Zdanění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Ekonomičtí pracovníci sportovních klubů a tělovýchovných jednot většinou znají základní principy zdanění DPP a DPČ, nicméně mnohdy přesto při jeho sestavování chybují. Na co si dát největší pozor se dočtete ve článku.

Dohody o pracovní činnosti

Příjmy z dohody o pracovní činnosti spadají vždy do režimu daně zálohové. Vykonává-li zaměstnanec práce na DPČ vedle svého hlavního zaměstnání, je povinen podávat sám daňové přiznání na FÚ, kam zahrne jak příjmy z hlavního zaměstnání, tak příjmy z DPČ.

Pokud je příjem z DPČ jediným (hlavním) příjmem a podepsal-li zaměstnanec Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (dále zmiňované pouze jako Prohlášení), postupuje se stejně jako u běžného zaměstnance. Může mu být provedeno roční zúčtování daní, pokud o to do 15. února následujícího roku zaměstnavatele požádá (nemá-li samozřejmě povinnost podávat daňové přiznání z jiného titulu příjmů).

Dohody o provedení práce

U příjmů z dohod o provedení práce naopak velmi záleží na tom, je-li, či není Prohlášení poplatníka podepsáno. U podepsaného Prohlášení se sráží daň zálohová a u nepodepsaného Prohlášení se uplatní režim daně srážkové. Srážková daň ve výši 15% se odvádí nejpozději do konce měsíce následujícího po výplatě odměny. Vypočítává se z hrubé částky a vždy se zaokrouhluje dolů (tedy nikoli matematicky)!

Tento režim se týká výhradně jen DPP do měsíční odměny ve výši do 10.000 Kč (dle § 6 odst. 4 daňového zákona). Příjem z DPP nad 10.000 Kč podléhá dani zálohové, která se vypočítává ze superhrubé mzdy.

Podává-li zaměstnanec sám daňové přiznání na FÚ, může si i příjmy z DPP s daní srážkovou v přiznání uplatnit, je-li to pro něj výhodné. Pokud si příjmy z DPP do přiznání zahrne, musí ale zapsat součet příjmů ze všech takových DPP konaných v daném roce. Za rok 2016 tak může učinit na novém zjednodušeném formuláři (jeden list). Zaměstnavatel zaměstnanci pro tyto účely vystavuje Potvrzení o výši sražené daně srážkové MFin 5460/A – vzor č. 3 (za rok 2016). Vzor č. 4 je určen pro příjmy za rok 2017.

Jak postupovat u kombinace dohod?

Při souběhu příjmů z DPČ a DPP v jednom měsíci u téhož zaměstnavatele velmi záleží na tom, je-li Prohlášení podepsáno, či nikoliv. V případě podepsaného Prohlášení se daňové základy obou příjmů sečtou a zdaní se společně daní zálohovou.

V případě nepodepsaného Prohlášení se DPČ zdaní daní zálohovou a DPP do výše měsíční odměny 10.000 Kč zdaní daní srážkovou. Takže v tomto případě jsou uplatněny dva různé režimy zdanění.

Poplatník je opět povinen podat si sám Přiznání na FÚ a zahrnout do něj příjmy z DPČ s daní zálohovou. Záleží jen na jeho rozhodnutí, jestli zahrne do Přiznání i příjmy z DPP s daní srážkovou, a samozřejmě je-li to pro něj výhodné. Je bezpředmětné příjmy z DPP se srážkovou daní do Přiznání zahrnovat, pokud poplatník v ročním Přiznání neuplatňuje navíc nějaké odpočitatelné položky (poskytnutí daru, soukromé životní pojištění a další) nebo další slevy na dani (jako slevu na manželku nebo školkovné), když měl poplatník málo odvedených (v roce sražených) daní, že by se nějaká sleva na přeplatku už neuplatnila a měl by tak šanci na vrácení těchto daní.

Nejčastější chyby

Mnozí zaměstnavatelé si neuvědomují, že pro zdanění dohody nerozhoduje, v jakém období byla práce odvedena, ale v jakém konkrétním měsíci byla odměna vyplacena! Zákon o daních z příjmů konkrétně uvádí:

§38d odst.1: Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh, pokud jejich poskytování není v rozporu se zvláštním právním předpisem, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. Srážku je povinen provést plátce daně (…) při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka (…)

Příklad: Klub se domluvil s trenérem na odměně 5.000 Kč měsíčně za období leden až březen. Trenér nepodepsal Prohlášení. Výplata byla provedena jednorázově v dubnu.

  • Chybný (!) výpočet daně: 5.000*0,15 = 750 Kč / měsíc, 750 * 3 = 2.250 Kč, tzn. klub odvede (nejpozději do konce května) srážkovou daň ve výši 2.250 Kč.
  • Správný výpočet daně: 3 x 5.000 Kč = 15.000 Kč hrubého*1,34 = 20.100 Kč (superhrubá mzda) *0,15 = 3.015 Kč, které odvede klub jako zálohovou daň (navíc v tomto případě by došlo i k odvodům sociálního a zdravotního pojištění – klub = 5.100 Kč, trenér = 1.650 Kč).

Doporučení: Dohody o provedení práce vyplácejte průběžně tak, aby v jednom měsíci nečinila vyplacená částka více jak 10.000 Kč hrubého!

Rekapitulace

Zaměstnavatel:

jen A:

  A+B: A B1 B2

Podepsané Prohlášení

Ano

Ne Ano Ne

Ne

HPP

zálohová

zálohová zálohová

DPČ

zálohová

zálohová

zálohová

DPP nad 10 tis. Kč

zálohová

zálohová

zálohová

DPP do 10 tis. Kč

zálohová

srážková

srážková

Přiznání na FÚ

Ne

Ano

Zúčtování zaměstnav. Ano Ne

Poznámka: v daňovém balíčku pro rok 2017, který je zatím v procesu schvalování, se očekává uplatnění srážkové daně také u DPČ do částky 2.500 Kč měsíčně (jak je tomu dosud jen u DPP do 10 000 Kč měsíčně).

Mgr. Eva Lindnerová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.