Zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin

V roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V přechodných ustanoveních velké novely zákona o účetnictví jsou uveřejněny lhůty pro zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy do Sbírky listin.

Z těchto přechodných ustanovení vyplývá, že:

  • účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období roku 2014 jejich uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016
  • účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období roku 2015 jejich uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017
  • v účetním období roku 2016 postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období. U spolků se bude jednat zejména o kategorii mikro a malých účetních jednotek

KATEGORIE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Do příslušné kategorie patří účetní jednotka, pokud nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot a pokud tyto limity „splňuje“ k rozvahovému dni dvou po sobě následujících účetních období.

Vymezující podmínky Limity pro mikro úč.jednotky Limity pro malé úč.jednotky
Hodnota (netto) aktiv celkem 9 mil. Kč 100 mil. Kč
Roční úhrn čistého obratu 18 mil. Kč 200 mil. Kč
Průměrný počet zaměstnanců 10 20

Pozn.: většina spolků výroční zprávu ze zákona mít nemusí, nemusí ji tedy ani zveřejňovat.

Povinnost zveřejňování u spolků za účetní období roku 2016

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají všechny subjekty zapsané ve veřejném rejstříku, tedy i spolky. Zveřejňování se děje uložením do Sbírky listin s tím, že lhůta pro zveřejnění je 12 měsíců po rozvahovém dni (zpravidla po 31.12.).

Úleva v povinnostech *) Mikro úč. jednotky Malé úč. jednotky
Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ANO ANO
Možnost NEzveřejnění výkazu zisku a ztráty ve sbírce listin ANO ANO
Možnost sestavení účetní závěrky ve zkráceném rozsahu **) ANO ANO
Povinnost sestavení výkazu o peněžních tocích (cash flow) NE NE
Povinnost vypracování přehledu o změnách vlastního kapitálu NE NE
Oceňování reálnou hodnotou NE ANO

*) pokud jsou účetní jednotky vyjmenovaným typem organizace (např. spolkem)

**) pokud není povinný audit (malé účetní jednotky)

Jak zveřejnit dokumenty?

Listiny určené k založení do Sbírky listin je nutné zaslat příslušnému rejstříkovému soudu podle místa zápisu osoby (pro pražské TJ/SK je to Městský soud v Praze, adresa: Slezská 2000/9, 120 00 Praha, e-mail: or@msoud.pha.justice.cz, tel.: 224 172 111).

Listiny určené k zakládání do Sbírky listin musí být rejstříkovému soudu zaslány v elektronické podobě v datovém formátu PDF, přičemž musí být dodržena tato pravidla:

  • 1 listina = 1 PDF dokument (všechny výkazy účetní závěrky i příloha k závěrce budou uloženy v 1 PDF)
  • je potřeba si ověřit, zda listina neobsahuje informace, které nemohu být podle zákona zveřejněny
  • dokumenty nesmí být zašifrovány a nesmí být omezena možnost jejich tisku
  • je vhodné dokumenty vytvářet převodem ze vstupních textových dokumentů

Listiny ve formátu PDF je možné zaslat rejstříkovému soudu několika způsoby, přičemž u většiny způsobů je vyžadováno podepsání uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (týká se on-line podání přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani, podání e-mailem, podání prostřednictvím datové schránky jiné osoby (např. účetní firmy) a podání přes webovou aplikaci ePodatelna, která je dostupná z webu www.justice.cz).

Elektronický podpis není vyžadován při podání listin přes vlastní datovou schránku a při podání listin na technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R…) s tím, že k CD/DVD musí být přiložen průvodní dopis vlastnoručně podepsaný statutárním orgánem(podpis nemusí být úředně ověřen).

Vzor průvodního dopisu s třemi variantami textu (pro podvojné účetnictví, pro podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a pro jednoduché účetnictví) naleznete ZDE.

Více informací o způsobu zveřejňování listin najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.