NSA zveřejnila dotační výzvu Můj klub 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2024. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování mládeže. Výzva je společná jak pro soutěžní tak i nesoutěžní sportovce a obsahuje i provoz a údržbu sportovišť.

NA CO JE MOŽNÉ DOTACI POUŽÍT?

Dotaci je možné využít již tradičně na následující oblasti podpory:

 • sportovní aktivity dětí a mládeže od 4 do 19 let (ročník narození 2020 až 2005),
 • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele,
 • činnosti zahrnující provoz a údržbu sportovních zařízení.

Na rozdíl od minulého roku Národní sportovní agentura opět umožnila žádat v rámci výzvy MK i na nesoutěžní děti. Výzva Pohyb a zdraví letos nebude vypsána.

POZOR! Tentýž sportovec může být v rámci jednoho sportovního odvětví uplatněn maximálně u 1 žadatele.

PRO KOHO JE DOTACE URČENA?

Tak jako loni jsou i letos oprávněným žadatelem spolky nebo pobočné spolky, tedy regionální tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty a sportovní kluby, které:

 • organizují pravidelnou sportovní činnost pro děti a mládež,
 • hlavnímu předmětu činnosti – sportu – se věnují min. 2 roky,
 • jsou bezúhonnou a bezdlužnou osobou,
 • nejsou v likvidaci, exekuci nebo v insolvenci,
 • ke dni podání žádosti evidují minimálně 20 sportovců splňujících kritéria výzvy,
 • vybírají členské příspěvky v min. výši 100 Kč/osoba/rok (nepočítá se úhrada za účast na tréninku)
 • v případě žadatele v oblasti provoz a údržba se musí jednat o provozovatele sportovního zařízení, které má ve vlastnictví nebo nájmu od státu/obce či jiného sportovního spolku

Nově byla ve výzvě Můj klub 2024 snížena hranice pro pravidelnou sportovní činnost, která musí být na základě předpokládaných tréninkových plánů alespoň 1x týdně po dobu min. 35 týdnů v roce (v roce 2023 to bylo 40 týdnů). Tato hranice má za účel vyloučit jednorázové, krátkodobé či nepravidelné aktivity, jejímiž účastníky si některé spolky uměle navyšovaly členskou základnu pro dotaci. Je samozřejmostí, že v průběhu plánovaného období může dojít ke změnám, které žadatel nebyl schopen předpokládat (nemoc, zranění sportovce a podobně).

JAKÉ NÁKLADY LZE Z DOTACE HRADIT?

Stejně jako v minulém roce patří mezi způsobilé níže uvedené náklady, které souvisí s oblastí podpory v rámci výzvy Můj klub (viz výše):

 • osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu sportovních aktivit dětí dle Výzvy, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc (bez příslušných zákonných odvodů). Tento limit platí pro výkon práce v pracovním poměru i na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) nesmí odměna překročit 400 Kč / hodinu,
 • trenérské služby, metodické služby, služby fyzioterapie, služby výživového poradenství, služby psychodiagnostiky a služby technického a servisního zabezpečení sportovních aktivit dětí dle Výzvy; jedná-li se o služby OSVČ, platí limit do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc,
 • spotřební materiál a pohonné hmoty,
 • krátkodobý nájem a podnájem sportovních zařízení vč. vybavení,
 • standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu,
 • cestovné, startovné a výdaje/náklady na dopravu,
 • ubytování a stravování,
 • pořízení drobného hmotného majetku (DHM), jehož pořizovací cena za 1 ks DHM nebo 1 souboru věcí DHM je nižší/rovna 60 tis. Kč bez DPH,
 • pořízení drobného nehmotného majetku (DNHM) nebo 1 licence na užívání DNHM, jehož pořizovací cena je nižší/rovna 80 tis. Kč bez DPH,
 • zabezpečení údržby a provozování sportovních zařízení včetně pojistného,
 • spotřeba energií související s provozem sportoviště.

Novinkou je zrušení procentuálního omezení nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení (původně to bylo 50 %) či na osobní náklady trenérů a realizačního týmu (původně to bylo 70 %). Nově je tedy možné vyúčtovat dotaci libovolnými způsobilými náklady.

Naopak mezi nezpůsobilé náklady, které nelze do vyúčtování dotací použít, patří zejména:

 • propagace (služby i materiál),
 • osobní náklady a osobní výkon služeb v souvislosti s provozem a údržbou,
 • dlouhodobé smlouvy na pronájem sportoviště,
 • provoz webových stránek sportoviště,
 • poradenské a právní služby, zpracování studií nebo projektové práce.

U předvídatelných nebo pravidelných nákladů je nově povinnost provádět úhrady výhradně bezhotovostně (např. pracovně-právní vztahy, ubytování a doprava na soustředění, pronájmy sportovišť, nákup sportovního nebo spotřebního materiálu apod.). To se netýká nahodilých nepředvídatelných nákladů (např. nákup občerstvení na soustředění, startovné hrazené na místě atd.).

KDY A JAK SE ŽÁDOST PODÁVÁ?

Žádost je možné podávat v termínu od 12:00 hodin dne 20. listopadu 2023 do 12:00 hodin dne 5. ledna 2024, a to výhradně na elektronickém formuláři, který je součástí Rejstříku sportu, a odeslat v rámci Jednotného dotačního portálu (JDP).

Nově dochází k mírnému zjednodušení žádosti, kdy se již nesestavuje rozpočet, ani se nemusí vyplňovat samostatné dokumenty čestného prohlášení o bezdlužnosti nebo o podílech v jiných osobách (ty budou součástí elektronického formuláře). Naopak ke zpřísnění podmínek došlo při dokládání potvrzení o vedení bankovního účtu – již není možné použít výpis s ručně dopsaným IČ organizace, je potřeba předložit oficiální dokument banky, který bude kromě názvu žadatele obsahovat také IČ.

Odesláním žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím JDP není žádost ještě podána. Vyplněný elektronický formulář je nutné vygenerovat ve formátu PDF a zaslat datovou zprávou do datové schránky poskytovatele. Přílohy se nově přikládají pouze v JDP a neposílají se datovou schránkou.

JINÝ ZPŮSOB PODÁNÍ NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY NENÍ MOŽNÝ.

Důležité informace:

 • ID datové schránky (DS) poskytovatele je vnadiz2,
 • datová zpráva musí být označena číslem žádosti (MK24-XXXXX),
 • datová zpráva musí být podána z datové schránky žadatele nebo z datové schránky člena statutárního orgánu (případně zmocněnce),
 • žádost v PDF formátu nemusí obsahovat podpis,
 • nově se žádost zasílá bez příloh,
 • žádost o poskytnutí dotace je podána okamžikem doručení zprávy do DS poskytovatele.

JAK SPOČÍTAT MAXIMÁLNÍ VÝŠI DOTACE?

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2020) do 19 let (ročník narození 2005) uvedených v příloze žádosti:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 15 let (ročník narození 2020 až 2009) s předpokládanou účastí na tréninkové jednotce minimálně 1 x týdně a neúčastnící se oficiální soutěže

Kategorie 2.1: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2018 až 2005) s předpokládanou účastí na tréninkové jednotce minimálně 2 x týdně, kteří se zároveň účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 12 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2.2: Sportovci ve věku 11 až 16 let (ročník narození 2013 až 2008) s předpokládanou účastí na tréninkové jednotce minimálně 2 x týdně, kteří se zároveň účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 12 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Pokud bude žadatel uplatňovat soutěžící sportovce je současně nutné zajistit vzájemnou shodu v evidenci sportovce v Rejstříku sportu se zápisy příslušného sportovního svazu. Do žádosti se propíší pouze sportovci, kteří prošli ověřením v Registru obyvatel (ať se jedná o cizince či občany ČR). U cizinců mladších 15 let se ověření nevyžaduje u Kategorie 2, protože nemají povinnost být v Registru obyvatel zapsáni a ověření zároveň poskytuje sportovní svaz.

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

 • A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 900 Kč
 • B = Počet sportovců žadatele kategorie 2.1 * 3 500 Kč
 • C = Každému sportovci z kategorie 2.2 bude částka dle písmena B navýšena o 1 000 Kč.

Celková výše dotace = A+B+C

Bude-li po výpočtu všech dotací vyčerpána alokace výzvy, která je oproti loňsku navýšena na 1,69 mld. Kč, budou všechny vypočtené dotace sníženy stejným poměrem tak, aby alokace vystačila na vyplacení všech úspěšných žadatelů.

VYUŽITÍ IS ČUS PRO IMPORT DO REJSTŘÍKU SPORTU

Česká unie sportu před časem vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Kluby si tak mohou jednoduše vyexportovat soubor s daty o sportovcích a trenérech bez nutnosti dalších úprav.

Žluté tlačítko „Export rejstřík“ naleznete po přihlášení do IS ČUS v sekci Členové či Oddíly, vždy na konci stránky v pravém rohu. Vygenerovaný export obsahuje již pouze osoby pro platný rejstříkový zápis – to jest sportovce a trenéry, velikost členské základny v exportu tedy může být menší než je celkový počet členů v IS ČUS!

is-cus-export-rejstrik

Po stažení souboru (formát *.csv) do počítače je třeba jej otevřít v programu Excel, uložit a teprve poté nahrát do Rejstříku! V případě potíží můžete využít náš návod na manuální přenos dat mezi databází ČUS a Rejstříkem sportu.

PODKLADY

Pro více informací nebo pomoc prosím kontaktujte pracovníky PTU na tel. č. 261 215 365 nebo e-mailu info@ptupraha.cz.

 

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.