Opatření V. Sport pro všechny

Cílem Opatření V. je podporovat dlouhodobé aktivity v oblasti sportu pro všechny, tedy aktivity, které jsou zaměřeny na všeobecnou pohybovou průpravu mládeže nebo seniorů (nad 55 let). Hlavní podmínkou je, aby činnost byla provozována dlouhodobě (pravidelně) a nikoliv jako jednorázová (nahodilá) akce. Za sport pro všechny nelze považovat soutěžní sportovní činnost a pravidelnou přípravu dětí na soutěžní sport.

Základní charakteristika

Oprávněný žadatel nezisková organizace – provozovatel činnosti v oblasti
tělovýchovy a sportu na území HMP
Typ opatření neinvestiční
Minimální požadavek na dotaci 50.000 Kč
Maximální výše dotace 1.000.000 Kč
Počet projektů 1 žadatel = 1 projekt
Spoluúčast žadatele 0 %
Termín realizace 1.1.2020 – 31.12.2020
Způsobilé náklady odměna trenéra a cvičitele
pořízení materiálního vybavení
krátkodobý pronájem sportovního zařízení na území HMP

Opatření V. doznalo 2 zásadních změn: nově může být žadatelem jen nezisková organizace a není nevyžadována spoluúčast žadatele.

Každý žadatel může podat žádost na jeden projekt. Do jednoho projektu však může zahrnout více druhů aktivit, přičemž v rámci žádosti uvede jejich charakteristiku (název a popis aktivity, věkové složení cílové skupiny, počet hodin aktivity týdně, počet týdnů provozování aktivity, průměrný počet účastníků aktivity týdně).

Příklad: klub provozuje cvičení rodičů s dětmi a hodlá tuto aktivitu zahrnout do projektu. V žádosti uvede název (např. Cvičení rodičů s dětmi), charakteristiku (např. cvičení pro děti zaměřené na rozvoj jeho pohybových dovedností za asistence rodinných příslušníků), cílovou věkovou kategorii (děti od 1 roku do 6 let), počet hodin aktivity týdně (např. 2), počet týdnů provozování aktivity (např. 12), průměrný počet účastníků aktivity (např. 15, v tomto případě dětí i doprovodu)

Pokud klub bude provozovat více druhů aktivit, které splňují zmíněný účel, uvede je v žádosti samostatně v opakující se sekci aktivit, kterou lze ve formuláři žádosti přidat podle potřeby.

Způsobilé náklady

Odměny trenérů, resp. cvičitelů mohou být ve formě mezd nebo OSVČ, přičemž nově byl sjednocen měsíční limit odměny na maximální částku 30.000 Kč na 1 trenéra. V případě pracovněprávního vztahu lze hradit z dotace sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele (nad limit).

Příjemce může z dotace pořídit také materiální vybavení, ale jen takové, které je nezbytné pro realizaci sportu pro všechny (musí být obvykle používané při dané aktivitě). Za sportovní materiál se pro účely tohoto Opatření nepovažuje volnočasový textil a obuv. Finanční limit na jeden kus (pár, soubor) je stanoven na 40.000 Kč.

Pronájem sportovního zařízení je nově definován jako krátkodobý, který nepřesahuje 48 hodin nepřetržitě. V praxi to znamená, že se za krátkodobým pronájem považuje např. pronájem školní tělocvičny na 3 tréninkové jednotky týdně po dobu celého školního roku. Nájemce se v tomto případě nechová jako provozovatel, protože je jeho nájem po každé tréninkové jednotce přerušen.

U Opatření V. bylo současně stanoveno procentuální rozvržení způsobilých nákladů. Odměny trenérů a cvičitelů musí u každého příjemce pokrýt min. 60 % z dotace. Zbylých 40 % může příjemce dotace použít na ostatní způsobilé náklady.

 

Ing. Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.