Testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

Nejpozději do 6.4.2021 musejí všechny spolky, které jsou zároveň zaměstnavateli, začít s pravidelným testováním svých zaměstnanců. Testování se týká všech osob, které vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Pro testování lze využít antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Testování trvalo do 1.7.2021

S účinností ode dne 1. července 2021 se ruší mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR, včetně testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací.

—————————————————————————————————————-

Vláda na svém jednání 22. března 2021 schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN o testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech:

 • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
 • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo
 • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem

a jeho výsledek je negativní.

 

Nestátní neziskovou organizací se podle MZDR rozumí spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Zaměstnancem je podle zákoníku práce fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu, kterým jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami (DPP, DPČ). Za zaměstnance se pro účel mimořádného opatření MZDR považují také dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Výjimku z povinného testování mají osoby, které:

 • vykonávají práci na dálku (home office),
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • mají vystavený certifikát MZDR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“), nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC).

Od 18. prosince loňského roku je účinné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN, které upravuje plošné provádění POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. V současné době lze dle Ministerstva zdravotnictví na základě následných změn tohoto mimořádného opatření provést POC antigenní test hrazený z veřejného zdravotního pojištění jednou za tři dny a je plně použitelné i pro potřeby testování zaměstnanců společností sídlících v České republice.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR pro občany portál https://testovani.uzis.cz/ , který průběžně načítá data z 67 různých IT systémů a 234 odběrových míst. Dále Magistrát hlavního města Prahy připravil pro své obyvatele portál https://covid.praha.eu/ , na kterém můžete nalézt přehled odběrových míst na Covid-19 v Praze a kraji Střední Čechy.

Příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou spolky čerpat z preventivního programu zdravotních pojišťoven od 1. dubna 2021. Žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021 se podává přes aplikaci na portálu https://www.samotesty-covid.cz/. Příspěvek je čerpán za zaměstnance, maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na nákup testů uvedených v seznamu antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. Na jednoho pojištěnce bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze přitom čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč včetně DPH), provedených ve frekvenci maximálně jednou za 7 dní.

Ministerstvo obchodu a průmyslu připravilo na svých webových stránkách Průvodce testováním ve firmách, kde lze nalézt také Vzor přehledu o povinných testech pro účely kontroly hygienou. Úřad na ochranu osobních údajů k povinnosti evidovat provedené testy v souvislostech s GDPR vydal stanovisko, které naleznete naleznete na webu ÚOOU. MPO zároveň průběžně aktualizuje nejčastější otázky a odpovědi k testování. V těch mimo jiné upozorňuje (otázka č. 85) na to, že dle mimořádného opatření se zaměstnanec může místo testu na pracovišti prokázat výsledkem profesionálního testu. Pro samotesty provedené u jiného zaměstnavatele taková výjimka v tuto chvíli není. Tím pádem by se člověk měl u každého zaměstnavatele  otestovat znovu, pojišťovny ovšem proplácejí příspěvek na pojištěnce pouze první firmě, která o něj požádá. Z tohoto hlediska je pro osoby s více zaměstnavateli výhodnější absolvovat antigenní test hrazený z veřejného zdravotního pojištění popsaný výše, kterým se mohou prokázat u všech zaměstnavatelů.

Česká unie sportu doporučuje:

 • informovat zaměstnance o tom, že je třeba, aby se testovali (informace musí být zaměstnancům podána do 30.3.2021), např. e-mailem
 • zajistit testování od poskytovatele zdravotních služeb (odběrová místa) nebo zajistit testy, které lze použít laickou osobou a testovat na pracovišti
 • národním svazům do naplnění kapacity využít odběrové testovací místo pro sportovce, na Strahově, na rohu Spartakiádního stadionu u VOŠ ČUS (kontakt: covid@centrumlab.cz )
 • vydat vnitřní předpis s organizačními informacemi a pokyny pro zaměstnance (který den v týdnu se bude testovat, jakým způsobem atd.)
 • vést evidenci testování zaměstnanců (minimálně v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, datum a výsledek testu)
 • uschovat si doklady (objednávky, faktury) o nákupu testů, ochranných pomůcek (respirátory, rukavice, dezinfekce).
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.