Jak a kdy založit účetní závěrku do Sbírky listin?

Všechny účetní jednotky (bez ohledu na způsob účtování), které jsou dle zákona zapsány ve veřejném rejstříku, nebo ty, kterým to stanoví zvláštní právní předpis, mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky ve Sbírce listin. Od roku 2016 mají tuto povinnost také spolky, pobočné spolky, nadace, ústavy i společenství vlastníků jednotek.

Jaké jsou nejzazší termíny pro zveřejnění?

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku platí podle přechodných ustanovení novely zákona č. 563/1991 Sb. zpětně, tedy pro rok 2014, a to v případě, že spolky, resp. pobočné spolky byly v roce 2014 zapsány v soudním spolkovém rejstříku. Účetní závěrka za rok 2014 měla být zveřejněna nejpozději do 31.3.2016. V případě nesplnění této povinnosti, stejně jako v případě nesplnění jakékoliv další „rejstříkové“ povinnosti, hrozí spolkům soudní pokuty až do výše 100.000 Kč.

Účetní závěrka za rok 2015 musí být podle zákona zveřejněna nejpozději do konce listopadu 2017.

Účetní závěrku za rok 2016 (a další roky) je potřeba zveřejnit do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem spolku (podle stanov spolku), nejpozději však do konce následujícího roku (to v případě, pokud by se například nesešel nejvyšší orgán a účetní závěrka by se zveřejňovala jako procedurálně neschválená). Z toho plyne, že závěrka za rok 2016 musí být zveřejněna ve Sbírce listin nejpozději do konce prosince 2017.

Co je potřeba zveřejnit ve Sbírce listin?

Právnické osoby, které nejsou podle zákona povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což jest drtivá většina pražských klubů, jednot i svazů), mohou sestavovat a zveřejňovat účetní závěrku ve zjednodušeném (zkráceném) rozsahu.

V plném rozsahu sestavují a zveřejňují účetní závěrku subjekty, které mají podle zákona povinnost si účetní závěrku nechat ověřit auditorem. Tyto subjekty musí zveřejňovat také výroční zprávu.

Forma a obsah účetní závěrky vychází primárně ze zákona o účetnictví. Zjednodušeně se dá říci, že její neoddělitelnou součástí je rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha, pokud zákon nestanoví jinak.

Spolky vedoucí jednoduché účetnictví mají povinnost sestavovat přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.

Počínaje od povinnosti zveřejnění účetní závěrky za rok 2016 mají (dle tzv. kategorizace účetních jednotek podle zákona o účetnictví) mikro a malé účetní jednotky možnost nezveřejňovat výkaz zisku a ztráty, resp. přehled o příjmech a výdajích v případě, že spolek vede jednoduché účetnictví.

Jak na to?

Pro většinu spolků bude nejjednodušší, když účetní závěrku nahrají na CD nebo DVD a spolu s průvodním dopisem ji zašlou doporučeně (nebo osobně zanesou) příslušnému rejstříkovému soudu podle sídla svého spolku. Seznam rejstříkových soudů s adresami a kontakty najdete ZDE.

Průvodní dopis by měl obsahovat identifikaci spolku (název, adresa a IČ) a doprovodný text. Dopis by měl být podepsán statutárním zástupcem, který je oprávněn za spolek jednat (vhodné bude uvést také celé jméno a příjmení a funkci zástupce). Podpis na průvodním dopise nemusí být úředně ověřen.

Vzor průvodního dopisu najdete ZDE.

Složitější může být situace u spolků, které nemají dosud zapsán statutární orgán v rejstříku. POZOR! Lhůta pro úpravu a doplnění zápisu ve veřejném rejstříku uplynula 1. 1. 2017, a to nejen pod hrozbou pokuty, ale i zahájení úřední/soudní procedury výmazu spolku z rejstříku! U těchto spolků může soud požadovat jak doložení platných stanov, tak doklad o tom, že daná osoba je oprávněna za spolek jednat (zápis ze zasedání příslušného orgánu spolku – usnesení o volbě statutárního zástupce včetně jejího souhlasu s volbou a zápisem do soudního rejstříku).

Pokud má spolek dobrovolně zřízenou datovou schránku nebo pokud jeho zástupce disponuje elektronickým podpisem, lze zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin provést těmito způsoby:

  • prostřednictvím datové schránky spolku – není nutný elektronický podpis,
  • e-mailem na elektronickou adresu podatelny soudu – musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím online podání do Sbírky listin – opět musí být podepsáno elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím webové aplikace ePodatelna na webu justice.cz – musí být podepsáno elektronickým podpisem.

V případě, že máte zájem o konzultace na toto téma, nebo o pomoc s přípravou dokumentů pro rejstříkový soud, neváhejte se na nás obrátit na telefonním čísle 261 215 365 nebo e-mailové adrese nespurkova@ptupraha.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.