Příprava volební procedury na 31. volební Valné hromadě Pražské tělovýchovné unie

07.01.2020

Vážení sportovní přátelé, 8. volební období všech orgánů Pražské tělovýchovné unie, z.s., započaté v roce 2016, uplyne v r. 2020. Na 26. Valné hromadě PTU konané dne 19. 5. 2015 byly mj. schváleny stanovy, z nichž vyplývá i struktura, resp. označení (volených) orgánů PTU, které budou volebně ustaveny i na letošním jednání 31. VH PTU, která již byla VV PTU svolána na úterý 12. 5. 2020 do KC Olšanka.

Podle článků V. a VII. stanov PTU je základním volícím orgánem valná hromada Pražské tělovýchovné unie (VH PTU), složená z komory (zástupců členských) TJ/SK a komory (zástupců členských) svazů, která také svým hlasováním rozhodne o přijetí jak Jednacího, tak Volebního řádu, jejichž návrhy zpracuje výkonný výbor PTU a zašle je všem členským TJ/SK a svazům nejpozději 14 dní před konáním 31. VH PTU – spolu s dalšími podkladovými materiály.

Náročnost volební procedury vyžaduje, aby byli účastníci VH PTU již nyní – s předstihem – blíže seznámeni s pravidly volby, a tedy i s uplatňováním návrhů volebních kandidatur, a to alespoň takto:

 1. Volební návrhy činí primárně členské TJ/SK a svazy (jejich orgány), a to vždy se souhlasem/podpisem navrhované osoby; sekundárně mohou činit volební návrhy v průběhu zasedání VH PTU delegáti VH PTU, a to při dodržení podmínek osobního souhlasu navrhované osoby s volbou (pro tu kterou volenou funkci), pokud schválený Volební řád neurčí jinak.
 2. Osoby volené do funkcí předsedy PTU, místopředsedů PTU a členů kontrolní komise PTU, vč. jejího předsedy – pro účely jejich zápisu do soudního spolkového rejstříku – musí také vyslovit souhlas, a to formou jejich čestného prohlášení s úředně ověřeným jejich podpisem se zveřejněním svých – zákonem požadovaných – osobních údajů v soudním spolkovém rejstříku pod legendou spolkového zápisu PTU.
 3. V případě každého navrhovaného kandidáta, vedle jeho členství v TJ/SK nebo svazu, je očekávána nejen jeho bezúhonnost, ale také standardní znalost sportovního provozu, spolkové administrativy a orientace v grantové, resp. dotační politice; u kandidátů pro volbu člena kontrolní komise je nad to očekávána standardní znalost ekonomických, resp. účetních disciplín.
 4. Výkonným výborem PTU doporučený VZOR (obsahu a formy) volebního návrhu je uveden ZDE – v případě jeho využití je žádoucí jej s příslušnými podpisy v písemné, tedy listinné podobě doručit do sídla PTU nejpozději do 15. 4. 2020, aby mohl být ještě zapracován do základních podkladových materiálů pro delegáty 31. VH PTU!

K samotné reálné volbě na VH PTU pak ve významové stručnosti uvádíme zejména:

 1. Obě komory VH PTU společně, ale odděleným hlasováním, volí předsedu PTU, který je současně členem VV PTU a také členem správní rady PTU, jako statutárního orgánu PTU.
 2. Každá komora na VH PTU volí samostatně nejméně 5 členů výkonného výboru PTU, celkem tedy 10 členů, když však postačí – je-li zvolen předseda – volba alespoň celkem 6 členů z obou komor, pokud schválený Volební řád neurčí jinak.
 3. Obě komory VH PTU volí společně alespoň 3 členy kontrolní komise PTU.
 4. Zvolení členové výkonného výboru PTU, zpravidla na návrh předsedy PTU, volí 2 místopředsedy PTU (podle „komorové“ příslušnosti), kteří se stávají členy správní rady PTU jako statutárního orgánu PTU (spolu s předsedou PTU).
 5. Zvolení členové kontrolní komise PTU zvolí předsedu této komise, pokud si volbu nevyhradila a také jí neučinila valná hromada PTU.
 6. Volební období je 4 roky, pokud valná hromada PTU neučiní jiný výrok.
 7. Volba – v případě početní konkurence na volenou funkci – je prováděna tajně; není-li tomu, pak volba může být prováděna veřejně i en bloc, pokud valná hromada PTU – pro konkrétní volbu – nerozhodne jinak.
 8. Z důvodu inkompatibility je vyloučeno, aby jedna a tatáž osoba byla (současně) (z)volena do funkce předsedy PTU, místopředsedy PTU, resp. člena výkonného výboru PTU a současně za člena kontrolní komise PTU.

JUDr. Alexander Vachta

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.