Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na období 2019-2021

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2316 ze dne 30. 8. 2018 vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze – poskytování jednoletých dotací na rok 2019 a víceletých dotací na období let 2019 – 2021.

V letošním roce vyhlásil Magistrát hl. m. Prahy všechny čtyři programy I.-IV. najednou.  Podávání žádostí bude opět probíhat elektronicky prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler a zároveň v tištěné podobě osobně nebo poštou nejpozději v den uzávěrky.

Termíny pro podávání žádostí jsou:

  • od 15. 9. do 15. 10. 2018 pro programy II., IV. a III. (pro akce konané od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019)
  • od 25. 2. do 25. 3. 2019 pro programy I. a III. (pro akce konané od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020)

Stejně jako v loňském roce je třeba do žádosti nahrát úplný výpis ze spolkového rejstříku ne starší než 6 měsíců, který není třeba úředně ověřovat. Samozřejmostí je také doklad o bankovním účtu. Ostatní podklady pro jednotlivé programy a povinné přílohy již nejsou v kompletním znění vyjmenované – pro jejich zjištění je potřeba si otevřít žádost v aplikaci Software602 Form Filler.

Kompletní vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na období 2019-2021

Vybrané informace k programům

I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Podmínky pro oprávněného žadatele (spolek, který vykonává funkci zastřešující sportovní organizace) se zásadně nemění.

Stejně jako v loňském roce zůstává limit měsíční odměny pro trenéry 30, respektive 20 tisíc – v letošním vyhlášení programu ovšem není omezená forma právního vztahu s trenérem.

Mezi způsobilými náklady i nadále figuruje zajištění sportovních ploch s následujícími omezeními:

  • musí se jednat o pronájem ploch pro tréninky dětí do 15 let (což musí být uvedeno ve smlouvě či na faktuře) na území hl. m. Prahy a do výše max. 30 % z hodnoty dotace,
  • pronájem tréninkových ploch je uznatelný pouze v případech, kdy realizátor nedisponuje vlastním zařízením na zajištění činnosti,
  • pronajímatel nesmí být s příjemcem dotace propojen z hlediska vlastnických nebo rozhodovacích práv.

II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze

V investičních programech (II. A. 1, II. A. 2) zůstávají podmínky prakticky neměnné. Připomínáme, že:

  • vlastníkem sportovního zařízení, na které je žádána dotace, může být pouze spolek / nestátní nezisková organizace, hl. m. Praha či městská část hl. m. Prahy,
  • na jedno sportoviště lze žádat maximálně v rámci jednoho projektu,
  • limity finanční podpory zůstávají stejné,
  • nadále je vyžadována spoluúčast 20% a v rámci dotace i poskytnutí informací o dodavatelích (minimálně název, IČO a cena předmětu plnění).

U programu II. B. jsou mezi nezpůsobilými náklady zdůrazněné ostraha objektu a náklady, které nejsou v přímé vazbě na provoz vlastní sportovní infrastruktury, jako je např. internetové připojení, pohonné hmoty nebo nákup elektroniky. Také je vyzdvižen požadavek na zajištění udržitelnosti funkce objektu následujících 5 let po ukončení projektu. Stejné nezpůsobilé náklady se objevují i u programu II. C.

III. Sportovní akce

Nejvýraznější změnou ve vyhlášení programů sportovních akcí je navázání na loňskou snahu zastupitelů, aby všechny sportovní akce probíhaly až po schválení dotací. Časové vymezení podpory tedy nepřekrývá kalendářní pololetí – akce prvního pololetí probíhají v období od 1.3. do 31.8. 2019, akce druhého pololetí jsou akce konané mezi 1.9.2019 a 29.2.2020.

U sportovních akcí mezinárodního významu došlo k rozšíření způsobilých nákladů o ubytování, dopravu a stravování účastníků. Novou povinností organizátora mezinárodní akce je zajištění převažujícího počtu zahraničních účastníků a předložení výsledkové listiny z předchozího ročníku akce k žádosti (k vyúčtování je třeba přiložit výsledky z aktuálního roku). Obdobná povinnost čeká i pořadatele akcí celostátního významu (národní účast a výsledkové listiny) s tím rozdílem, že ubytování a doprava pro něj spadá do nezpůsobilých nákladů. Také došlo ke snížení limitu finanční podpory na maximálně 500 000 Kč na jednu akci celostátního významu. Pro všechny typy akcí zůstává povinnost zajistit prezentaci hl. m. Prahy v rozsahu dle poskytnuté výše dotace.

IV. Sportovní a tělovýchovná činnost

Program IV. A. se dočkal nejen přejmenování z „Sportovní akce a tělovýchovná činnost se zaměřením na sport pro všechny“ na „Sportovní a tělovýchovná činnost pro širokou veřejnost“, ale také změn uvnitř svého vyhlášení. Nově může subjekt podat žádosti až na dva projekty a celý program je rozdělený na jednorázové nesoutěžní akce a dlouhodobé sportovní činnosti.

U jednorázových akcí jsou podmínky obdobné jako u programu III. – mezi způsobilými náklady jsou výhradně náklady na pořádání akce celopražského významu jako pronájmy, organizační zabezpečení, ceny pro účastníky a výplaty rozhodčích, naopak povolené nejsou klasické mzdy, ubytování a doprava účastníků či provozní náklady žadatele.

Účel dotace dlouhodobých akcí (činnosti) je naopak zaměřený na kvalifikované cvičitele (opět OSVČ či DPP s limitovanou výší odměny), materiální vybavení, pronájmy do 50% výše dotace a podobně. Ceny pro účastníky patří spolu s volnočasovým textilem a provozními náklady do nezpůsobilých nákladů.

Program IV. B. pro handicapované také doznal výraznějších změn: oprávněném žadateli jsou pro rok 2019 spolky provozující sportovní činnost pro handicapované, nikoli jejich zastřešující organizace. Nově se objevuje definice vztahu s cvičitelem (OSVČ či DPP), možnost úhrady operativního leasingu na pořízení užitkového vozidla pro přepravu handicapovaných sportovců do max. 30% výše dotace a úhrada stravování a ubytování pro přípravu handicapovaných u alpských disciplín.

Program IV. C. pro seniory je vypsaný obdobně jako obecný program IV. A.

Konzultace k dotačním žádostem

Magistrát nabízí konzultační středisko ke zpracování projektů na Odboru sportu a volného času, který sídlí v budově Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1. Termíny konzultací jsou od 15.9. do 15.10.2018 a od 25.2. do 25.3.2019 vždy v pondělí a středu v časech 9:00-12:00 a 13.00-16:00.

Členské kluby Pražské tělovýchovné unie se samozřejmě mohou kdykoli obrátit telefonicky, písemně či osobně přímo na pracovníky PTU – viz kontakty.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.