Novinky v pražských sportovních grantech na rok 2022

V návaznosti na vyhlášený Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022 vám přinášíme přehled změn v dotačních opatřeních. Celkově se dá říci, že jich oproti minulému roku není moc. Nicméně některé novinky jsou zajímavé a považujeme za vhodné na ně upozornit.

 Opatření I. – Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Nejvýznamnější změnou, která se dotkne všech zainteresovaných stran (tedy realizátorů=klubů i žadatelů=sportovních svazů), je změna období použití dotace. V roce 2022 bude dotace poskytnuta na období od 1.7.2022 do 31.12.2022, tedy pouze na půl roku. Souvisí to se snahou hlavního města Prahy o sjednocení období čerpání podpory. Cílem je poskytování dotací ve všech opatřeních na období jednoho kalendářního roku. Lze tedy předpokládat, že na rok 2023 se počítá u Opatření I. (a vlastně u všech opatření) s obdobím pro užití dotace od 1.1. do 31.12.

Další změny se týkají podmínek pro vyplacení dotace žadatelům a realizátorům. Nově je podmínkou pro vyplacení dotace žadateli předložení ověřených kopií všech uzavřených smluv s realizátory, a to do 60 dnů po uzavření veřejnoprávní smlouvy žadatele (sportovního svazu) s hlavním městem Prahou. Novinkou je také povinnost žadatele převést celou dotaci na jednotlivé realizátory do 30 dnů po jejím přijetí.

Opatření II. – Investice do sportovních infrastruktury

U Opatření II. byl zrušen limit pro žádost o dotaci na projektovou dokumentaci stavby. A stejně jako u Opatření I. dochází i u tohoto Opatření k úpravě období pro použití dotace. Období pro realizaci bude pouze jednoleté, tedy od 1.1.2022 do 31.12.2022. Možnost čerpat dotaci po dobu 1,5 roku tedy již neplatí.

Opatření IV.  – Sportovní akce

U Opatření IV. jsme zaznamenali nejvíce změn. Předně byl zpřesněn účel Opatření – nově lze žádat pouze na významné akce pro širokou veřejnost, významné akce pro mládež a na významné mezinárodní akce. Z uvedeného vyplývá, že již nelze žádat o dotace na akce pro dospělé věkové kategorie, pokud se nebude jednat o významnou akci pro širokou veřejnost nebo významnou mezinárodní akci.

U sportovních akcí byl rozšířen výčet způsobilých nákladů o instalaci mobilních sociálních zařízení a upřesněn účel „nájem zařízení na měření výkonu“, který je nově doplněn o náklad na obsluhu, je-li spojena s nájmem takového zařízení (jde tedy o komplexní dodání služby).

O dotaci na sportovní akce mohou žádat pouze spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo obecně prospěšné společnosti. Z okruhu způsobilých žadatelů byly vyňaty obchodní korporace a fyzické osoby podnikající podle zákona o živnostenském podnikání.

Podobně jako u výše zmíněných dvou Opatření dochází také u sportovních akcí ke sjednocení období. Letos bude možné žádat pouze na akce, které se uskuteční v období od 1.4.2022 do 31.12.2022.

Poslední změnou je úprava počtu projektů (sportovních akcí) na jednoho žadatele. Nově platí, že jeden žadatel může požádat o podporu pro maximálně 4 projekty (akce) a zároveň max. 2 projekty (akce) v rámci 1 sportovního odvětví.

Opatření V. – Sport pro všechny

V tomto Opatření došlo úpravě terminologie: místo pojmu „cvičitel“ je užit pojem „trenér či instruktor“. Dále byla upravena podmínka vzdělání – trenér či instruktor nemusí být držitelem licence trenéra či instruktora přidělované sportovními svazy.

 

U zbylých Opatření nedošlo buď k žádným změnám, příp. změny byly nepodstatné. V případě, že budete mít k vyhlášenému Programu dotazy, jsme Vám k dispozici na obvyklých telefonních číslech a e-mailových adresách – viz sekce O nás.

Ing. Jaroslav Chvalný, předseda PTU

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.