Novinky ve mzdách od roku 2023

Změny se týkají zvýšení rozhodné částky u DPČ pro účast na nemocenském pojištění, zvýšení minimální mzdy a dalších mzdových oblastí. U DPP rozhodná částka 10.000 Kč měsíčně zůstává bez novinek – do této výše se neodvádí sociální a zdravotní pojištění a sráží se daň srážková ve výši 15%.

Zvýšení rozhodné částky u DPČ pro účast na nemocenském pojištění na částku 4.000 Kč.

Od 1.1.2023 se rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění zaměstnance zvyšuje ze současných 3.500 Kč měsíčně na 4.000 Kč měsíčně. Do částky 3.999 Kč měsíčně se nebude nově srážet sociální a zdravotní pojištění. Týká se především DPČ. Máte-li zaměstnanou osobu s měsíčním příjmem např. 3.800 Kč měsíčně, která byla dosud nemocensky pojištěna, musíte ji k 31.12.2022 odhlásit, a to z obou pojištění, tedy i zdravotního a odeslat ELDP. Z odměny statutárního zástupce se ovšem zdravotní pojištění vybírá od 1 Kč příjmu, zde by se odhlašovalo pouze sociální pojištění. U DPP rozhodná částka 10.000 Kč měsíčně zůstává beze změny. Do částky 10.000 Kč měsíčně se nadále neodvádí sociální a zdravotní pojištění, protože nevzniká účast na pojištění.

Změny při vybírání srážkové daně u nepodepsaného Prohlášení k dani

U nepodepsaného Prohlášení k dani se od 1.1.2023 zvyšuje rozhodná částka pro vybírání srážkové daně na 4.000 Kč měsíčně. Daň zálohová se pak vybírá až od částky 4.001 Kč měsíčně. Nová výše v daňovém zákoně konkrétně uvedena není (§6 odst.4 písm. b), ale je zde uvedena „rozhodná částka pro účast na pojištění“, takže při případné valorizaci pojistné částky se automaticky mění i limit pro daň srážkovou a nemusí se novelizovat daňový zákon. V oblastí daní ze závislé činnosti k žádným dalším změnám nedochází. Taktéž se nadále z DPP do 10.000 Kč měsíčně u nepodepsaného Prohlášení k dani sráží daň srážková ve výši 15%.

Sleva 5% na pojistném zaměstnavatele u kratších úvazků od února 2023

U vybraných skupin osob do úvazku 30 hodin týdně může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném na sociálním pojištění (zákon č.216/2022 Sb.). Jedná se o opatření z důvodu zvýšení zaměstnanosti. Lze uplatnit pouze u osob v pracovním poměru. Např. u osob starších 55 let, dále osob pečujících o dítě do 10 let věku anebo osob mladších 21 let (a další osoby). U poslední skupiny (do 21 let) nemusí být splněna podmínka kratší pracovní doby. Mzda nesmí v přepočtu překročit 463,73 Kč za hodinu práce. Sleva je ve výši 5% z vyměřovacího základu, takže např. z měsíční mzdy 15.000 Kč ušetří zaměstnavatel částku 750 Kč, ale u zaměstnance k žádné slevě nedochází. Osoby, na které bude sleva uplatňována, se musí dopředu na sociální zabezpečení nahlásit s uvedením důvodu slevy. Výše slevy se bude také uvádět na novém formuláři Přehledu o pojistném od měsíce února 2023. Sleva se týká jen zaměstnavatele, čisté mzdy zaměstnance se nedotkne. MPSV ještě navrhuje od července nižší sazbu pojistného zaměstnanců – poživatelů starobních důchodů. Pokud bude návrh schválen, srážela by se jim nižší částka.

Zvýšení minimální mzdy a zaručených mezd

Od 1.1.2023 se mění sazby u 1. skupiny prací. Jelikož je 8. skupina prací ze zákona ve výši dvojnásobku minimální mzdy, tak se sazby zvyšují i u této skupiny prací. Minimální mzda (dále jen MM-§111 ZP) činí nově 103,80 Kč/h – dosud 96,40 Kč/h, měsíční minimální mzda činí nově 17.300 Kč – dosud 16.200 Kč. Osoby evidované na úřadu práce si budou moci přivydělávat nadále do výše poloviny MM, tj. měsíčně 8.650 Kč v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Nadále nekolidující zaměstnání vylučuje možnost přivydělat si prací na DPP (dohodu o provedení práce).

Zvýšení MM ovlivňuje i výši některých daňových slev a je rozhodující pro zdanění důchodů. Školkovné (sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení) lze za rok 2022 uplatnit ve výši původní minimální mzdy 16.200 Kč za jedno dítě, za rok 2023 to bude ve výši 17.300 Kč.

Od 1.1.2023 se zvyšuje hranice ročních příjmů pro vznik nároku na daňový bonus na částku 103.800 Kč, což je 6-tinásobek minimální mzdy. Za rok 2022 si osoba musí pro nárok na bonus „vydělat“ 97.200 Kč (6 x 16.200 Kč). Do příjmů se započítávají i příjmy z případných DPP. Pro uplatnění měsíčního daňového bonusu je podmínkou dosažení hrubé mzdy ve výši poloviny minimální mzdy, což je částka 8.650 Kč. Bude-li zaměstnanci v pracovní neschopnosti po část měsíce například vyplacena měsíční mzda ve výši (jen) 8.000 Kč, bonus mu vyplacen nebude. Ke zpětnému přiznání nevyplaceného bonusu může dojít až v rámci ročního přiznání daní, je-li splněna podmínka ročního příjmu, nově tedy 103.800 Kč.

Zvýšení MM dále ovlivňuje oblast zdravotního pojištění. V případě neomluvené či omluvené nepřítomnosti (neplaceného volna) v práci se nezvyšuje vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, jen musí být v měsíci dodržen minimální základ v úrovni platné minimální mzdy, nově tedy ve výši 17.300 Kč.  se v případě neodpracování doby úměrně krátí. Bude-li například zaměstnanec v pracovní neschopnosti od 11.1.2023 do 31.1.2023, musí mít vyměřovací základ pro zdravotní pojištění za 01/2023 minimálně 4.904 Kč dle výpočtu 17.300 : 31 (počet kal. dní v lednu) x 10 (počet kal. dní odpracovaných) = 5.581 Kč. Pokud by byla vyplacena hrubá mzda nižší, až pak by docházelo k doplatku zdravotního pojištění. Typická situace doplatku nastane v případě, kdy zaměstnanec onemocní hned na začátku měsíce (a nemoc celý měsíc), ale nemoc začne až první pondělí 3. dne v měsíci. Zde musí zaměstnavatel vždy provést dopočet zdravotního pojištění do minimální výše (za období soboty 1.dne a neděle 2.dne) a pojistné odvést. Celé pojistné 13,5% zaměstnavatel srazí zaměstnanci.

Zvýšení bolestného při pracovním úrazu

Více let bylo bolestné za 1 bod 250 Kč. Od 1.1.2023 je výše bolestného 383,06 Kč.

zpracovala Mgr. Eva Lindnerová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.