NSA zjednodušila vyúčtování dotace Můj klub 2023

Národní sportovní agentura přistoupila k zjednodušení jak u žádostí o dotace Můj klub podávaných na příští rok, tak u vyúčtování dotace za rok letošní. Tréninkové deníky účastníků projektu, avizované v Rozhodnutí o dotaci, bude potřeba dokládat pouze v případě kontroly ze strany NSA, do vyúčtování se nepřikládají.

Podklady k vyúčtování dotace

Podklady pro vyúčtování dotace najdete na stránkách Národní sportovní agentury v sekci „Pro žadatele – neinvestiční výzvy“. Podklady k vyúčtování se liší pro výzvu Můj klub a MK Pohyb a zdraví. Naopak druhá kola výzev použijí stejné dokumenty, jen na prvním listu vyúčtování vyberou správný název dotace. NSA přichystala pro obě dotace také závazné pokyny pro vyúčtování a jeho odeslání.

Stejně jako minulý rok je potřeba vyúčtování se všemi dokumenty podat do 15. 2. elektronicky do datové schránky NSA (ID vnadiz2). Odesílající datová schránka musí být datová schránka spolku (příjemce dotace) nebo zmocněnce. Podklady není třeba podepisovat, neboť autenticitu dokumentů zajistí samotný systém datových schránek.

Formulář vyúčtování

Obě vyúčtování jsou si velmi podobná, rozdíl je pouze v provozu a údržbě, který výzva MK Pohyb a zdraví nezahrnuje. Formulář se odesílá ve svém původním formátu (XLSX), jen poslední list s názvem Finanční vypořádání je potřeba převést do PDF a doložit jako samostatnou přílohu.

List 1. Souhrnné informace

 • název výzvy = vyberte kolo výzvy, které vyúčtováváte
 • příjemce = uveďte celý platný název dle spolkového rejstříku
 • IČ = uveďte 8-místné číslo (vč. počátečních nul)
 • adresa sídla = kompletní adresa (ulice, město) dle spolkového rejstříku
 • kraj = vyberte z nabídky v rolovacím menu
 • číslo žádosti = číslo najdete na str. 2 v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD) v části 2. Specifikace žádosti v políčku „Evid. č. žádosti“
 • číslo jednací = najdete na 1. straně ROPD pod spisovou značkou a je standardně uvedeno ve formátu NSA-xxxxx/2022/MK23/x
 • výše dotace = uvedeno v ROPD (uvádějte částku vč. haléřů)
 • vyplňte kontaktní osobu
 • doplňte osobu oprávněnou jednat za klub – statutárního zástupce, pověřeného člena kolektivního statutárního orgánu nebo zmocněnce (v případě pověření či zmocnění je nutné k vyúčtování přiložit plnou moc)

List 2. Použití dotace

 • hlavička se automaticky předvyplní z údajů na listu č. 1
 • vyplňování u dotace MK a MK PaZ je odlišné:
  • MK PaZ obsahuje jen jeden list použití dotace, který je potřeba vyplnit
  • MK obsahuje 3 části – list „2. Použití dotace“ se automaticky vyplní z dalších dvou listů „2a. Sportovní činnost“ a „2b. Provoz a údržba“, které je potřeba vyplnit
 • struktura nákladových položek je stejná v obou vyúčtováních, formulář rozlišuje spotřebu materiálu, služby, osobní náklady a ostatní náklady s jednotlivými podkategoriemi

List 3. Finanční vypořádání

 • list se vyplní automaticky a kompletně
 • finanční vypořádání je potřeba převést do formátu PDF a doložit jako samostatnou přílohu k vyúčtování

Čestné prohlášení o vyloučení souběhu dotace

Jedná se o samostatný DOC dokument, který je ke stažení u podkladů (viz výše). Jako zástupce bude v prohlášení vyplněna stejná osoba, která je uvedena na listu 1. Souhrnné informace v souboru vyúčtování (buňka B21). Dokument není třeba tisknout a podepisovat, do datové zprávy ho lze přiložit ve formátu DOC či PDF.

Výstupy z účetnictví

Výsledovka dotace

 • sestava nákladů a výnosů, kdy na jedné straně je přijatá dotace a na druhé straně náklady hrazené z dotace (hospodářský výsledek musí být nulový)
 • výsledovku není nutné dokládat:
  • při vykázání paušálních nákladů/výdajů uplatněných do výše 100 000,- Kč (více viz v bod 7. části II. Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
  • pokud příjemce vede jednoduché účetnictví

Účetní sestava jednotlivých účetních dokladů hrazených z dotace

 • může se jednat o sestavu vygenerovanou z účetního deníku nebo hlavní knihy,
 • sestava by měla obsahovat číslo dokladu (např. „PF 210012“), datum zaúčtování položky, popis položky (např. „sportovní dresy“ nebo „ubytování na letním soustředění“), částku hrazenou z dotace (nemusí odpovídat celkové částce uvedené na dokladu) a jméno/název dodavatele
 • sestavu není nutné dokládat při vykázání paušálních nákladů/výdajů uplatněných do výše 100 000,- Kč (více viz v bod 7. části II. Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Seznam sportovců a jejich vykonávaná sportovní činnost

V Rozhodnutí o poskytnutí dotace (v části III. bodě 12) byla uvedena nová povinnost doložit seznam sportovců ke dni 31. 12. 2023 a jejich vykonávanou sportovní činnost v souvislosti s plněním účelu poskytnuté dotace. Doložení vykonávané činnosti se podle poznámky v Rozhodnutí mělo prokazovat tréninkovými deníky, evidencí účasti sportovců a trenérů na trénincích, zápisy z účasti na soutěžích, na utkáních apod. (doklady, ze kterých je prokazatelně doložena a potvrzena sportovní činnost sportovců a trenérů).

Dle pokynů k vyúčtování od NSA bude doložení sportovní činnosti generováno automaticky z evidence sportovců sportovní organizace v Rejstříku sportu. Příjemce je povinen mít k 31. 12. 2023 aktualizované údaje o sportovcích své organizace. Příjemce v rámci vyúčtování k tomuto bodu nic nedokládá.

Odeslání vyúčtování

Je přípustný pouze jeden způsob odeslání, a to datovou schránkou (ID datové schránky NSA je vnadiz2). Do předmětu odesílané datové zprávy prosím uveďte: „Vyúčtování MK23_XXXXX“, kdy MK23_XXXXX představuje číslo žádosti, které naleznete na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Odeslaná zpráva bude obsahovat následující přílohy:

 • Excelový soubor Vyúčtování dotace za rok 2023
 • PDF soubor Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem (vygenerovaný z posledního listu v Excelu vyúčtování)
 • PDF/DOC soubor Čestné prohlášení o vyloučení souběhu dotace
 • PDF soubor Výsledovka dotace (pokud je povinná)
 • PDF soubor Účetní sestava, resp. přehled jednotlivých účetních dokladů hrazených z dotace (pokud je povinná)

Příjemce dotace při vyúčtování nepředkládá tzv. prvotní účetní doklady, jako například doklady o provedení úhrad jednotlivých nákladů – výpisy z účtu/výdajové pokladní doklady, dále dohody o provedení práce, faktury, smlouvy. Prvotní doklady musí být příjemce dotace schopen doložit při veřejnosprávní kontrole užití státní dotace.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.