Informace k volbám v rámci VH PTU

10.01.2024

Volební období všech orgánů Pražské tělovýchovné unie zanedlouho uplyne a v rámci jednání 35. valné hromady PTU proběhnou jak volby členů výkonného výboru, tak členů kontrolní komise. Následující (10.) volební období bude platné pro období 2024-2028. Stávající výkonný výbor PTU svolal 35. VH PTU na středu 22.5.2024 do Hotelu Olšanka od 17 hod.

Pozvánku na 35. valnou hromadu PTU naleznete ZDE.

Podle článků V. a VII. stanov Pražské tělovýchovné unie (dále také jako „PTU“) je valná hromada PTU složená z komory (zástupců členských) TJ/SK a komory (zástupců členských) svazů základním volícím orgánem. Valná hromada PTU kromě jiného svým hlasováním rozhodne o přijetí jak Jednacího, tak Volebního řádu, jejichž návrhy zpracuje výkonný výbor PTU a zašle je – spolu s dalšími podkladovými materiály – všem členským TJ/SK a svazům nejpozději 14 dní před konáním 35. VH PTU.

Náročnost volební procedury vyžaduje, aby byli účastníci VH PTU již nyní – s předstihem – blíže seznámeni s pravidly volby, a tedy i s uplatňováním návrhů volebních kandidatur, a to alespoň takto:

 • volební návrhy činí primárně členské TJ/SK a svazy (jejich orgány), a to vždy se souhlasem/podpisem navrhované osoby,
 • sekundárně mohou činit volební návrhy delegáti VH PTU v průběhu zasedání VH, a to při dodržení podmínek osobního souhlasu navrhované osoby s volbou (pro tu kterou volenou funkci), pokud schválený Volební řád neurčí jinak,
 • osoby volené do funkcí předsedy PTU, místopředsedů PTU a členů kontrolní komise PTU vč. jejího předsedy musí také vyslovit souhlas (formou čestného prohlášení s úředně ověřeným podpisem) se zveřejněním svých – zákonem požadovaných – osobních údajů v soudním spolkovém rejstříku pod legendou spolkového zápisu PTU,
 • v případě každého navrhovaného kandidáta je vedle jeho členství v TJ/SK nebo svazu očekávána nejen jeho bezúhonnost, ale také standardní znalost sportovního provozu, spolkové administrativy a orientace v grantové, resp. dotační politice; u kandidátů pro volbu člena kontrolní komise je nad to očekávána standardní znalost ekonomických, resp. účetních disciplín,
 • výkonným výborem PTU doporučený VZOR (obsahu a formy) volebního návrhu je uveden ZDE – v případě jeho využití je žádoucí jej s příslušnými podpisy v písemné, tedy listinné podobě doručit do sídla PTU nejpozději do 30.3.2024 (!!!), aby mohl být zapracován do základních podkladových materiálů určených pro delegáty 35.VH PTU.

K samotné volbě na VH PTU pak ve významové stručnosti uvádíme zejména:

 • obě komory VH PTU společně, ale odděleným hlasováním, volí předsedu PTU, který je současně členem VV PTU a také členem správní rady PTU jako statutárního orgánu PTU,
 • každá komora VH PTU volí samostatně nejméně 5 členů výkonného výboru PTU, celkem tedy 10 členů, když však postačí – je-li zvolen předseda – volba alespoň celkem 6 členů z obou komor, pokud schválený Volební řád neurčí jinak,
 • obě komory VH PTU volí společně alespoň 3 členy kontrolní komise PTU,
 • zvolení členové výkonného výboru PTU, zpravidla na návrh předsedy PTU, volí 2 místopředsedy PTU (podle „komorové“ příslušnosti), kteří se stávají členy správní rady PTU jako statutárního orgánu PTU (spolu s předsedou PTU),
 • zvolení členové kontrolní komise PTU zvolí předsedu této komise, pokud by si volbu nevyhradila a také jí neučinila valná hromada PTU,
 • volební období všech orgánů je 4 roky, pokud valná hromada PTU nerozhodne jinak,
 • volba – v případě početní konkurence na volenou funkci – je prováděna tajně; není-li tomu tak, pak volba může být prováděna veřejně i „en bloc“, pokud valná hromada PTU pro konkrétní volbu nerozhodne jinak,
 • z důvodu inkompatibility je vyloučeno, aby jedna a tatáž osoba byla (současně) (z)volena do funkce předsedy PTU, místopředsedy PTU, resp. člena výkonného výboru PTU a současně za člena kontrolní komise PTU.

 

JUDr. Alexander Vachta

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.