NSA zveřejnila výzvu Provoz a údržba 2021 (aktualizováno 3.12.2020)

Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech poskytována v rámci výzev Můj klub a Národní sportovní agentura se rozhodla ji vyčlenit do samostatné výzvy. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 30. listopadu do 23. prosince 2020.

Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Oprávněným žadatelem jsou spolky, pobočné spolky a další neziskové organizace, jejichž předmětem hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a které jsou provozovateli sportovních zařízení, přičemž dané sportovní zařízení je buď ve vlastnictví, nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň od 1. ledna 2020. O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti (např. a.s., s.r.o. a podobně).

Sportovním zařízením se pro potřeby Výzvy rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst. 5 zákona o podpoře sportu, tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu, které je provozuschopné a pro provozování sportu využívané. Maximální výše dotace na jedno sportovní zařízení je stanovena na 10 000 000,- Kč. Dotace může činit max. 50 % celkových nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Lhůta pro podání žádostí v rámci výzvy č. 8 „Provoz a údržba 2021“ je stanovena od 12:00 hod. dne 30. listopadu 2020 do 17:00 hod. dne 23. prosince 2020.

Důležité informace:

  • Žadatel může v rámci Výzvy podat pouze jednu žádost.
  • Žádost je podávána POUZE formou elektronického formuláře a žadatel tak nebude zasílat poskytovateli vytištěnou a podepsanou žádost. Podpis ověřující autenticitu oprávněné osoby bude poskytovatelem vyžadován až před vydáním Rozhodnutí při vyžádání souhlasu žadatele s konceptem Rozhodnutí.
  • Žádost se podává prostřednictvím elektronického formuláře, který najdete v Rejstříku sportu na adrese https://www.rejstriksportu.cz/. Žádosti mohou podávat pouze sportovní organizace s registrací potvrzenou od NSA.

Materiály ke stažení:

Kolektiv PTU

Zdroj informací: internetové stránky NSA www.agenturasport.cz

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.