Obsahuje vaše členská přihláška vše potřebné?

Členská základna tvoří podstatu každého spolku, i toho sportovního. Formulář přihlášky je proto logickým až nepostradatelným formálním krokem, kterým osoba vyjádří zájem o členství a klub získá potřebné základní informace. Na co by neměl žádný klub ani jednota při sestavování přihlášky pro své budoucí členy zapomenout?

Ochrana osobních údajů

Žádný právní předpis nestanovuje podobu přihlášky k členství ve spolku. Proto si každý sportovní klub či tělovýchovná jednota (TJ/SK) musí uvědomit, které údaje bude od svých členů potřebovat či požadovat, ať už pro vlastní potřebu nebo pro potřebu svazu či střešní organizace, ve které je TJ/SK sdružen. Např. členské subjekty Pražské tělovýchovné unie mají dle platných stanov PTU povinnost předat PTU určité statistické údaje o svých členech (v IS ČUS se jedná o jméno, příjmení a rodné číslo) – tím pádem je sami musejí znát. Stejně tak je užitečné znát např. bydliště a kontakt na své členy či jejich zákonné zástupce.

Podle § 18 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se sportovní spolky nemusí registrovat na Úřadě na ochranu osobních údajů, nicméně tento zákon dodržovat musí. To se týká zejména ochrany dat svých členů před zneužitím a samozřejmě také souhlasu dotyčných osob se zpracováním těchto údajů. ČUS proto doporučuje, aby TJ/SK ve své členské přihlášce měly následující odstavec:

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění :
Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

Fotografování členů

Problematickým bodem, který se na první pohled členské přihlášky vůbec netýká, je pořizování fotografií členů oddílu. Ač v dnešní digitální době vzbuzují sociální sítě a internet opačný dojem, česká legislativa je v tomto směru neúprosná. Podle § 84 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je možné zachytit rozpoznatelnou podobu člověka (tedy i fotografovat jej) pouze s jeho svolením. Hned následující paragraf definuje druhé, často porušované pravidlo, a to že také na rozšiřování zachycené podoby je potřeba svolení dané osoby.

Není neobvyklé, že klub na webových stránkách sdílí fotografie z tréninků svých svěřenců, prezentuje se fotkami při medializaci organizovaných akcí a podobně. Aby nedošlo k porušení zákona (a tím se také předešlo možným soudním sporům), je vhodné do přihlášky přidat níže uvedené věty.

Souhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností TJ/SK byla zachycována má podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby TJ/SK tyto záznamy používalo při prezentaci své klubové činnosti.

Pozn.: Tento či obdobný souhlas neřeší otázku autorského práva a případnou odměnu fotografa – ať profesionála či amatéra – za pořízení daných snímků na sportovní akci. Mějte proto na paměti, že se zveřejněním fotografií a dalších materiálů musejí souhlasit nejen zachycené osoby, ale především i sám autor.

Souhlas s ošetřením dítěte

Další oblastí, kterou lze ošetřit v členské přihlášce, je v posledních letech diskutovaná změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Ten určil, že k ošetřením nezletilých dětí (vyjma tzv. neodkladné péče) je potřeba souhlas rodičů (zákonných zástupců), což může sportovním klubům či tělovýchovným jednotám způsobit značné komplikace např. na soustředěních mimo domovské město klubu. Následně došlo ke zmírnění zákona, které vychází z obecné úpravy svéprávnosti osob, tedy že k ošetření nezletilého dítěte obecně postačuje jeho souhlas. I tak, pokud se klub chce chránit před potenciální hrozbou sporu s rodičem, může do své přihlášky zařadit souhlas s ošetřením.

Souhlasím, aby mému nezletilému dítěti byly poskytnuty zdravotní služby, jejichž potřeba nastane na tréninku, soutěžích či sportovní akci pořádané TJ/SK (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí apod).

Další tipy

Prakticky nadbytečné jsou dodatky přihlášky typu „Podpisem přihlášky se člen zavazuje chovat v souladu se stanovami klubu“ a podobné. Občanský zákoník totiž stanovuje v §233 „Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

Naopak v přihlášce můžete své členy zavázat k aktualizaci osobních údajů, povinnosti hlásit trenérům svůj zdravotní stav či je upozornit na případná rizika (např. činnost na vlastní odpovědnost – např. v případě bojových sportů).

V případě, že byste chtěli získat souhlasy od svých stávajících členů, nejjednodušší cesta je zařadit bod věnující se tomuto tématu do programu jednání valné hromady/členské schůze apod. – podpisem na prezenční listině potvrdí členové svůj souhlas. Je však potřeba v rámci projednávaného bodu programu uvést kompletní definici souhlasu a upozornit na to, že podpisem členové svůj souhlas stvrzují. Také je vhodné uvést, že v případě, že některý z účastníků není ochoten výše uvedený souhlas udělit, je třeba, aby tuto skutečnost výslovně uvedl u svého jména a podpisu.

Příští rok na konci května vstoupí v platnost nové evropské nařízení, tzv. „GDPR“, které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení nahradí stávající zákon o ochraně osobních údajů a stanoví celoplošně platná pravidla – jak je aplikovat do neziskového sportovního prostředí vás budeme včas informovat.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.