Daňové zvýhodnění (sleva na dítě) v roce 2016

Od 1.1.2016 se zvyšují sazby daňového zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti. Jelikož příslušná novela zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb. byla ve Sbírce zákonů vyhlášena až v dubnu 2016, zvýšené sazby použije zaměstnavatel u příslušných zaměstnanců poprvé až se mzdou za květen 2016.

Za leden až duben 2016 použije zaměstnavatel sazby platné v roce 2015. Doplatek za 4 měsíce roku 2016 obdrží zaměstnanec v rámci ročního zúčtování daní prováděné zaměstnavatelem po skončení roku. Jelikož se sleva na 2.dítě v pořadí zvýšila měsíčně o 100 Kč (z částky 1.317 Kč na 1.417 Kč), obdrží zaměstnanec v ročním zúčtování minimálně 400 Kč. Sleva na 3. a další děti v pořadí se zvýšila o 300 Kč měsíčně (z částky 1.417 Kč na 1.717 Kč), obdrží zaměstnanec v ročním zúčtování daní dalších 1.200 Kč, tudíž v případě 3 a více dětí celkem minimálně 1.600 Kč. Osoba podávající sama daňové přiznání na FÚ uplatní ve svém Přiznání rovnou zvýšené roční sazby daňového zvýhodnění (slev na děti).

Pravidla daňového zvýhodnění upravuje §35c daňového zákona č.586/1992 Sb. Vyživovaným dítětem pro uplatnění daňového zvýhodnění se považuje dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. V případě nezletilého dítěte do 18. roka života dítěte se sleva uplatní ještě v měsíci dovršení 18-ti let života (podmínky musí být splněny vždy k prvnímu dni v měsíci). V případě narození dítěte se sleva na dítě může uplatnit poprvé v měsíci narození. Taktéž se sleva na dítě použije již v měsíci, ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání (školní rok začíná v pondělí 3.září, potvzení o návštěvě školy je vystaveno 20.září – sleva náleží již za měsíc září). U dítěte zletilého se sleva uplatňuje do 26 let věku dítěte za podmínky, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem a když nepobírá invalidní důchod třetího stupně. O dva roky déle lze uplatnit slevu ještě na studenta v doktorském studiu prezenční formou. Slevu na dítě nemůže použít pouze OSVČ a další osoby uplatňující svoje výdaje daňovým paušálem. To se ovšem netýká osob, kteří jsou zároveň zaměstnáni a součet jejich základů daně, pro které používají paušál, je nižší než polovina celkového základu daně. Příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře č.117/1995 Sb. (§11 – Nezaopatřené dítě, §12 -Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, §13 – Soustavná příprava na střední škole, §14 – Soustavná příprava na vysoké škole, §15 – Vzdělávací instituce, §16 – Povinná školní docházka).

Pořadí svých dětí pro uplatnění daňového zvýhodnění určuje poplatník a na jedno dítě může slevu uplatnit jen jedna osoba. Druhý z rodičů musí prokázat, že on slevu na dané dítě neuplatňuje. Sleva se zvyšuje na dvojnásobek u dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P (stačí i pouhé rozhodnutí o jeho přiznání). U tohoto dítěte (v případě více dětí v rodině) je finančně výhodné zařadit ho na nejvyšší pořadí. Pořadí dětí v rodině se samozřejmě může v průběhu roku měnit. Daňové zvýhodnění od roku 2016 na 1.dítě nadále činí 13.404 Kč ročně/ 1.117 Kč měsíčně. Na 2.dítě nově činí 17.004 Kč ročně/ 1.417 Kč měsíčně a výše na 3. a další dítě je nově 20.604 Kč ročně/ 1.717 Kč měsíčně. Pro rok 2017 se uvažuje o dalším zvýšení slev a opět až na druhé a další děti.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě je jedinou slevou, která nekončí „nulou“, ale lze jít tzv. „do mínusu“, čili poplatník ještě nějaké peníze od státu na výživu dítěte obdrží. V tomto případě se daňové zvýhodnění stává daňovým bonusem a jeho výplata se nezapočítává do čisté mzdy pro účely státní sociální podpory. Roční maximální výše daňového bonusu se v roce 2016 nezvýšila a činí nadále 60.300 Kč a minimálně musí být 100 Kč. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však 5.025 Kč. Nárok na výplatu daňového bonusu mají jen osoby výdělečně činné (např. dlouhodobě nezaměstnaní bez nějakých jiných příjmů nárok na daňový bonus nemají). Na výplatu měsíčního bonusu je nárok u hrubého příjmu (sem se nezahrnují příjmy od daně osvobozené nebo příjmy podléhající dani srážkové) minimálně ve výši 4.950 Kč (polovina platné minimální mzdy) a v roční výši při příjmu minimálně 59.400 Kč (šestinásobek minimální mzdy). Jedná se o příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu nebo z kapitálového majetku. Zaměstnavatel (plátce daně) si o vyplacený bonus sníží svůj nejbližší odvod daně nebo další odvody – nejdéle však do konce zdaňovacího období (31.prosince), nepožádá-li správce daně o poukázání chybějící částky.

Mgr. Eva Lindnerová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.