Opatření III. Provoz sportovních zařízení

V Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2020 bylo vypsáno Opatření, které může provozovatelům sportovních zařízení pomoci s financováním jejich provozu a údržby. Zásadní změnou oproti minulým obdobím je, že Opatření bylo vyhlášeno jako jednoletý grant, žádost tedy bude potřeba podávat každoročně.

Další změnou je zrušení dřívějších podprogramů, které byly rozděleny podle druhu sportovního zařízení. Změny najdeme také v v oblasti způsobilých nákladů.

Základní charakteristika

Oprávněný žadatel nezisková organizace, obchodní korporace, fyzické osoby (OSVČ)
výhradní provozovatel sportovního zařízení (vlastník nebo nájemce)
Typ opatření neinvestiční
Minimální požadavek na dotaci 50.000 Kč
Maximální výše dotace 3.000.000 Kč
Počet projektů 1 sportovní zařízení/areál = 1 projekt
1 žadatel = x projektů
Spoluúčast žadatele 0 %
Termín realizace 1.1.2020 – 31.12.2020
Způsobilé náklady náklady na spotřebu energií
mzdové náklady včetně odvodů
náklady prokazatelně spojené s údržbou a opravami sportovních zařízení
provozní služby

Žadatel musí být vždy výhradním provozovatelem sportovního zařízení, na které je žádost o dotaci podána. Pokud je nájemcem, musí být nájemní smlouva sjednána na dobu min. 2 roky od 31.10.2019.

Sportovní zařízení, na které se žádá, musí být přiměřeně svému účelu přístupné široké veřejnosti a zároveň musí sloužit k pravidelné organizované sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Ve formuláři žádosti na rok 2020 je – stejně jako u ostatních Opatření – potřeba uvést požadovanou výši dotace. Přidělená dotace nebude nikdy vyšší než uvedený požadavek. V minulých letech byly v žádosti uváděny pouze roční náklady, které pak měly vliv na výši přidělené dotace.

Také v Opatření III. je třeba zajistit udržitelnost Projektu (zachování funkce nemovitosti) následující 2 roky. Případný prodej, pronájem nebo výpůjčka zařízení může být uskutečněna jen se souhlasem HMP.

Způsobilé náklady

U Opatření na provoz a údržbu sportovních zařízení došlo k výrazným změnám ve způsobilých nákladech. Druhy nákladů uvedené v závorce jsou taxativním výčtem způsobilých nákladů. Takto jsou vyjmenovány energie, které lze z dotace hradit. Obdobně je uveden taxativní výčet způsobilých nákladů prokazatelně spojených s běžnou údržbou, opravami a provozními službami. Jiné náklady, než ty, které jsou uvedeny ve výčtu, nelze z dotace hradit.

Zcela novým způsobilým nákladem je mzda zaměstnance vykonávajícího údržbu a správu sportovního zařízení, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele, s limitem 30.000 Kč/měsíc.

Naopak nezpůsobilým nákladem bude v roce 2020 fakturace nákladů na správu sportovního zařízení od OSVČ a jakékoliv jiné externí služby na provozování sportovního zařízení. Mezi nezpůsobilé náklady dále patří ty, které nejsou v přímé souvislosti s provozem sportovního zařízení, například internetové připojení, nákup elektroniky a výpočetní techniky, nákup pohonných hmot.

 

Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.