Hlavní město Praha vypsalo Program podpory sportu na rok 2020. Co je nového?

Rada hl. m. Prahy schválila Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020. Přesto, že je vydaný materiál ve své struktuře jiný než v minulých letech, lze se v něm vcelku snadno orientovat. Nový „Program“ je na první pohled z hlediska vypsaných programů (nově tzv. Opatření) podobný, na některé (nikoliv všechny) důležité odlišnosti vás však upozorníme v následujícím článku.

Lhůty

Lhůta pro podávání žádostí je jen jedna – od 17.10.2019 do 31.10.2019. To znamená, že žádosti na celý příští rok (resp. na období vymezené pro jednotlivá Opatření) lze podat jen v tomto jediném termínu. Hlavní město Praha o přidělení, resp. nepřidělení dotace a její výši rozhodne nejpozději do 29.2.2020.

Použití dotace

Dotace musí být použita na náklady prokazatelně vzniklé v období, na které je dotace poskytnuta. Nově ale platí, že tyto náklady mohou být uhrazeny ještě 1 měsíc po konečném termínu projektu. Např. mzdy trenéra (např. u Opatření I.) za červen 2021 mohou být uhrazeny do 31.7.2021, nebo nájmy sportovních zařízení (např. u Opatření VI.) za měsíc prosinec 2020 mohou být uhrazeny do 31.1.2021.

Opatření I. – Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

V Opatření I. dochází k dílčím změnám v účelu dotace. Dotaci lze použít na odměny trenérů, pořízení sportovního vybavení, zdravotní prohlídky a nájmy sportovních zařízení. Nově tedy nelze použít dotaci na rozhodčí a na náborovou činnost! Další důležitou novinkou je, že každý realizátor musí alespoň 60 % přijaté dotace vynaložit na odměny trenérů. Zbylou část může libovolně použít na všechny vyjmenované účely, avšak v souladu s projektem svazu. V účelu je také zpřesněna definice mzdových nákladů, kdy nově lze uhradit z dotace mzdu trenéra do výše 30.000 Kč měsíčně + odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Z pohledu žadatelů je novinkou, že mohou žádat pražské sportovní svazy (resp. národní sportovní svazy, pokud není pražský svaz ustaven) pouze, pokud v projektu mají alespoň 3 realizátory. Nově musí žadatel převést na účty realizátorů do 15 dnů od podpisu smlouvy minimálně 70 % dotace, zbytek pak nejpozději 60 dnů před ukončením projektu.

Opatření je vypsáno na období od 1.7.2020 do 30.6.2021.

Opatření II. – Investice do sportovní infrastruktury

Opatření II. nově definuje vysokou stavební připravenost, která je nezbytná pro podání žádosti. Pokud např. nová výstavba nebo technické zhodnocení majetku vyžaduje stavební povolení, je tento dokument nezbytnou přílohou žádosti.

V účelu dotace je zpřesněno použití dotace na stavební dodávky a jsou vyloučeny administrativní náklady.

Hlavní město Praha upustilo od víceletých investičních akcí, ale prodloužilo dobu realizace projektu o půl roku. Tzn. dotace poskytnutá podle tohoto Opatření může být použita v období od 1.1.2020 do 30.6.2021.

Opatření III. – Provoz sportovního zařízení

Hlavní město Praha se vrací k původní praxi, tedy poskytování dotace „pouze“ na jednoleté období. V účelu výrazně zpřesňuje použití dotace na spotřebu energií, opravy a údržbu sportovního zařízení. V Opatření III. jsou přesně vymezeny provozní náklady, které lze z dotace hradit. Mezi způsobilé náklady jsou nově zahrnuty mzdy provozních a technických pracovníků, což je zajímavé především pro TJ/SK s velkými areály. Naopak mezi způsobilými náklady nejsou náklady na zajištění provozu externím dodavatelem (zejména OSVČ).

Původní „podprogramy“ byly zrušeny, všichni provozovatelé sportovních zařízení podávají žádosti o dotaci na provoz zařízení pouze v Opatření III.

V případě, že je žadatel dlouhodobým nájemcem sportovního zařízení, musí nájemní smlouva trvat ještě alespoň dva roky od 31.10.2019.

Opatření IV. – Sportovní akce

Opatření týkající se jednorázových sportovních akcí nemá další „podprogramy“ a není rozděleno na časové úseky, jako tomu bylo v minulosti. Jinými slovy pořadatel musí mít v době podání žádosti jasnou představu o pořádání akce někdy i více než rok před jejím samotným konáním. Rovněž byl zrušen institut partnerství.

V Opatření IV. dochází k výraznému omezení nákladů, které lze hradit z dotace. V podstatě jsou zde vymezeny jen 4 druhy způsobilých nákladů: nájem sportovního zařízení, organizační a technické zabezpečení (jen vyjmenované typy nákladů), věcné ceny (jen vymezené typy cen) a nově mzdy pořadatelů (ty jsou omezeny na max. 20 % z poskytnuté dotace a 5.000 Kč na osobu)

Na rozdíl od minulých let, kdy dotace činila max. 60 % celkových nákladů projektu, nyní dotace činí max. 80 % avšak jen způsobilých nákladů. Tzn. že pořadatel musí doložit, že vydal dalších alespoň 20 % způsobilých (výše vyjmenovaných) nákladů ze svých prostředků.

Každý subjekt může podat žádost na maximálně 8 akcí (projektů) a současně musí být splněna podmínka, že v rámci jednoho sportovního odvětví může podat žádost na maximálně 2 akce. Žadatel musí být výhradním a jediným pořadatelem akce a pokud se akce konala v minulých letech, je povinen k žádosti přiložit výsledkovou listinu za poslední dva ročníky.

Opatření je vypsáno na období od 1.3.2020 do 28.2.2021.

Opatření V. – Sport pro všechny

U Opatření V. jsou nově definovány aktivity, které hlavní město hodlá podporovat. Podle uvedené definice nelze dotaci použít na soutěže, ale výhradně na dlouhodobé nesoutěžní aktivity. Jinými slovy podporovány budou ty subjekty, které se dlouhodobě a systematicky věnují především všeobecné pohybové průpravě dětí a seniorů.

Došlo k přesnějšímu vymezení způsobilých nákladů. Převažujícími jsou zejména odměny trenérů a cvičitelů (min. 60 % dotace). Nově není vyžadována spoluúčast žadatele.

Opatření VI. – Sportovní činnost handicapovaných

Opatření VI. je definováno podobně jako Opatření V. – Sport pro všechny, avšak s tím rozdílem, že činnost handicapovaných se může týkat i soutěžních aktivit. Opět je zde podmínka dlouhodobosti. Opatření VI. se netýká sportovních akcí handicapovaných, jen jejich pravidelné sportovní činnosti v klubu. Nově není vyžadována spoluúčast žadatele.

Opatření VII – Stroje a sportovní potřeby

Hlavní město Praha „otevřelo“ úplně nové Opatření zaměřené na pořízení strojů pro úpravu sportovních ploch a sportovních potřeb nezbytných ke sportovnímu výkonu. Opatření VII. je investiční, tzn. že stroje, resp. sportovní potřeby musí mít pořizovací hodnotu vyšší než 40.000 Kč/ks. Každý žadatel může podat žádost o dotaci na max. 3 stroje nebo sportovní potřeby (malotraktory, sekačky, atletické sektory, lodě, kola, branky, gymnastické nářadí apod). Podmínkou je, že se musí jednat o samostatnou movitou věc, která není pevně spojená se stavbou.

 

Kompletní znění Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze naleznete ZDE.

 

Na základě informací z oddělení sportu hlavního města Prahy by měla na přelomu září a října 2019 proběhnout pracovní schůzka pro veřejnost. Obsahem budou komentáře k zásadním ustanovením „Programu“, dále budou představeny všechny změny a zodpovězeny případné dotazy.

Ing. Jaroslav Chvalný a Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.