Praha vyhlásila dotační programy na období 2018 – 2020

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1842 ze dne 15. 8. 2017 vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze – poskytování jednoletých dotací na rok 2018 a víceletých dotací na období 2018 – 2020 (programy II. – IV.)

Novinkou letošního roku je vyhlášení celoměstských programů bez programu I., který je vyhrazen na systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity). Tento program bude vyhlášen samostatně.

Další změnou je posun termínů pro podávání žádostí:

 • od 2. 10. do 18. 10. 2017 se podávají žádosti pro programy II., IV. a III. (akce v 1. pololetí 2018)
 • od 27. 3. do 11. 4. 2018 se podávají žádosti pro program III. (akce v II. pololetí 2018)

Důležité informace z oblasti obecných podmínek

Spolky musí doložit kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu a úplný výpis ze spolkového rejstříku ne starší než 6 měsíců s uvedením statutárního zástupce, způsobu jednání za spolek a definovanou oblastí činnosti (hlavním posláním). Již není uvedeno, že je třeba úředně ověřovat kopii výpisu.

Důležité informace z oblasti čerpání finančních prostředků

Čerpání dotace je příjemce povinen účtovat odděleně na samostatných analytických účtech. Nově musí být doklady prokazující využití dotace viditelně označeny číslem smlouvy o poskytnutí dotace.

INFORMACE K PROGRAMŮM

II. Rozvoj sportovní infrastruktury – investiční programy II. A. 1 a II. A. 2

Podmínky pro oprávněného žadatele (spolek) se zásadně nemění. Ve vyhlášení jsou pouze upřesněny podmínky pro společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb.  (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti). Oprávněným žadatelem mohou být společnosti, které:

 • nejsou vlastníky, ale provozovateli sportovního zařízení, jeho vypůjčiteli, nebo dlouhodobými nájemci
 • jsou propojeny z hlediska majetkových, rozhodovacích, či jiných práv s činností sportovního klubu, který se účastní soutěží příslušného svazu v kategorii dětí a mládeže – doklad o tom je povinou přílohou žádosti

Příjemce dotace se zavazuje u obou investičních programů poskytnout v rámci vyúčtování informace o dodavatelích (konečných příjemcích dotací) – minimálně v rozsahu: název dodavatele, IČO a finanční částka. Tato informace bude zveřejňována na internetových stránkách hl. m. Prahy.

III. Sportovní akce – programy III. A, III. B a III. C

POZOR! Po několika letech se změnily termíny pro čerpání dotací, dotační období se již neshoduje s kalendářním pololetím:

I. pololetí 1.1.2018 – 31.8.2018
II. pololetí 1.9.2018 – 28.2.2019

Dále dochází ke změnám v těchto oblastech:

 • jsou upraveny limity finanční podpory (snížil se dolní limit pro programy III. A a III. B)
 • finanční podpora pro akce konané v lednu a únoru 2018 bude vyplacená až po uskutečnění akcí
 • mezi způsobilé náklady jsou nově zařazeny náklady na zajištění účasti dobrovolníků při organizaci akce
 • z nezpůsobilých mzdových nákladů jsou vyňaty příjmy z příležitostných činností podle § 10, odst. 1, písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (např. rozhodčí, pokud nemá pro výkon této činnosti živnostenské oprávnění)

Mezi povinné údaje se do žádosti musí uvést předpokládaný procentuální poměr zahraničních a českých účastníků (III. A), poměr mimopražských (III. B) a popis mediálního a společenského mezinárodního, resp. celostátního významu akce.

IV. Podpora sportu pro všechny, handicapované a seniory – programy IV. A, IV. B a IV. C

U všech 3 programů:

 • bude nově možné čerpat dotaci v tomto programu na organizační a technické zabezpečení, ceny pro účastníky a náklady na zajištění účasti dobrovolníků při organizaci akce,
 • z nezpůsobilých mzdových nákladů jsou vyňaty příjmy z příležitostných činností podle § 10, odst. 1, písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (např. rozhodčí, pokud nemá pro výkon této činnosti živnostenské oprávnění).

U programu IV. A se změnila spoluúčast žadatele – došlo ke zvýšení spoluúčasti z původní 20 % na 40 % z celkových nákladů.

Došlo ke změnám okruhu oprávněných žadatelů:

 • u programu IV. C dochází mohou nově žádat o podporu pouze spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., provozující činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu pro seniory nad 65 let věku na území hlavního města Prahy,
 • naopak v programu IV.A se okruh oprávněných žadatelů rozšířil o společnosti dle zákona č. 90/2012 S., o obchodních korporacích, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti.

Kompletní znění vyhlášených Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze č. II. až IV. najdete ZDE.

Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.