Výzva k podávání žádostí o dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení na rok 2017

Stejně jako v předchozích letech bude i letos Pražská tělovýchovná unie zajišťovat administraci žádostí  o státní neinvestiční dotace z programu IV – údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2017.

PTU bude administrovat žádosti  TJ/SK uplatňované prostřednictvím:

 1. České unii sportu – ČUS (žádosti mohou podávat všichni členové PTU s jedno- či víceúčelovým sportovním zařízením)
 2. Fotbalové asociace ČR – FAČR (žádat mohou TJ/SK sdružené ve FAČR s jedno- či víceúčelovým sportovním zařízení, u kterého je dominantním sportovním odvětvím fotbal)
 3. Českého svazu kanoistů – ČSK (žádat mohou TJ/SK sdružené v ČSK na údržbu a provoz jedno- i víceúčelového sportovního zařízení, u kterého je dominantním sportem kanoistika)
 4. České jezdecké federace – ČJF (žádat mohou TJ/SK sdružené v ČJF na údržbu a provoz jedno- i víceúčelového sportovního zařízení, u kterého je dominantním sportem jezdectví)
 5. Českého svazu orientačních sportů – ČSOS (žádat mohou TJ/SK sdružené v ČSOS na údržbu a provoz jedno- i víceúčelového sportovního zařízení, u kterého jsou dominantním sportovním odvětvím orientační sporty).

Žadatelé musí splňovat níže uvedené podmínky:

 1. Sportovní zařízení je ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu (min. 8 let) žadatele, přičemž pronajímatelem může být jiný spolek, územní samosprávný celek nebo státní instituce. Majetek nesmí být zatížen zástavním právem (mimo zástavy ČUS), exekucí nebo dražbou.
 2. Žadatel vede v roce poskytnutí a čerpání dotace účetnictví podle zákon č. 563/1991 Sb. a prokazatelně vede řádnou a oddělenou evidenci o dokladech souvisejích s dotací.
 3. Žadatel podá žádost o dotaci včetně povinných příloh v níže uvedené lhůtě a dle níže uvedených pokynů.

Podklady k žádosti rozdělené dle jednotlivých poskytovatelů najdete v sekci „Dokumenty„. Žádost musí obsahovat:

 1. Formulář žádosti vyplněný ve všech bodech, podepsaný oprávněnými osobami a opatřený razítkem – formulář je potřeba vybrat s ohledem na střešní organizaci, prostřednictvím které bude žádost uplatňována (ČUS, FAČR, ČSK, ČJF, ČSOS)
 2. Kopii aktuálního platného výpisu ze spolkového rejstříku
 3. Kopii aktuálních stanov (pokud nejsou dostupné ve Sbírce listin na justice.cz)
 4. Tabulku MŠMT k programu IV vyplněnou ve všech bodech v řádku č. 1 – tabulku je potřeba vybrat s ohledem na střešní organizaci, prostřednictvím které bude žádost uplatňována (ČUS, FAČR, ČSK, ČJF, ČSOS)
 5. Kopii smlouvy o zřízení běžného účtu nebo potvrzení o bankovním účtu vedeném na jméno TJ/SK
 6. Doklad o vlastnictví sportovního zařízení – výpis z katastru nemovitostí, který je potřeba doložit k dotčenému majetku i v případě nájmu či výpůjčky
 7. Kopii smlouvy o nájmu či výpůjčce včetně dodatků a příloh – u žadatelů, kteří nemají majetek ve vlastnictví
 8. Tabulku s plánovaným rozpočtem nákladů hrazených z dotace a nákladů hrazených z vlastních zdrojů. Tabulku rozpočtu je potřeba vybrat s ohledem na střešní organizaci, prostřednictvím které bude žádost uplatňována (ČUS, FAČR, ČSK, ČJF, ČSOS).

Důležité upozornění: V případě, že Pražská tělovýchovná unie již eviduje některé z výše uvedených dokladů, je možné je nahradit ČESTNÝ PROHLÁŠENÍM O AKTUÁLNOSTI DOKLADŮ, kterým TJ/SK potvrdí, že nedošlo k žádným změnám.

POZOR !!!

 • Dotace nesmí přesáhnout 60 % úřední hodnoty majetku.
 • Dotaci je možné žádat na max. 70 % celkových plánovaných nákladů.
 • Hodnota majetku musí být uváděna v účetní hodnotě – komise může prověřovat tyto hodnoty v dostupných systémech.
 • Žádost nesmí být uplatněna prostřednictvím více svazů/střešních organizací nebo podána přímo na MŠMT, jinak bude vyřazena.
 • U vybíraných členských příspěvků je nutné vykázat příspěvky v min. výši 100 Kč/osoba u mládeže a 500 Kč/osoba u dospělých.

Vyplněné žádosti uplatňované prostřednictvím ČUS, FAČR, ČSK, ČJF a ČSOS podávají pražské TJ/SK u Pražské tělovýchovné unie s tím, že formulář žádosti, tabulku MŠMT a tabulku s rozpočtem je nutné zaslat v elektronické podobě (e-mailem na adresu nespurkova@ptupraha.cz) nejpozději do 17. 11. 2016. Formulář žádosti v papírové podobě a ostatní doklady je nutné doložit nejpozději do 30. 11. 2016.

V případě dotazů či nejasností jsme Vám k dispozici na telefonu 261 215 365 nebo e-mailu nespurkova@ptupraha.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.