Vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2016

Blíží se termíny pro odevzdání vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2016. Nezapomeňte na vyplnění všech nutných náležitostí a vyhněte se nejčastějším chybám.

Vyúčtování zálohové daně za rok 2016

Do 1. března 2017 papírovou formou, nebo do 20. března 2017 elektronicky se podává na příslušný finanční úřad vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016.  Formulář vyúčtování naleznete na webových stránkách Finanční správy v sekci Tiskopisy. Povinnou přílohu vyúčtování tvoří tiskopis Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2016. Údaje z tohoto tiskopisu jsou podkladem pro přerozdělování finančních prostředků obcím.

UPOZORNĚNÍ: Do počtu zaměstnanců jsou zahrnováni také poplatníci daně, u kterých byl uplatněn režim daně srážkové, protože se jedná o osoby s příjmy podle § 6 daňového zákona. Nezapomeňte proto do tiskopisu uvést počet, který zahrnuje trenéry a další pracovníky, tedy zaměstnance vykonávající práce na základě DPP. Naopak do přílohy nejsou zahrnovány např. matky na mateřské dovolené nebo osoby čerpající dlouhodobé neplacené volno – neplynou jim totiž příjmy ze závislé činnosti, přestože zůstávají v pracovním poměru.

Je-li místem výkonu práce Praha 1, Praha 2, atd., do tiskopisu se uvádí pouze Praha.

Vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2016

Vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2016 se podává do 3. dubna 2017. Formulář opět naleznete na webu Finanční správy.

UPOZORNĚNÍ: Při vyplňování tohoto vyúčtování dochází často k chybám hned v záhlaví formuláře, kde je potřeba zvolit, zda se jedná o daň z příjmů fyzických nebo právnických osob. Jelikož zaměstnavatel (TJ/SK) sráží daň srážkovou osobám vykonávajícím práci na základě DPP, tudíž fyzickým osobám, jedná se o Vyúčtování srážkové daně z příjmů fyzických osob.

Na konci vyúčtování uvádí zaměstnavatel (TJ/SK)  jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné k podpisu a její funkci, např. pan XY – prezident/předseda/místopředseda.

Co když udělá klub ve vyúčtování chybu?

Zjistí-li plátce (zaměstnavatel) chybu v již podaném vyúčtování zálohové či srážkové daně a neuplyne-li lhůta pro řádné podání  (1. březen, 20. březen, resp. 3. duben), podá vyúčtování opravné, kde uvede správné údaje . Správce daně (finanční úřad) pak nahradí původně podané vyúčtování novým, opravným. Pokud plátce (zaměstnavatel) zjistí chybu až po termínu pro řádné podání, je potřeba podat vyúčtování dodatečné.

Jaké jsou nejčastější chyby, kterým se vyvarovat?

Plátce (zaměstnavatel) nepodal vyúčtování

Vyúčtování podává zaregistrovaný plátce, i když ve zdaňovacím období nesrazil žádnou daň, např. z důvodu uplatněných slev na dani.

UPOZORNĚNÍ: Sloupce a řádky, pro které není náplň (tzn. zaměstnavatel v daném měsíci neměl zaměstnance), se nechávají prázdné, nula se nevypisuje. To platí i pro případné přílohy k vyúčtování. V případě elektronického podání bude odeslání vyúčtování možné i v případě, že nuly do formuláře uvedete, protože se nejedná o chybu kritickou. Obsahuje-li soubor chyby kritické, nebude podání na FÚ přijato. Před elektronickým podáním je vhodné spustit kontrolu správnosti vyplnění (výsledkem je identifikace neúplného vyplnění formuláře a případných chyb).

Chyby při vyplňování

Při vyplňování vyúčtování zálohové daně se často chybuje hned v prvních sloupcích. Plátce (zaměstnavatel) uvádí do řádku č. 1 (měsíc leden) do sl. 1 částku, co měla být skutečně za daný měsíc sražena a do sl. 2 částku, co za daný měsíc srazil. Poté do sl. 11 (bylo odvedeno) uvede částku daně zálohové odvedenou do 20. února (u srážkové daně se částka uvádí do sl. 10 a započítává se tam částka odvedená do 28. února). Proběhlo-li více plateb, uvede se do sloupce součet jednotlivých částek.

Vrácené přeplatky z ročního zúčtování daní za rok 2015 se uvádějí do sl. 4. Např. přeplatky vrácené se mzdou za březen uvede zaměstnavatel do řádku „březnového“, tedy řádku č. 3.

V případě jakýchkoliv prováděných oprav je nutné se vždy vrátit ve vyúčtování do příslušného měsíce, kde mělo být sraženo správně. Pokud např. v říjnu plátce zjistil, že omylem neuplatnil v září poplatníkovi daňové zvýhodnění na vyživované dítě – studenta – ve výši 1 117 Kč a opravu provedl hned v říjnu tím, že slevu poskytl dvakrát (řádně za říjen a dodatečně za září), do vyúčtování v měsíci září a říjnu uvede do sl. 1 správnou výši daně, která měla být poplatníkovi sražena, a do sl. 2 uvede jednou částku vyšší – tu, která mu byla skutečně sražena (nepřiznáním slevy srazil zaměstnavatel omylem vyšší částku) a další měsíc částku nižší. Např.:  září (řádek 9.) – sl. č. 1 – 6 863 – sl. č. 2 – 7 980, říjen (řádek 10.) – sl. č. 1 – 6 863 – sl. č. 2 – 5 746.

Plátce, který prováděl v roce 2016 nějaké opravy na dani, rozepíše tyto skutečnosti do příslušné přílohy oprav. Provedl-li zaměstnavatel v roce 2016 v souladu se zákonem opravy za předcházející zdaňovací období (2015, 2014), do vyúčtování za rok 2016 se neuvádí, nýbrž za daný rok musí být podáno vyúčtování dodatečné (dříve se opravy uváděly do sloupců 6 a 7, které jsou nyní „neobsazeny“).

Podrobnosti k vyplnění vyúčtování jsou uvedeny v Pokynech MFin 5459/1 – vzor č. 21 (pro zálohovou daň) a v Pokynech MFin 5466/1 – vzor č. 15 (pro daň srážkovou).

Elektronická forma podávání vyúčtování

Elektronické podání může učinit i zaměstnavatel, který nemá elektronický podpis, či není povinen používat datovou schránku. Odešle-li se podání bez elektronického podpisu, je nutné vytisknout a nechat oprávněnou osobou podepsat tzv. e-formulář, což je zkrácená verze Vyúčtování, a ten doručit na finanční úřad do 5 dnů (příklad: je-li učiněno elektronické podání ve středu 8.3.2017, musí být e-formulář dodán na FÚ nejpozději v pondělí 13.3.2017) . Tím je lhůta pro podání splněna.

Pokud zaměstnavatel do 5 dnů e-formulář na FÚ nedoručí, má se za to, že elektronické podání nebylo vůbec uskutečněno a zaměstnavatel musí elektronické podání s následným doručením podepsaného e-formuláře učinit znovu.

Povinně podat pouze elektronicky (datovou zprávou) má subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku (nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem). Přístup na daňový portál pro elektronická podání vyúčtování naleznete ZDE.

Pokud plátce nepodá některé vyúčtování (nebo dodatečné vyúčtování) nebo tak učiní po stanovené lhůtě a toto zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, tak podle daňového řádu obdrží pokutu za pozdní podání (min. 500 Kč, max. 300 000 Kč). Pokuta je za každý následující den prodlení ve výši 0,05 % z celkové částky daně (tzn. z částky vyúčtované), která měla být ve vyúčtování uvedena, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl plátce povinen ve vyúčtování uvést.

Postup u dodatečného podpisu Prohlášení poplatníka

Případ „dopodepsání“ formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti se může v TJ/SK vyskytnout opravdu jen ojediněle, proto komentář k této situaci zařazujeme až na úplný závěr článku. Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení, z příjmů plynoucích na základě DPP do částky 10 000 Kč měsíčně byla srážena daň srážková a odesílaná na příslušný účet. Zaměstnanec může podle §38k odst. 7 prohlášení dodatečně do 15. února podepsat a požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daní. Zaměstnavatel zúčtování provést může, protože podepsáním prohlášení se daň srážková „změnila“ na daň zálohovou. Zaměstnavatel při vyplňování vyúčtování daní zálohových a srážkových za příslušný rok tuto situaci nijak nezohlední. Žádné opravy a převádění částek z daně srážkové na zálohovou se neprovádí. Plátci ani nevzniká přeplatek na dani srážkové a nedoplatek na dani zálohové. Má se za to, že v daném okamžiku každého měsíce zaměstnavatel daně srážel a odváděl v souladu se zákonem.

Pouze částka, která se váže k dodatečnému podpisu, se vykáže ve vyúčtování daně srážkové ve sl. 6 s názvem: „Částka odvedené daně, k níž se váže dodatečně podepsané prohlášení“, ale až ve vyúčtování za následující rok.

Praktický příklad dodatečného podpisu prohlášení

Student vykonával v roce 2016 práce na základě DPP od září do prosince, daňové prohlášení nepodepsal, měsíční odměna činila 8 000 Kč, byla srážena daň srážková ve výši 1 200 Kč. Odměna celkem činila 32 000 Kč a daň celkem byla 4 800 Kč. Student do 15. února 2017 dopodepsal daňové prohlášení a požádal o provedení ročního zúčtování daní.

Ročním zúčtováním vznikl přeplatek na dani (už zálohové) ve výši 4 800 Kč a zaměstnavatel přeplatek vyplatil se mzdou za únor 2017. Ostatním zaměstnancům ročním zúčtováním vrátil přeplatky ve výši 1 700 Kč, takže přeplatky celkem jsou ve výši 6 500 Kč. Ve vyúčtování daně srážkové za rok 2016 bude v řádcích září až prosinec ve sloupcích 1, 2 a 10 uvedena částka 1 200 Kč. Ve vyúčtování daně srážkové za rok 2017 bude v řádku únor ve sloupci 6 (dodatečné podepsání) uvedena částka 4 800 Kč. Ve vyúčtování daně zálohové za rok 2017 bude v řádku únor ve sloupci 4 (vrácené přeplatky) uvedena částka 6 500 Kč.

Mgr. Eva Lindnerová

 

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.