Nezapomeňte včas vyúčtovat dotace

Blíží se termíny pro vyúčtování dotací – magistrátní Opatření III., V., VI. a VII mají termín vypořádání do 31.1.2021, Můj klub 2020 (MŠMT) a Covid-Sport (NSA) do 15.2.2021. V článku naleznete formuláře a pokyny k vyúčtování pro všechny zmíněné dotace.

Magistrát HMP

Termíny vyúčtování: opatření III., V., VI. a VII. 31.1.2021, opatření IV. 31.3.2021, opatření I. 31. 7. 2021, opatření II. 31.12.2021

Forma: tištěná a elektronická zároveň

FormulářFinanční vypořádání dotace

Výtah z pokynů: Žadatel je povinen předložit HMP finanční vypořádání Dotace na vyplněném formuláři „Finanční vypořádání dotace“. Finanční vypořádání Dotace se doručuje v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler) včetně přehledu účetních dokladů a dalších příloh podle Smlouvy a zároveň v tištěné podobě s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání. Obě verze Finančního vypořádání dotace musejí být identické, s výjimkou příloh. Tištěné Finanční vypořádání Dotace bez příloh se doručuje na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, a to buď osobně v podatelně na adrese Jungmannova 29, Praha 1, nebo v podatelně na adrese Mariánské náměstí č. 2, Praha 1, v úředních hodinách jednotlivých podatelen, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání na HMP.

Odkaz na zdrojové stránky: https://www.praha.eu/

MŠMT: Můj klub

Termín vyúčtování: 15.2.2021

Forma: tištěná a naskenovaná elektronická zároveň

Formulář: Vyúčtování a vypořádání Můj klub 2020

Výtah z pokynů: Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty, které příjemce dotace nejpozději do 15. 2. 2021 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021) nahraje do systému IS-SPORT a současně odešle v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky (DS spolku, který je příjemcem dotace) na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana (ID datové schránky: vidaawt) Na obálku či v předmětu datové zprávy příjemce uvede: „ VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2020 – 502020_2B_XXXX“. Místo XXXX příjemce uvede poslední čtyřčíslí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce má také povinnost sestavit a do 30.6.2021 uveřejnit v systému IS-SPORT roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rok 2020.

Návod: Manuál pro vyúčtování a vypořádání dotace

Odkaz na zdrojové stránky: https://www.msmt.cz/sport-1/

NSA: Covid Sport

Termín vyúčtování: 15.2.2021

Forma: naskenovaná elektronická

FormulářeVyúčtování dotace, Čestné prohlášení

Aktualizace k 1.2.: k dispozici je novější/aktualizovaná verze tabulky Excel s vyúčtováním, ve které by měly být odstraněny drobné technické chyby

Výtah z pokynů: Předložení Vypořádání a vyúčtování na NSA předepsaných formulářích proběhne v systému dotacesport.cz, ve kterém žadatel žádal o dotaci. Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, a to: vyúčtování dotace ve formátu XLSX (2. a 3. list formuláře), podepsaná a naskenovaná Úvodní strana ve formátu PDF (1. list formuláře), podepsané a naskenované Finanční vypořádání ve formátu PDF (4. list formuláře), podepsané a naskenované Čestné prohlášení o vyloučení duplicitní úhrady nákladů hrazených z dotace z dalších veřejných zdrojů ve formátu PDF a účetní sestavu jednotlivých dokladů hrazených z dotace, případně také avízo vratky.

Návod: Pokyny k vyúčtování dotace a Návod k vyplnění formuláře

Odkaz na zdrojové stránky: https://agenturasport.cz/dotace/

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.