Základní body programu MŮJ KLUB 2019

Neinvestiční dotační program, který již čtvrtým rokem vyhlašuje MŠMT a kterým tato státní instituce přímo financuje činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot, je v posledních dvou letech známý pod názvem MŮJ KLUB. Jakých změn doznal program MŮJ KLUB za poslední rok?

Základní podmínky programu zůstaly v podstatě stejné. Na následujících řádcích shrneme nejdůležitější zásady:

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

Oprávněným žadatelem jsou spolky, tedy regionální tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty a sportovní kluby, které:

 • organizují každodenní sportovní činnost pro děti a mládež
 • hlavnímu předmětu činnosti – sportu – se věnují min. 2 roky
 • jsou bezúhonnou a bezdlužnou osobou (tzn. nebyly pravomocně odsouzeny a nemají dluhy vůči Finanční správě ČR, Celní správě ČR, na pojistném atd.)
 • evidují min. 12 osob ve věku do 23 let (zrušena spodní hranice – v loňském roce se pro účely dotace počítaly pouze děti ve věku od 6 do 23 let!)
 • vybírají členské příspěvky v min. výši 100 Kč/osoba/rok

NA CO JE MOŽNÉ DOTACI VYUŽÍT?

Program je zaměřen na financování:

 • sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let
 • provoz a údržbu sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží, které jsou ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu či výpůjčce spolků
  • pronajímatelem může být jen státní subjekt, obec nebo jiný sportovní spolek
  • nájem či výpůjčka musí být na min. 8 let a smlouva musí být platná ještě po celý rok 2019

JAKÁ BUDE VÝŠE DOTACE?

Podkladem pro výpočet státní podpory pro rok 2019 budou údaje o členské základně dětí a mládeže ve věku do 23 let k 30.9.2018. Každý žadatel musí předložit jmenný seznam dětí v rozsahu jméno, příjmení, ročník narození a kategorie:

 • kategorie 1 – děti do 5 let včetně (ročník narození 2014 a mladší) cvičící min. 1x týdně
 • kategorie 2 – děti od 6 do 23 let (ročníky narození 1996 – 2013) cvičící min. 1x týdně
 • kategorie 3A – děti ve věku 6 až 10 let (ročníky narození 2009 – 2013) cvičící min. 2x týdně a účastnící se oficiálních svazových soutěží (min. 6x za rok)
 • kategorie 3B – děti ve věku 11 až 16 let (ročníky narození 2003 – 2008) cvičící min. 2x týdně a účastnící se oficiálních svazových soutěží (min. 6x za rok)
 • kategorie 3C – děti ve věku 17 až 23 let (ročníky narození 1996 – 2012) cvičící min. 2x týdně a účastnící se oficiálních svazových soutěží (min. 6x za rok)

Metodika výpočtu:

 • A = děti v kategorii 1 * 500 Kč
 • B = děti v kategorii 2 * 1000 Kč
 • C = děti v kategorii 3A * 2000 Kč
 • D = děti v kategorii 3B * 3000 Kč
 • E = děti v kategorii 3C * 2000 Kč

Celková výše dotace = (A + B + C + D + E) * 1,1

NA CO LZE DOTACI VYUŽÍT?

Finanční prostředky z programu MŮJ KLUB 2019 lze využít na:

 • zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce spolku v souladu s jeho stanovami
 • úhradu nákladů souvisejících s provozem a údržbou sportovních zařízení (max. 50 % dotace)
 • vybavení hmotným majetkem v pořizovací ceně do 40.000 Kč a vybavení nehmotným majetkem v pořizovací hodnotě do 60.000 Kč
 • trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady, provozní a materiální náklady, nájemné prostor (pozor na limit 50.000 Kč na osobu a měsíc, přičemž osobou je míněna jak fyzická, tak právnická osoba!!)
 • odměny trenérů, cvičitelů a dalších podpůrných pracovníků zaměstnaných na HPP, DPP či DPČ – limit 50.000 Kč/osoba/měsíc
 • úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, pobytové náklady (ubytování a hromadné stravování)

JAKÉ JSOU DALŠÍ PODMÍNKY?

Z dalších podmínek vybíráme ty nejzásadnější:

 • žádost musí být podána nejpozději do 31. října 2018
 • žádost musí být podána jak elektronicky prostřednictvím systému is-sport.msmt.cz, tak jedním z následujících způsobů:
  • v listinné podobě osobně na podatelně MŠMT
  • v listinné podobě poštou na adresu MŠMT
  • v elektronické podobě do datové schránky MŠM
 • na dotaci není právní nárok
 • doklady prokazující využití poskytnuté dotace musí být viditelně označeny číslem rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • je-li žadatelem pobočný spolek a uplatňuje v žádosti svou členskou základnu, nesmí hlavní spolek v rámci své žádosti uplatnit členskou základnu tohoto pobočného spolku
 • v případě, že MŠMT shledá v žádosti vady, bude žadatel vyzván k jejich odstranění ve lhůtě 7 dní (možnost požádat o prodloužení termínu pro odstranění vad)

Stejně jako v loňském roce připravujeme manuál, který pomůže žadatelům v přípravě žádosti do programu MŮJ KLUB 2019.

V manuálu bude uveden návod k doplňování údajů a dokumentů do informačního systému MŠMT s názvem IS-SPORT a bude uveřejněn na webu PTU během několika málo dní.

V případě, že budete mít zájem o konzultace, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese nespurkova@ptupraha.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.