Upozornění na novinky v čerpání dotačního Opatření I. MHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 2.7.2020 schválilo poskytnutí dotací Programu podpory sportu a tělovýchovy na rok 2020. Připomínáme, že v Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže je řada novinek týkajících se způsobilých nákladů i finančních limitů. Termín realizace Opatření I. je 1.7.2020 – 30.6.2021, změny je třeba reflektovat tedy již nyní.

V Opatření I. na rozdíl od ostatních není žadatel a realizátor dotačního projektu stejný subjekt – žadatelem je sportovní svaz zastřešující sportovní organizace v daném sportovním odvětví na území HMP. Realizátory projektu jsou sportovní kluby, které mají s daným sportovním svazem uzavřenou realizační smlouvu – ta obsahuje veškeré povinnosti dané dotačním programem a závazek žadatele (svazu) poskytnout realizátorovi (TJ/SK) alikvotní část dotace. Článek se zaměřuje zejména na rekapitulaci podmínek použití dotace pro realizátory, tedy jednotlivé sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

Termíny

Žadatel (svaz) je povinen minimálně 70 % dotace zaslat realizátorům do 15 dnů od podpisu realizační smlouvy. Zbylou část dotace pak musí odeslat nejpozději 60 dnů před konečným termínem čerpání dotace – tzn. do 30.4.2021. Veškeré platby mezi žadatelem a realizátorem musí probíhat bezhotovostně.

Dotaci je možné použít na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 a uhrazených od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2021.

Náležitosti dokladů

TJ/SK jsou povinny vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a umožnit HMP kontrolu originálů účetních písemností – ty je povinnost mít v českém jazyce. Účetní doklady musí odpovídat platným zákonům o účetnictví a o DPH:

  • označení dodavatele nejen IČ, ale také oddílem a vložkou rejstříkových údajů (školy ze školského rejstříku, apod)
  • datum vystavení dokladu musí spadat do období čerpání dotace, datum zdanitelného plnění také, datum úhrady lze posunout až o 1 měsíc za poslední den čerpání dotace
  • plátce DPH musí v případě osvobození uvést text o osvobození, neplátci DPH neuvádět DIČ (a pokud ho uvede, musí uvést text „nejsem plátce DPH“),

Příjemce dotace je povinen originály účetních dokladů označovat tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o náklad hrazený z poskytnuté dotace. Učiní tak, že na originál účetního dokladu uvede text: „Hrazeno z Dotace HMP.……“ (uvede číslo Smlouvy a číslo Projektu). V případě, že finanční částka uvedená na dokladu není hrazena z dotace v plné výši, je nutné za výše uvedený text uvést, jak vysoká finanční částka je z prostředků dotace hrazena.

Způsobilé náklady

Proti minulým obdobím již nejsou způsobilými náklady rozhodčí, náklady na organizaci a zabezpečení náborů dětí a vzdělávání trenérů.

Způsobilé výhradně neinvestiční náklady jsou taxativně vymezeny na:

  1. odměna trenéra s kvalifikací, tj. licencí podle předpisů příslušného národního sportovního svazu, ve výši minimálně 60% dotace,
  2. pořízení materiálního vybavení pro dané sportovní odvětví,
  3. zdravotní prohlídky,
  4. krátkodobý pronájem sportovního zařízení na území hlavního města Prahy.

Pro období 2020/2021 bylo stanoveno procentuální rozvržení způsobilých nákladů u Opatření I. – odměny trenérů musí tvořit u každého realizátora min. 60 % z dotace. Zbylých 40 % může realizátor použít na ostatní způsobilé náklady. V případě, že žadatel (svaz) v rámci realizační smlouvy stanoví další podmínky pro realizátory (kluby), pak je kontrola jejich dodržování věcí svazu a nikoliv HMP. Svazové podmínky nesmí být v rozporu s dotačními podmínkami a projektem.

1. Odměna trenéra

Odměny trenérům mohou být ve formě mezd nebo OSVČ, přičemž nově byl sjednocen měsíční limit odměny na 30.000 Kč na 1 trenéra. Trenérská práce není nově omezena pouze na území HMP, tzn. je uznatelná činnost trenéra na soustředění, utkání či závodech mimo HMP. Základní podmínka pro výplatu je platná trenérská licence příslušného svazu.

OSVČ

Pokud je dotace použita na odměnu trenérů, cvičitelů, asistentů na základě obchodního vztahu mezi TJ/SK a OSVČ, musí mít smluvní strany smlouvu uzavřenou písemně, přičemž předmětem smlouvy musí být výhradně činnost trenéra, která je v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta (trénink mládeže). Trenéři OSVČ musí mít živnostenské oprávnění na trenérskou činnost (vázaná živnost). Výplata odměny musí být realizována výhradně na základě vystaveného daňového dokladu trenérem za období, které nebude delší než kalendářní měsíc (v případě roční smlouvy tedy 12 faktur).

Z daňového dokladu (popř. jeho nedílné přílohy) vystaveného trenérem musí být zřejmé v jakých termínech, v jakém rozsahu (počet hodin), za jakou cenu (včetně hodinové sazby) byla trenérská činnost realizována. Z daňového dokladu musí být rovněž zřejmé, že trenérská činnost souvisí výhradně s účelem poskytnuté dotace např. název trénovaného družstva, skupiny či osoby.

Pracovněprávní vztah

Smlouva (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), musí být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena písemně, přičemž předmětem této smlouvy je výhradně práce, která je v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta (trénink mládeže). V případě pracovněprávního vztahu lze hradit z dotace sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele (nad určený limit).

V případě pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti musí být výplata odměny prováděna měsíčně ve výplatních termínech, které stanoví zaměstnavatel ve svých interních předpisech, nejpozději však do konce následujícího měsíce, v případě dohody o provedení práce musí být výplata provedena do konce následujícího měsíce po skončení práce. Pokud není ze smlouvy jednoznačně vyplývající rozsah práce, je třeba dokládat měsíční výkaz práce, přičemž ten musí obsahovat popis práce, počet hodin práce a hodinovou odměnu za práci.

2. Pořízení materiálního vybavení pro dané odvětví

Realizátor může z dotace pořídit pouze takové materiální vybavení (tj. sportovního náčiní, nářadí a cvičebních pomůcek, sportovního oblečení a vybavení), které je nezbytné pro realizaci tréninkové činnosti a soutěží a musí být obvykle používané v daném sportovní odvětví. Za sportovní materiál se pro účely tohoto Opatření nepovažuje volnočasový textil a volnočasová obuv. Finanční limit na jeden kus (pár, soubor) je stanoven na 40.000 Kč, nicméně cena by měla být přiměřená k běžné cenové hladině daného vybavení.

Označení sportovního materiálu na daňovém dokladu (popř. na jeho nedílné příloze) musí být jednoznačné a srozumitelné. Označení interním či jiným kódem, popř. zkratkou je nepřípustné. Dále musí být z dokladu zřejmé množství a jednotková cena materiálu.

3. Zdravotní prohlídky

Za zdravotní prohlídku se považuje prohlídka vykonaná lékařem, jejímž účelem je obecné posouzení zdravotního stavu dítěte nebo mladistvého pro výkon sportovní činnosti nebo jejímž účelem je funkční vyšetření, tj. posouzení schopností dítěte vykonávat sport na výkonnostní, popř. vrcholové úrovni. Pokud to nevyplývá z daňového dokladu musí být přílohou jmenný seznam dětí a mládeže, které zdravotní prohlídku (funkční vyšetření) absolvovali.

Za náklady na zdravotní prohlídky v žádném případě nelze považovat náklady na regeneraci, rekondici, léčení, rehabilitace, masáže, jakýkoliv materiál (léky, zdravotní pomůcky, apod).

4. Pronájem sportovního zařízení

Nájem musí být krátkodobý a nepřesáhnout 48 hodin nepřetržitě, tzn. nájemce se nechová jako provozovatel zařízení. Typickým příkladem krátkodobého nájmu je pronájem tělocvičny na pravidelné cvičení (např. nájemní smlouva na 2 hodiny týdně po dobu 5 měsíců). Sportovní zařízení musí ležet na území HMP.

Z daňového dokladu (popř. jeho nedílné přílohy) vystaveného pronajímatelem musí být zřejmé, v jakých termínech, v jakém rozsahu (počet hodin), za jakou cenu a v jakém sportovním zařízení byl nájem realizován. Z daňového dokladu musí být rovněž zřejmé, že nájem souvisí výhradně s účelem poskytnuté dotace. V případě, že na daňovém dokladu vystaveném pronajímatelem či jeho příloze není uveden některý z požadovaných údajů, je povinen příjemce dotace a pronajímatel uzavřít písemnou smlouvu, ve které požadované údaje budou uvedeny.

Nájemce a pronajímatel sportovního zařízení nesmí být majetkově ani personálně propojeni.

Propagace HMP

Nadále platí povinnost umístit logo HMP na pořízeném materiálním vybavení (např. sportovní dresy, sportovní náčiní a nářadí), pokud to jeho povaha umožní, a uvádět jej v tiskovinách, programech a na internetových stránkách žadatele i jednotlivých realizátorů. Žadatel je povinen zajistit dokumentaci o provedené propagaci HMP (fotografie, videa apod.).

Použití loga se řídí podle Manuálu jednotného vizuálního stylu Hlavního města Prahy grafického manuálu HMP. Při použití loga v jakékoliv publikaci je potřeba tuto publikaci před vytištěním zaslat ke kontrole odboru komunikace a marketingu Magistrátu HMP.

 

Kompletní znění Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze naleznete ZDE.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.