Jak postupovat při vyúčtování dotace Můj klub 2022?

Středa 15.2.2023 je posledním dnem pro předložení vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem. Do tohoto termínu je potřeba zpracovat také vyúčtování dotace Můj klub 2022. Vyúčtování probíhá obdobně jako loni. Hlavní novinkou letošního roku je povinnost podávat vyúčtování datovou schránkou spolku.

PODKLADY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

Podklady k vyúčtování dotace Můj klub 2022 najdete na stránkách Národní sportovní agentury v sekci „Pro žadatele – neinvestiční výzvy“. V pátek 13.1.2023 byla zveřejněna aktualizovaná verze tabulky pro vyúčtování a vypořádání této dotace.

Obsah tabulky je velmi podobný jako loni. V případě nejasností můžete využít nápovědu k jednotlivým listům, kterou najdete v článku publikovaném na webu PTU dne 21.1.2022.

ODESLÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Na rozdíl od loňského roku je letos přípustný pouze jeden jediný způsob pro podání vyúčtování, a to datovou schránkou spolku. Vyúčtování a vypořádání je potřeba zaslat elektronicky do datové schránky poskytovatele (ID datové schránky NSA je vnadiz2).

Do předmětu odesílané datové zprávy prosím uveďte: „Vyúčtování MK22_XXXXX“, kdy MK22_XXXXX představuje číslo žádosti, které naleznete na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Odeslaná zpráva bude obsahovat následující přílohy:

 • vyplněný formulář vyúčtování ve formátu XLSX 
 • sken vyplněných částí formuláře:
  • sken podepsaného listu č. 1 – Souhrnné informace (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 2 – Použití dotace (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 3 – Finanční vypořádání (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 4 – Naplnění účelu dotace (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 5, a to v případě, že do vyúčtování jsou zahrnuty odměny trenérů na DPP (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 6, a to v případě, že do vyúčtování jsou zahrnuty odměny trenérů OSVČ (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 7 v případě, že chcete doložit i další zdroje financování sportovní činnosti dětí a mládeže (formát PDF)
 • sken výsledovky dotace – doporučujeme také podepsat, příp. orazítkovat v případě, že na výsledovce není zřetelně vidět název a IČ příjemce dotace (formát PDF)
 • sken účetní sestavy dokladů hrazených z dotace – doporučujeme také podepsat, příp. orazítkovat v případě, že na výsledovce není zřetelně vidět název a IČ příjemce dotace (formát PDF)
 • sken podepsaného čestného prohlášení o vyloučení souběhu dotace

Příjemce dotace při vyúčtování nepředkládá tzv. prvotní účetní doklady, jako například doklady o provedení úhrad jednotlivých nákladů – výpisy z účtu/výdajové pokladní doklady, dále dohody o provedení práce, faktury, smlouvy. Nicméně je nutné, aby byly druhy nákladů průkazně popsány v komentáři závěrečné zprávy k vyúčtování (na listu č. 4 – Naplnění účelu dotace). Prvotní doklady musí být příjemce dotace schopen doložit při veřejnosprávní kontrole hospodaření státní dotace.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@ptupraha.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.