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Od roku 2017 (respektive pro spolky díky přechodnému ustanovení až od zdaňovacího období započatého 1.1.2018) tedy platí, že právnické osoby musí použít úsporu daně ihned v následujícím období. Pokud poplatník (spolek) vykázal základ daně např. za zdaňovací období roku 2016 či 2017 a uplatnil k němu snížení podle staré úpravy zákona, platí pro takovou úsporu získanou na dani původní podmínky – tedy možnost použít tuto úsporu ke krytí nákladů (výdajů) nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích období.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.