Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných

Hlavním účelem Opatření VI. je podpora dlouhodobých aktivit handicapovaných sportovců. Za sport handicapovaných jsou pro účely tohoto Opatření považovány jakékoliv soutěžní i nesoutěžní sportovní aktivity . Hlavní podmínkou je, aby aktivity ve sportovní činnosti handicapovaných byly provozovány dlouhodobě a pravidelně a nikoliv jako jednorázové (nahodilé) akce.

Základní charakteristika

Oprávněný žadatel nezisková organizace – provozovatel činnosti v oblasti
tělovýchovy a sportu handicapovaných na území HMP
Typ opatření neinvestiční
Minimální požadavek na dotaci 50.000 Kč
Maximální výše dotace 1.000.000 Kč
Počet projektů 1 žadatel = 1 projekt
Spoluúčast žadatele 0 %
Termín realizace 1.1.2020 – 31.12.2020
Způsobilé náklady odměna trenéra a cvičitele
pořízení materiálního vybavení
krátkodobý pronájem sportovního zařízení
nájemné užitkového vozidla pro přepravu handicapovaných sportovců

Stejně jako u Opatření V. i u tohoto Opatření nebude v roce 2020 vyžadována spoluúčast žadatele.

Každý žadatel může podat žádost na 1 projekt. V rámci jednoho projektu však může být zahrnuto více druhů aktivit, přičemž v rámci žádosti uvede jejich charakteristiku (název aktivity, popis aktivity, věkové složení cílové skupiny, počet hodin aktivity týdně, počet týdnů provozování aktivity, průměrný počet účastníků aktivity týdně, typ handicapu a sportovní odvětví).

Příkladem aktivity může být sportovní a tréninková činnost oddílu florbalistů vozíčkářů.

Pokud klub bude provozovat více druhů aktivit (např. v rámci různých oddílů), které splňují zmíněný účel, uvede je v žádosti samostatně v opakující se sekci aktivit, kterou lze ve formuláři žádosti přidat podle potřeby.

Způsobilé náklady

Odměny trenérů, resp. asistentů, mohou být ve formě mezd nebo OSVČ, přičemž nově byl sjednocen měsíční limit odměny na 30.000 Kč na 1 trenéra. V případě pracovněprávního vztahu lze hradit z dotace sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele (nad limit). Odměnu asistenta nelze hradit z dotace, pokud je již hrazena ze sociálních rozpočtů nebo pokud je odměna asistenta nárokovatelná ze sociálního nebo zdravotního systému.

Z dotace lze pořídit pouze takové materiální vybavení, které je nezbytné pro realizaci sportovní činnosti handicapovaných a zároveň pokud se jedná o vybavení obvykle používané při dané aktivitě. Za sportovní materiál se pro účely tohoto Opatření nepovažuje volnočasový textil a obuv. Finanční limit na jeden kus (pár, soubor) je stanoven na 40.000 Kč.

Pronájem sportovního zařízení je nově definován jako krátkodobý, který nepřesahuje 48 hodin nepřetržitě. V praxi to znamená, že se za krátkodobým pronájem považuje např. pronájem školní tělocvičny na 3 tréninkové jednotky týdně po dobu celého školního roku. Nájemce se v tomto případě nechová jako provozovatel, protože je jeho nájem po každé tréninkové jednotce přerušen.

Stejně jako u Opatření I. a Opatření V. také u Opatření VI. bylo pro příští rok stanoveno procentuální rozvržení způsobilých nákladů. Odměny trenérů musí tvořit u každého příjemce min. 60 % z dotace. Zbylých 40 % může být použito na úhradu ostatních způsobilých nákladů.

 

Ing. Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.