Dodatek č. 2 k výzvě Můj klub 2022 – 2. kolo

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č. 2 k výzvě Můj klub 2022 – 2. kolo, kterým upřesnila okruh způsobilých žadatelů. Bod 6.1 původní výzvy je upraven tak, že z okruhu způsobilých žadatelů byli odebráni žadatelé, kteří na podzim 2021 nepodávali žádost o dotaci v rámci výzvy č. 14/2021.

Nové znění bodu 6.1. je následující:

„Oprávněným žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje následující podmínky:

a) žadatel podal žádost do Výzvy č. 14/2021 Můj klub 2022 s tím, že:

  • žádost nebyla úplně podána ve lhůtě stanovené Výzvou 14/2021 dle článku 11. Znamená to, že žádost byla vždy elektronicky podána, ale vygenerována PDF žádost nebyla doručena na NSA do lhůty, podle čl. 5.3. Výzvy č. 14/2021, tedy do 30.11.2021 do 17:00 hod. a/nebo
  • nebyla podána jedním ze způsobů uvedených v bodě 11.7. odst. 2 až 4 Výzvy č. 14/2021, tedy:
  1. Elektronicky na emailovou adresu podatelnamk2022@agenturasport.cz. Tento způsob bylo možné využít pokud: a. žadatel disponoval platným kvalifikovaným elektronickým podpisem1 , nebo b. možnost autorizované konverze listinné formy vygenerované žádosti v pdf.
  2. Elektronicky do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2.
  3. Listinná žádost (v takovém případě musely být podpis/y na vygenerované žádosti úředně ověřen/y):
  • vygenerovaná žádost v listinné podobě nebyla doručena osobně na podatelnu NSA na adresu: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, a to v pracovní dny v úředních hodinách, nebo
  • v listinné podobě doporučeně zaslána společností, která poskytuje poštovní služby na adresu: Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 ve stanovené lhůtě

a zároveň

b) žadateli bylo doručeno Usnesení o zastavení řízení podle ustanovení §14j odst. 4 písmeno a) rozpočtových pravidel s výše uvedeným odůvodněním nebo byl poskytovatelem vyrozuměn o nesplnění základních náležitostí podání a mělo se za to, že žádost nebyla podána.“

 

V případě, že jste podali žádost o dotaci v rámci výzvy Můj klub 2022 – 2. kolo a dodatkem č. 2 jste se stali neoprávněnými žadateli, obraťte se prosím na pracovníky NSA na tel. č. 704 857 111 nebo e-mailové adrese dotace@agenturasport.cz.

Výzva Můj klub 2022 – 2. kolo ve znění dodatku č. 2

Na základě informací NSA zpracovala Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.