Spolky budou i nadále osvobozeny od soudních poplatků

Na základě zvláštní novely č. 335/2014 Sb. byly spolky dočasně – tedy pro období od 29. 12. 2014 do 30. 6. 2016 – osvobozeny od placení soudních poplatků podle zákona č. 549/1991 Sb., a to v záležitosti zápisu nebo změny do soudního spolkového rejstříku. Toto osvobození platí díky novele zákona i nadále.

Od roku 2014 byly přijaty tři novely zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb., které s účinností od 1. 7. 2016 v § 11 zákona nejen zachovaly „pokračování“ osvobození pro spolky, ale nově toto osvobození také rozšířily na případy, kdy si spolek – pro účely zápisu nebo změny – najme notáře.

Níže uvádíme výtah z aktuálního znění § 11 zákona č. 549/1991 Sb., jak jest účinné od 1.7.2016 :

Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech:

  • veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
  • přiznání statusu veřejné prospěšnosti (poznámka – dosud nebyl ve smyslu § 146-150 NOZ přijat zvláštní zákon o statusu veřejné prospěšnosti, proto ani nelze o tento zápis soud požádat)
  • zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny
  • výmazu osoby z veřejného rejstříku

Od poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem se osvobozuje

  • zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
  • zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny
  • zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku

Pozn.: Notáři mají zákonem daný „privilegovaný“, tedy primární (na místo soudce) přístup (a tedy i právní odpovědnost) do soudních rejstříků pro účely zápisu nebo vyznačení změn. Pokud spolek využije služeb notáře, tak za proceduru soudního zápisu neplatí ani notář, ani spolek žádný soudní poplatek. NICMÉNĚ činnost notáře (neb je to také zdroj jeho obživy) je samozřejmě zpoplatněna, a to v rozsahu sjednané služby jako „odměna notáře“ podle Notářského tarifu ve znění vyhlášky č. 196/2001 Sb. ve znění novel, a její přílohy (Sazebníku), pokud se spolek s notářem před započetím jeho komerční služby nedohodnou jinak.

JUDr. Alexander Vachta

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.