Národní sportovní agentura vyhlásila dotační výzvu „COVID-SPORT“

Dotační program podpory sportovních organizací postižených pandemií koronaviru má tři tématické okruhy, které jsou zaměřeny na udržení sportovní infrastruktury, podporu organizátorů neuskutečněných sportovních akcí a kompenzaci pro krátkodobé nájemce sportovních zařízení, které byly na základě vládních nařízení uzavřené. Dotační program má alokaci 1 000 000 000 Kč.

Lhůty

Lhůta pro podávání žádostí je jen jednaod 15. 6.  do 31. 8. 2020. 

Žádost je podávána prostřednictvím elektronického formuláře na internetové stránce covidsport.cz po předchozí registraci.

Termín pro předložení vyúčtování a finančního vypořádání je do 15.2.2021, NSA si pro kontrolu vypořádání definovala v programu interní lhůtu 16.2.-31.3.2021.

Podmínky použití dotace

Dotace musí být použita na náklady prokazatelně vzniklé v období, na které je dotace poskytnuta. V případě provozu či nájmu sportovních zařízení se jedná o měsíce březen, duben a květen 2020. U sportovních akcí se jedná o náklady související se zrušenou/odloženou událostí, která se měla konat v období březen až červenec 2020 a byla zrušena/odložena nejpozději v květnu 2020.

Oprávněným žadatelem jsou neziskové sportovní organizace – spolky, pobočné spolky apod., jejichž hlavní předmět činnosti je v oblasti sportu (doplňkové podmínky se liší podle jednotlivých oblastí podpory).

Podmínkou akceptace žádosti je – stejně jako u předchozích dotační programů MŠMT – zapsání žadatele v Rejstříku sportu a zákaz duplicitní úhrady stejných nákladů z různých veřejných dotací. Údaje v žádosti musí být v souladu s Veřejným rejstříkem, jinak je žadatel povinen doložit dané skutečnosti jiným způsobem a bude vyzván ke zjednání nápravy.

Podává se pouze jedna žádost a žadatel může žádat na všechny oblasti podpory, které se ho týkají. Dotace může činit maximálně 50% celkových způsobilých nákladů souvisejících se žádanou oblastí podpory. Výpočet výše dotace bude proveden na základě žadatelem předloženého rozpočtu v žádosti a poskytnutá dotace může být maximálně ve výši 10 000 000 Kč v každé oblasti podpory.

Ve všech oblastech podpory není možné uplatnit jako způsobilý náklad úhradu nájemného za sportoviště v případě, kdy je žadatel spřízněnou osobou s pronajímatelem.

Dotace musí být vždy řádně podložena prvotními účetními doklady uhrazenými nejpozději do 31. 12. 2020.
covid-sport_obdelnik

Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení

Podpora je určena pro sportovní organizace provozující sportovní zařízení minimálně od 1.1.2019, které jsou postiženy negativními dopady nouzového stavu spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.

Způsobilé náklady související přímo s provozem sportoviště za období podpory jsou energie, dlouhodobý nájem (včetně nájmu věcí movitých), pohonné hmoty, spotřební materiál, pojištění, výdaje za nezbytné provozní služby a osobní náklady na zaměstnance aktivně zajišťujících nezbytný provoz (do částky 50 tis. Kč měsíčně, u DPP/DPČ je zároveň limit 300 Kč/hod.).

Oblast podpory B – organizace sportovních akcí

Druhá oblast je určena pro sportovní organizace organizující či spolu-organizující sportovní akci, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti ji zrušit, odložit či omezit.

Způsobilými náklady jsou marně vynaložené náklady vzniklé v letech 2019-2020 a přímo související se zrušenou/odloženou sportovní akcí, zejména se jedná o povinný poplatek pořadatele sportovnímu svazu, náklady na ubytování, stravování, regeneraci, zdravotní a technický servis akce, nájem prostor, pojištění, cestovné a náklady na dopravu, marketingové náklady (max. 25% ze způsobilých nákladů), spotřební materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek a u zcela zrušených akcí také osobní náklady členů realizačního týmu. O marně vynaložené náklady se jedná pouze v případě, že tyto nelze využít pro jinou či odloženou akci a nebyly již refundovány či odpuštěny.

Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení

Třetí kategorie je určena pro sportovní organizace, které musely uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.

Způsobilým nákladem je nájemné za krátkodobé užívání sportovního zařízení dle nájemní smlouvy. Nesmí se jednat o nájemné na jednorázové akce a nájemní smlouva musí trvat minimálně od 1.1.2020. Výše dotace je stejně jako u předchozích oblastí podpory 50% způsobilých nákladů za současného splnění následujících podmínek:

  • pronajímatel poskytne nájemci slevu 30% z ceny nájemného na období podpory (doloženo potvrzením od nájemce, fakturou na nižší nájemné, dobropisem či podobným dokladem),
  • žadatel uhradí alespoň 50% nájemného způsobem a v termínu obvyklém dle nájemní smlouvy (v případě dohody o odložení platby však musí dojít k úhradě nejpozději den před podáním žádosti).

V případě sportovního zařízení v převážném majetku státu činí výše podpory 80 % za splnění podmínky, že žadatel uhradí 80 % z ceny nájemného z období podpory v termínu obvyklém či alespoň den před podáním žádosti.

Kompletní znění Výzvy „COVID-SPORT“ naleznete ZDE.

Dle informací NSA zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.