Opatření, nařízení a manuál pro TJ/SK (aktualizováno 25.9.)

S narůstajícími čísly nákazy v Praze a ČR celkově přibývají i vydaná opatření. Od 18.9. jsou zakázány vnitřní akce na stání pro více než 10 lidí – každý účastník musí mít určeno místo k sezení. V Praze je od 21.9. navíc povinné nošení roušek i na venkovních akcích s účastí nad 100 osob. Sportovcům nadále zůstává výjimka z nošení roušky při samotném cvičení.

Aktualizace článku k 24.9.: U vnitřních akcí, kterých se účastní více než 10 osob a venkovních akcí, kterých se účastní více než 50 osob platí, že každý účastník musí mít své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Aktualizace článku k 25.9.: Česká unie sportu vydala v návaznosti na mimořádná opatření výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M.

Metodický pokyn NSA pro konání tréninků a soutěží

Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s hlavní hygieničkou ČR vydala pravidla pro konání sportovních akcí v době pandemie onemocnění Covid-19. Pravidla obsahují i manuál navržených opatření, která by se měla přiměřeně aplikovat na všechna sportovní odvětví, podle jejich podmínek. Prioritou je zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků při zachování soutěží v jednotlivých sportovních odvětvích. Testování sportovců na covid nebude povinně prováděno nad rámec opatření přijímaných v obecné populaci.

Manuál navržených opatření pro sportovní kluby si můžete stáhnout ZDE.

Opatření ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 17.9. tři nová mimořádná a ochranná opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Týkají se podmínek v provozovnách, omezení hromadných akcí a nošení roušek – první dvě zmíněné byly aktualizovány 23.9.2020. Všechna tři opatření se dotýkají také sportovního prostředí.

Provoz vnitřních sportovišť

Omezení provozoven a provozů služeb od 24.9. do 7.10.2020 definuje mimořádné opatření č.j. MZDR 20581/2020-11/. Ve všech provozovnách, tedy i na sportovištích, musí provozovatelé mít informačními materiály vyzývající zákazníky k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou. Dále platí povinnost umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Provozovatelé také musí zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech.

Provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť má následující specifická pravidla, která obdobně jako v jarním období dávají důraz na dezinfekci – doporučuje se:

 • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
 • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
 • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Omezení vnitřních akcí

Další mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká omezení hromadných akcí. V rozhodnutí č.j. MZDR 20588/2020-17/ se od 24.9. do 7.10.2020 omezují veřejné i soukromé slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že nadále zůstávají limity 1000 účastníků pro venkovní a 500 účastníků pro vnitřní akci s možností vytvořit až dva oddělené sektory. Do tohoto počtu se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li odděleni od účastníků.

Novinkou platnou je odstavec č. 2 a 3, které zakazují vnitřní akce na stání pro více než 10 lidí a venkovní akce na stání pro více než 50 osob. Pokud má mít hromadná akce více osob, musí mít každý účastník akce určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce. V mimořádném opatření není určena podoba místa k sezení. Účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení.

„Přidělené místo každému účastníkovi akce znamená vytvoření určitého distancu od ostatních. To však neznamená, že by se v prostoru nemohlo například tančit. Lidé, kteří mají své přidělené místo se mohou v roušce normálně pohybovat po provozovně,” upřesnil 16.9. pro Novinky.cz vedoucí Epidemiologické skupiny při Ministerstvu zdravotnictví profesor Roman Chlíbek.

Roušky

V mimořádném opatření č.j. MZDR 15757/2020-35/, které upravuje povinnost nosit roušky, nedošlo k žádným výrazným změnám. Nadále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod., které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, a v prostředcích veřejné dopravy.

Nadále se nařízení o nošení roušek nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. a osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště, lázeňské a léčebné bazény a sauny.

Výklad ČUS

Česká unie sportu vydala k druhé verzi ministerských opatření (ze dne 23.9.) Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. Dle ČUS jsou hlavní závěry následující:

 1. Stanovená omezení se týkají pouze „akcí“ tedy závodů, zápasů, soutěží, nikoliv tréninkových jednotek.
 2. Jsou stanoveny počty diváků na 1.000 osob pro venkovní akce a 500 osob pro vnitřní akce.
 3. Počet osob lze navýšit v případě oddělených sektorů, a to až na 1 000 diváků v případě vnitřních akcí a 2 000 diváků v případě venkovních akcí.
 4. Limity 500/1 000 a 1 000/2 000 platí pouze v případě akcí, u kterých jsou pro diváky zajištěna místa k sezení.
 5. V případě akcí pro stojící diváky platí limity 10 osob pro vnitřní akce a 50 osob pro venkovní akce.
 6.  Povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách se nevztahuje na sportovce v době vykonávání sportovní činnosti.

Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy

mapa-cr-0921Od pondělí 21.9. 2020 je platné nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 10/2020, které zavádí povinné nošení roušek také na venkovních akcích na území hlavního města Prahy s účastí nad 100 osob. Důvodem je i nadále pokračující negativní trend ve výskytu onemocnění Covid-19. Dle komentáře epidemiologa MZČR je mimo školská zařízení nejčastěji zjištěna souvislost s výskytem v rodinně nebo na pracovišti, či s návštěvou společenských akcí (svatby, rodinné oslavy a setkání) a s výskytem ve sportovních klubech, a to jak profesionálních, tak i amatérských (hokej, fotbal).

S použitím níže uvedených zdrojůCovidový semafor k 21. 9. 2020 zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

Zdroje:

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.