Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

V Opatření I. je řada novinek, které jsou důležité jak pro žadatele, tak pro realizátory. Týkají se speciálních podmínek a zpřesnění některých povinností mezi žadateli a realizátory, způsobilých nákladů i finančních limitů. Některé způsobilé náklady jsou přesněji specifikovány, některé náklady již nejsou na rozdíl od minulých let uznatelné.

Základní charakteristika

Oprávněný žadatel neziskové organizace (nově i pobočné spolky),
primárně pražský svaz s právní osobností,
sekundárně národní sportovní svaz
Typ opatření neinvestiční
Minimální požadavek na dotaci 100.000 Kč
Maximální výše dotace 50.000.000 Kč
Počet projektů 1 žadatel = 1 projekt = 1 sportovní odvětví
Spoluúčast žadatele 0 %
Termín realizace 1.7.2020 – 30.6.2021
Způsobilé náklady odměny trenérů
pořízení materiálního vybavení pro dané sportovní odvětví
zdravotní prohlídky
krátkodobý nájem sportovního zařízení na území HMP

Opatření I. je žadatelem pražský sportovní svaz, který má právní osobnost. Pokud pražský svaz právní osobnost nemá, může žádost podat národní sportovní svaz.

Žadatelé v Opatření I. musí nově dodržet podmínku, že do Projektu (resp. žádosti) musí zahrnout minimálně 3 realizátory.  Ve speciálních podmínkách vyhlášeného Programu je dále stanoveno, že žadatel je povinen min. 70 % dotace zaslat realizátorům do 15 dnů od podpisu realizační smlouvy. Zbylou část dotace pak musí odeslat nejpozději 60 dnů před konečným termínem čerpání dotace (tzn. do 30.4.2021). Veškeré platby mezi žadatelem a realizátorem musí probíhat bezhotovostně.

Způsobilé náklady

Odměny trenérům mohou být ve formě mezd nebo OSVČ, přičemž nově byl sjednocen měsíční limit odměny na 30.000 Kč na 1 trenéra. V případě pracovněprávního vztahu lze hradit z dotace sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele (nad limit). Trenérská práce není nově omezena pouze na území HMP, tzn. je uznatelná činnost trenéra na soustředění, utkání či závodech mimo HMP.

Realizátor může z dotace pořídit pouze takové materiální vybavení, které je nezbytné pro realizaci tréninkové činnosti a soutěží a musí být obvykle používané v daném sportovní odvětví. Za sportovní materiál se pro účely tohoto Opatření nepovažuje volnočasový textil a obuv. Finanční limit na jeden kus (pár, soubor) je stanoven na 40.000 Kč.

Zdravotní prohlídky, resp. funkční vyšetření, jsou nově definovány v Opatření I. jako posouzení zdravotního stavu pro výkon sportovní činnosti, resp. schopnosti dítěte vykonávat sport na výkonnostní úrovni. Z dotace nelze hradit regenerační, rekondiční či rehabilitační služby, ošetření a léčení zranění, zdravotnický materiál či zdravotní dozor při sportovní aktivitě.

Pronájem sportovního zařízení je nově definován jako krátkodobý a nepřesahuje 48 hodin nepřetržitě. V praxi to znamená, že se za krátkodobým pronájem považuje např. pronájem školní tělocvičny na 3 tréninkové jednotky týdně po dobu celého školního roku. Nájemce se v tomto případě nechová jako provozovatel, protože je jeho nájem po každé tréninkové jednotce přerušen. V nově vyhlášeném Programu byly upraveny dvě podmínky týkající se pronájmů – pronájem sportovních zařízení mohou nově hradit z dotace i ty subjekty, které mají vlastní sportovní zařízení, dále byl zrušen věkový limit pro uplatnění pronájmu sportovních ploch v rámci dotace (v minulosti byly uznatelné pronájmy sportovních ploch pouze pro děti do 15 let).

Proti minulým obdobím již nejsou způsobilými náklady rozhodčí, náklady na organizaci a zabezpečení náborů dětí a vzdělávání trenérů.

Pro období 2020/2021 bylo stanoveno procentuální rozvržení způsobilých nákladů u Opatření I. Odměny trenérů musí tvořit u každého realizátora min. 60 % z dotace. Zbylých 40 % může realizátor použít na ostatní způsobilé náklady.  V případě, že žadatel (svaz) v rámci realizační smlouvy stanoví další podmínky pro realizátory (kluby), pak je kontrola jejich dodržování věcí svazu a nikoliv HMP. HMP bude vyžadovat plnění podmínek vyhlášených v Programu.

 

Ing. Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.