Celoměstské programy podpory sportu na rok 2017 – 2. část

V druhém článku, který reaguje na vyhlášení Celoměstských programů hl. m. Prahou pro rok 2017 a je určen zejména pro členské TJ/SK, se zabýváme zásadními změnami a novinkami týkajícími se Programu II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze.

Pro rok 2017 se hlavní město Praha vydalo cestou podpory snižování energetické náročnosti sportovišť. Další novinkou je rozložení finanční podpory na několik let.

II.B. II.C.
Časové vymezení podpory: 3 roky 3 roky
Limit: 900.000  Kč – 9.000.000 Kč
za 3 roky
150.000  Kč – 3.000.000 Kč
za 3 roky
Periodicita výzev: Roční. Úspěšný žadatel nesmí podat další žádost v období,
ve kterém trvá podpora.
Limit pro počet žádostí 1 předmětná infrastruktura/1 žádost
Žadatel: Vlastník, vypůjčitel nebo dlouhodobý nájemce s dobou nájmu
minimálně na období 5 let od roku podání žádosti o dotaci.
Podporu lze poskytnout pouze v případě, že nájemce je
provozovatelem sportovního zařízení.

II.B. Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)

V programu II.B. se změnilo oproti loňskému roku časové vymezení podpory na 3 roky (oproti podpoře pouze na jeden rok). Dolní hranice finančního limitu se zvýšila na 900 tis. Kč. i s jeho rozvržením na období 3 let. S tím také souvisí podmínka nemožnosti podávat žádost v období, ve kterém podpora trvá.

V podmínkách pro schválení žádosti je třeba nově předkládat průkaz energetické náročnosti budovy. Novými přílohami k žádosti jsou pro rok 2017 rozvaha a výsledovka za rok 2015 a rozsah využití kapacity zařízení dle jednotlivých subjektů. U programu II.B jsou nově definovaná hodnoticí kritéria žádostí.

Předmětem podpory je plavecký bazén s minimální délkou bazénu 25 m (v případě školských zařízení s minimální velikostí bazénu 12 x 6 m) nebo zimní stadion, které jsou provozuschopné a využívané k pravidelné organizované sportovní činnosti a/nebo je infrastruktura dostupná veřejnosti.

Způsobilými náklady jsou provozní náklady (el. energie, plyn, vodné, stočné, paliva) přímo spojené s provozem sportoviště, neinvestiční náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou sportoviště a náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti (jak je dále v podmínkách stanoveno, jedná se o případ energetické náročnosti klasifikační třídy E a horší).

Pozn.: Na rok 2017 lze hradit náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti z finanční podpory magistrátu. O průkazu energetické náročnosti se také nově zmiňuje následující kapitola Podmínky. Tento průkaz je nutno předložit v době podání žádosti.

Podmínkou pro schválení žádosti je předložení průkazu energetické náročnosti budovy v souladu s platnými podmínkami Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a novel, v době podání žádosti. V případě energetické náročnosti klasifikační třídy E a horší vypracovat seznam opatření pro snížení energetické náročnosti minimálně o jeden stupeň klasifikační třídy. Tato opatření mohou být součástí žádosti v programu II. A.

Dále je potřeba zajistit celoroční provoz plaveckého bazénu / zimního stadionu. Zajistit provoz pro veřejnost min. 5 let od poslední dotace ve stejném režimu, jako v době přidělení dotace. Zajištění minimálního rozsahu hodin pro veřejnost.

Pozn.: O podrobnostech provozu si můžete přečíst ve vyhlášených programech, jsou obdobné jako loni. Stejně tak je kladen větší důraz na propagaci.

Požadované údaje a dokumenty:

V žádosti žadatel mimo jiné uvede:

 • popis využití alokované částky, účel, na který chce žadatel dotaci použít, odůvodnění žádosti,
 • technické parametry sportoviště: objem vody v bazénu (v m3), rozloha a rozměry ledové plochy, venkovní či krytý objekt apod.

Součástí žádosti budou tyto povinné přílohy:

 • rozvaha a výsledovka za rok 2015,
 • rozsah využití kapacity zařízení dle jednotlivých subjektů v členění (veřejnost, sportovní kluby, ostatní), a to dle jednotlivých měsíců,
 • v případě vlastníka doložení vlastnického práva (výpis z katastru nemovitostí),
 • v případě provozovatele doložení oprávnění k provozování příslušného sportovního zařízení (např. nájemní smlouvu s dobou nájmu min. 5 let od data podání žádosti),
 • závěrečné vyúčtování energií za poslední uzavřený rok.

Pozn.: V letošním roce je třeba k žádosti dávat dvě nové přílohy, a to rozvahu a výsledovku za rok 2015 a rozsah využití kapacity zařízení za jednotlivé měsíce a v členění dle subjektů.

V neposlední řadě se musíme zmínit o kritériích, která se pro hodnocení žádostí podávaných na podzim letošního roku významně zpřesnila.

Hodnotící kritéria:

 • splnění formálních náležitostí,
 • soulad s cílem programu obsah a úroveň zpracovaného projektu,
 • druh a velikost sportoviště,
 • schopnost žadatele zajistit provozní financování realizovaného projektu z jiných zdrojů
 • relevantnost provozních nákladů žadatele s ohledem na velikost a vytížení sportoviště,
 • vyhodnocení vyúčtování za předchozí období,
 • posouzení významu projektu pro HMP grantovou komisí,
 • rozsah využití kapacity zařízení.

II.C. Provoz veřejně přístupných sportovišť

I v tomto programu se změnilo časové vymezení podpory na 3 roky s tím, že úspěšný žadatel nesmí podat další žádost v období, ve kterém podpora trvá. Také v tomto v programu se magistrát snaží zvýšit kvalitu sportovišť a současně snižovat jejich energetickou náročnost. Kontrola opaření ke snížení energetické náročnosti se pro letošní rok stala součástí kontrolního mechanismu.

Způsobilými náklady jsou náklady přímo spojené s provozem daného sportoviště, které prokáže žadatel doklady přímo od dodavatele, neinvestiční náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou sportoviště, které předchází havarijním stavům a odstraňují se drobnější závady (údržba, drobné opravy, zajištění ochrany majetku) a náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti.

Podmínky pro rok 2017 zůstaly obdobné, a jak už jsme si zvykli u ostatních programů, je potřeba věnovat větší pozornost propagaci hl. m. Prahy. V tomto případě nedošlo k úpravě udržitelnosti, ale byla do programu začleněna podmínka zajištění provozu pro veřejnost min. 5 let od poslední dotace ve stejném režimu jako v době přidělení dotace.

Požadované údaje a dokumenty:

V žádosti žadatel mimo jiné uvede:

 • popis využití alokované částky, účel, na který chce žadatel dotaci použít, odůvodnění žádosti,
 • specifikaci jednotlivých sportovišť/sportovních ploch – jejich rozloha, povrch, účel využívání apod.

Součástí žádosti budou tyto povinné přílohy:

 • v případě vlastníka doložení vlastnického práva (výpis z katastru nemovitostí),
 • v případě provozovatele doložení oprávnění k provozování příslušného sportovního zařízení (např. nájemní smlouvu s dobou nájmu min. 5 let od data podání žádosti) a souhlas vlastníka se žádostí,
 • průkaz energetické náročnosti budovy, a to pouze u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Hodnotící kritéria:

 • splnění formálních náležitostí,
 • soulad s cílem programu obsah a úroveň zpracovaného projektu,
 • druh a velikost sportoviště,
 • schopnost žadatele zajistit provozní financování realizovaného projektu z jiných zdrojů,
 • relevantnost provozních nákladů žadatele s ohledem na velikost a vytížení sportoviště,
 • vyhodnocení vyúčtování za předchozí období,
 • posouzení významu projektu pro HMP grantovou komisí.

Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.