Příprava volební procedury na 27. volební Valné hromadě Pražské tělovýchovné unie

06.01.2016

Na 26. Valné hromadě Pražské tělovýchovné unie (VH PTU) konané dne 19. 5. 2015 byly mj. schváleny nové stanovy, z nichž vyplývá – pod vlivem nového občanského zákona č. 89/2012 Sb. – i nová struktura, resp. označení (volených) orgánů PTU, které budou ustaveny na letošním jednání VH PTU, které je předběžně naplánováno na úterý 17. 5. 2016.

Podle článků V. a VII. stanov PTU je základním volícím orgánem valná hromada PTU, složená z komory (zástupců členských) TJ/SK a komory (zástupců členských) svazů, která také svým hlasováním rozhodne o přijetí jak Jednacího, tak Volebního řádu, jejichž návrhy zpracuje výkonný výbor PTU a zašle je všem členským TJ/SK a svazům nejpozději 14 dní před konáním 27. VH PTU – spolu s dalšími podkladovými materiály.

Náročnost volební procedury vyžaduje, aby byli účastníci VH PTU již nyní – s předstihem – blíže seznámeni s pravidly volby, a tedy i s uplatňováním návrhů volebních kandidatur, a to alespoň takto:

 1. Volební návrhy činí primárně členské TJ/SK a svazy (jejich orgány), a to vždy se souhlasem/podpisem navrhované osoby; sekundárně mohou činit volební návrhy, v průběhu zasedání VH PTU – delegáti VH PTU, a to při dodržení podmínek osobního souhlasu navrhované osoby s volbou (pro tu kterou volenou funkci), pokud schválený Volební řád neurčí jinak.
 2. Osoby volené do funkcí předsedy PTU, místopředsedů PTU a členů kontrolní komise PTU, vč. jejího předsedy – pro účely jejich zápisu do soudního spolkového rejstříku, musí také vyslovit souhlas, a to formou jejich čestného prohlášení s úředně ověřeným jejich podpisem se zveřejněním svých – zákonem požadovaných – osobních údajů v soudním spolkovém rejstříku pod legendou spolkového zápisu PTU.
 3. V případě každého navrhovaného kandidáta, vedle jeho členství v TJ/SK nebo svazu, je očekávána nejen jeho bezúhonnost, ale také standardní znalost sportovního provozu, spolkové administrativy a orientace v grantové, resp. dotační politice; u kandidátů pro volbu člena kontrolní komise je nad to očekávána standardní znalost ekonomických, resp. účetních disciplín.
 4. Výkonným výborem PTU doporučený VZOR (obsahu a formy) volebního návrhu je uveden ZDE – v případě jeho využití je žádoucí jej s příslušnými podpisy v písemné, tedy listinné podobě doručit do sídla PTU nejpozději do 15. 4. 2016(!!!), aby mohl být ještě zapracován do „základních podkladových materiálů“ pro delegáty 27. VH PTU!

K samotné reálné volbě na VH PTU pak ve významové stručnosti uvádíme zejména:

 1. Obě komory VH PTU společně, ale odděleným hlasováním, volí předsedu PTU, který je současně členem VV PTU a také členem správní rady PTU, jako statutárního orgánu PTU.
 2. Každá komora na VH PTU volí „samostatně“ nejméně 5 členů výkonného výboru PTU, celkem tedy 10 členů, když však postačí – je-li zvolen předseda – volba alespoň celkem 6 členů z obou komor, pokud schválený Volební řád neurčí jinak.
 3. Obě komory VH PTU volí společně alespoň 3 členy kontrolní komise PTU.
 4. Zvolení členové výkonného výboru PTU, zpravidla na návrh předsedy PTU, volí 2 místopředsedy PTU (podle „komorové“ příslušnosti), kteří se stávají členy správní rady PTU jako statutárního orgánu PTU (spolu s předsedou PTU).
 5. Zvolení členové kontrolní komise PTU zvolí předsedu této komise, pokud si volbu nevyhradila a také jí neučinila valná hromada PTU.
 6. Volební období je 4 roky, pokud valná hromada PTU neučiní jiný výrok.
 7. Volba – v případě početní konkurence na volenou funkci – je prováděna tajně; není-li tomu, pak volba může být prováděna veřejně i en bloc, pokud valná hromada PTU – pro konkrétní volbu – nerozhodne jinak.
 8. Z důvodu inkompatibility je vyloučeno, aby jedna a tatáž osoba byla (současně) (z)volena do funkce předsedy PTU, místopředsedy PTU, resp. člena výkonného výboru PTU a současně za člena kontrolní komise PTU.

JUDr. Alexander Vachta

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.