Žádosti o dotace z programu Můj klub 2020 bude možné podávat až do 18.11.2019

Ve středu 2. října 2019 uveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých internetových stránkách dotační výzvu Můj klub 2020. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz), který bude aktivován nejpozději v pondělí 7. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

Základní body výzvy jsou stejné jako v roce 2019

 • výzva je zaměřena na sportovní aktivity dětí a mládeže do 23 let
 • dotaci lze využít také na krytí nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení (max. 50 %)
 • oprávněnými žadateli jsou sportovní organizace = TJ/SK (spolky, pobočné spolky):
  • jejichž hlavním předmětem činnosti je sport
  • které činnost v oblasti sportu vykonávají min. po dobu 2 let
  • evidují min. 12 dětí, které cvičí min. 1x týdně a jejichž členské příspěvky činí min. 100 Kč/osoba/rok
 • vyúčtování a finanční vypořádání je nutné provést nejpozději do 15. února 2021

Co je v programu Můj klub v roce 2020 nového?

 • v obecných zásadách byl rozšířen odstavec s definicí osob, kterým nelze poskytnout dotaci – kromě osob, které porušily pravidla boje proti dopingu, to jsou také osoby, které v uplynulých 3 letech opakovaně nebo závažným způsobem porušily podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu
 • případné avizo o vratce finančních prostředků musí příjemce dotace zaslat pouze v elektronické podobě (dříve bylo možné zaslání aviza také v listinné podobě)
 • u odměn a mezd trenérů, členů realizačního týmu a podpůrných pracovníků byl kromě limitu 50 tis. Kč/osoba/měsíc zaveden limit 300 Kč/hod.
 • jmenný seznam členů a rozpočet jsou nově v jednom XLSX souboru – údaje je nutné vyplnit do předepsané přílohy

Příloha č. 1 obsahující jmenný seznam a rozpočet

 • obsahuje vzorce a propojené buňky – hlídá limity, upozorňuje na chyby (neupozorňuje však na duplicity – pokud v seznamech uvedete 2x dítě stejného jména, příjmení a ročníku narození, bude ho program počítat jako 2 různé děti)
 • nejdříve je potřeba vyplnit seznam dětí (zvlášť kategorii 1 a 2 – tedy seznam dětí cvičících min. 1x týdně a zvlášť kategorii 3 – tedy seznam dětí cvičících minimálně 2x týdně a účastnících se alespoň 6 soutěží/turnajů/závodů za posledních 12 měsíců)
 • pokud kopírujete seznamy dětí např. z jiné tabulky v Excelu, je potřeba do tabulky MŠMT vložit pouze hodnoty (tedy vložit obsah buňky při zachování formátu)
 • pokud jsou vyplněny všechny tři povinné údaje – jméno, příjmení a rok narození – je automaticky doplněna kategorie
 • z jmenného seznamu se automaticky přenesenou počty dětí do kalkulačky, která spočítá maximální výši dotace
 • je potřeba doplnit výši vybraných členských příspěvků – pozor program nehlídá, zda je splněna podmínka min. 12 sportujících dětí v TJ/SK
 • maximální výše dotace je přenesena do tabulky rozpočtu (na druhém listu), kde je potřeba doplnit požadovanou výši dotace (požadavek může být nižší nebo roven maximální výši dotace vypočtené kalkulačkou)
 • dále je potřeba doplnit výdaje tak, aby byl rozpočet vyrovnaný (příjmy = výdaje)

Související dokumenty

Kompletní vyhlášení programu Můj klub 202

Příloha č. 1 – jmenný seznam a rozpočet

Příloha č. 2 – avizo vratky

 

Na základě informací MŠMT zpracovala Ing. Veronika Nešpůrková (nespurkova@ptupraha.cz, tel. 725 888 969)

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.