Změny minimální mzdy a odměn DPČ/DPP od 1. 1. 2017

Od ledna letošního roku došlo k navýšení jak hodinové, tak měsíční minimální mzdy. Nelze opomenout, že na změnu její hodnoty se váží i další nutná zvyšování odměn, které je třeba dodržet.

Hodinová minimální mzda (MM) se od 1. 1.2017 zvýšila z 58,70 Kč/h na 66,00 Kč/h. Stejně tak se změna dotkne měsíční minimální mzdy, ta se zvedla z 9 900 na 11 000 Kč. Zároveň došlo ke zrušení zvláštní sazby MM pro zaměstnance s invalidním důchodem.

Změny návazné na minimální mzdu

Osoby evidované na úřadu práce si budou moci přivydělávat nadále do výše poloviny MM, tj. měsíčně 5 500 Kč. Pokud vyplácíte daňové bonusy (ať už měsíční či roční), nesmíte opomenout, že jejich uplatnění v daném roce je podmíněno dosažením hrubé mzdy ve výši alespoň poloviny MM. Pro rok 2017 tedy musí být měsíční hrubá mzda 5 500 Kč, abyste mohli daňové bonusy využívat.

Od roku 2015 se z důvodu neomluvené či omluvené nepřítomnosti (neplaceného volna) v práci nezvyšuje vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, jen musí být v měsíci dodržen minimální základ v úrovni platné minimální mzdy, nově tedy ve výši 11 000 Kč.

V souvislosti se změnou MM se zvyšují také tzv. zaručené mzdy (ZM) u pracovních profesí podle druhu vykonávané práce. V jednotlivých skupinách prací došlo k poměrně výraznému zvýšení v rozpětí od 1 100 Kč (v první skupině) až po 2 200 Kč (ve skupině osmé). Minimální hodnoty zaručené mzdy od 1. 1. 2017, včetně rozdílu zvýšení, činí:

Skupina prací Kč/hod Kč/měs. (+ zvýšení)
1) jednoduché, manipulační práce 66,00 11 000 / +1100
2) jednoduché odborné práce 72,90 12 200 / +1300
3) odborné práce 80,50 13 400 / +1300
4) odborné specializované práce 88,80 14 800 / +1500
5) systémové práce 98,10 16 400 / +1700
6) tvůrčí specializované práce 108,30 18 100 / +1900
7) tvůrčí systémové práce 119,60 19 900 / +2000
8) komplexní tvůrčí práce 132,00 22 000 / +2200

Jaký je rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou?

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu a základní úprava je stanovena v §111 Zákoníku práce (ZP). Nezapočítá se do ní mzda za práci přesčas a všechny zákonné příplatky (s výjimkou příplatků zákonem neupravených, například za odpolední směnu). Naopak se započítává např. osobní ohodnocení, roční bonus, provize nebo jiné variabilní složky mzdy. Pokud by mzda nedosáhla úrovně MM/ZM, zaměstnavatel musí provést doplatek rozdílu.

Zaručená mzda (§112 ZP) stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální a nevztahuje se na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (§109 odst. 5 ZP). Základní sazba výše MM a nejnižší úrovně ZM jsou stanoveny nařízením vlády č. 567/2006 Sb., kde jsou v příloze k tomuto nařízení uvedeny popisy a charakteristiky prací jednotlivých 8 skupin prací.

Minimální/zaručená mzda při jiné pracovní době

Výše uvedené MM a ZM jsou stanoveny pro pracovní dobu 40 hodin týdně. Má-li zaměstnanec sjednánu kratší pracovní dobu, úměrně se sníží i MM a ZM. Například při pracovní době 30 h/měs. bude MM 8 250 Kč (výpočtem 11000/40 * 30).

Přepočet u běžné hodinové mzdy se logicky neprovádí, neboť minimální hodinová mzda je stále ve stejné výši. Jinak je to v případě zaměstnanců, kteří pracují v nepřetržitém nebo směnném pracovním režimu, a tudíž je pro ně stanovena jiná týdenní pracovní doba. Zde je nutné ZM/MM přepočítat a tímto přepočtem nejnižší úroveň zvýšit tak, aby měsíční ZM vycházela dle tabulky. Např. minimální hodinová mzda pro třísměnný režim (37,5 h/týden) činí 70,40 Kč/h (výpočtem 40/37,5 * 66,00).

Odměna z dohod (DPP, DPČ)

Pracovníci, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP), dle zákona nedostávají mzdu či plat ale odměnu z dohody. Výše těchto odměn z dohod se podle § 138 ZP sjednává přímo ve smlouvě (dohodě o provedení práce nebo o pracovní činnosti) a odměna musí splňovat podle § 111 ZP „jen“ kritéria pro minimální mzdu.

Například pracovník na DPP se sjednanou prací posekání trávy a drobné údržbářské práce na hřišti musí za 10 hodin práce obdržet minimální odměnu ve výši 660 Kč (10h x 66 Kč). Ovšem podle §110 ZP přísluší u zaměstnavatele všem zaměstnancům za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, v závislosti na její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, stejná odměna (tj. mzda, plat nebo odměna z dohod). Tudíž hlavní trenér, jehož náplň činnosti odpovídá 5. skupině prací v tabulce ZM výše, by měl obdržet za 10 hodin práce minimálně 981 Kč.

Chceme-li si ověřit, zda sjednaná výše měsíční odměny v dohodě o pracovní činnosti splňuje minimální kritéria, postupujeme takto: Pro výpočet se používá koeficient 4,348 – což je průměrný počet týdnů připadající na 1 měsíc v průměrném roce (§356 odst. 2 ZP). Pracovník na úklidové práce s výkonem práce 1 hodina týdně musí obdržet minimální odměnu ve výši 287 Kč měsíčně (66 Kč x 4,348), při výkonu práce 2 hodiny týdně pak dvojnásobek – 574 Kč měsíčně, při výkonu práce 10 hodin týdně 2.870 Kč měsíčně. Stejně bychom posuzovali odměnu např. trenéra v 5. skupině prací. Hodina týdně – minimální měsíční odměna 427 Kč (98,10Kč x 4,348), deset hodin týdně – minimální měsíční odměna 4 265 Kč.

Mgr. Eva Lindnerová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.