Pojistné smlouvy Českého olympijského výboru

Od ledna 2017 platí dvě nové smlouvy uzavřené mezi Českým olympijským výborem a pojišťovnou Kooperativa, které zajišťují bezpečí členů sportovních klubů a tělovýchovných jednot plošně po celé republice. Jedná se o smlouvy na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou trenérem.

Pojištění poskytuje plošnou ochranu všech sportovců a trenérů sdružených pod Českou unií sportu a dalšími sportovními svazy, jak jsou uvedeny v konkrétních smlouvách. Obě tyto smlouvy, zprostředkované přes pojišťovacího makléře Renomia, jsou k nahlédnutí na stránkách Českého olympijského výboru v dokumentech (v rámci části „Smlouvy ČOV“) nebo také přímo na našich stránkách PTU také v sekci Dokumenty.

Úrazové pojištění

Tato smlouva platila plošně pro všechny členy České unie sportu, Sokola, Sdružení sportovních svazů ČR a řadu dalších sportovních svazů od motoristů, přes vodáky například až po Českou asociaci přetláčení rukou. Ve smlouvě (konkrétně příloha č. 1 v ní) jsou přesně vyjmenovány všechny svazy a jednotlivé samostatné kluby, které jsou pojištěním kryté. Obdobná smlouva existovala již dříve s VZP, nicméně od 1.1.2017  je uzavřena nová smlouva s Kooperativou, ve které jsou oproti minulosti pojistné částky navýšeny a navíc je ve smlouvě dojednáno denní odškodné po dobu léčení.

 

Smlouva s Kooperativou byla ukončena k 31.1.2019 – od února 2019 je v platnosti nová smlouva s VZP, o které se podrobně dočtete ZDE.

 

Kdo je tedy pojištěním chráněn?

Všichni členové sportovních klubů a tělovýchovných jednot sdružených pod Českou unií sportu (připomínáme, že Pražská tělovýchovná unie je krajským sdružením ČUS a všichni její členové jsou tedy sdružení v ČUS také) a dalších svazů. Dále pak jsou do pojištění zahrnuty také osoby, které nejsou členy ČUS, nicméně se účastní akcí pořádaných členskými kluby, resp. sportovním svazem. Pojištěny jsou také členské osoby, které se těchto akcí účastní při plnění svých pracovních úkolů, nebo jsou zaměstnanci ČUS (svazů).

Na koho se pojištění výslovně nevztahuje?

Podle smlouvy nejsou pojištěni profesionální sportovci, kteří pojištěnou činnost vykonávají jako pracovní činnost (povolání) na základě smlouvy s klubem/svazem. Nejde ani tak o název smlouvy, počítá se, pokud je z jejího obsahu zřejmé, že sportovec výkonem sportovní činnosti (formou závodů, soutěží a přípravy na ně) získává finanční prostředky. Stejně tak z nečlenských osob jsou z pojištění vyjmuty ty osoby, které se účastní dané sportovní akce při plnění svých pracovních úkolů.

Úrazů při jakých činnostech se pojištění týká?

Pojištění chrání téměř všechny klubové akce v tuzemsku a dokonce i v zahraničí, tedy nejen tělovýchovné, sportovní a turistické události, ale také kulturní a rekreační akce, stejně jako krátkodobé brigády. Navíc jsou v pojištění zahrnuty i organizované společné cesty na akce či zpět a u trenérů a rozhodčích i jejich individuální cesty na závody či tréninky. Pokud však byly akce pořádané bez vědomí/povolení svazu, pojišťovna není povinna vyplatit plnění.

Nárok na plnění vzniká tedy při jakýchkoli oficiálních akcích pořádaných klubem, s vědomím nadřazeného svazu. Pokud k úrazu dojde při soustředění v zahraničí, postup je stejný jako v Čechách. Je nutné ovšem upozornit, že úrazové a cestovní pojištění není totéž. Úrazové pojištění od ČOV vám zajišťuje základní odškodné za zranění, nicméně vůbec neřeší náklady na léčbu v zahraničí, převoz do nemocnice a podobné položky.

Kolik pojišťovna za úraz zaplatí?

Smlouva přesně definuje maximální možnou výši odškodného pro jednotlivé úrazy (max. 200 Kč/den za dospělého, 50 Kč/den za dítě) stejně jako nejdelší možnou dobu neschopnosti. Vzhledem k množství pojištěných osob jsou pojistné částky nižší než při individuálním úrazovém pojištění – např. za zlomeninu kosti loketní (10% odškodného, max. po dobu 70 dnů) dostane dospělý maximálně 1400 Kč a dítě jen 350 Kč. Smlouva kryje nejen denní odškodné v případě úrazu, ale také smrt úrazem (200 000 Kč), pohřební výlohy (až 50 000 Kč), trvalé následky úrazu s progresí (podle rozsahu až 200 000 Kč), náklady na invalidní vozík (až 100 000 Kč) a pracovní neschopnost následkem úrazu (pouze u zaměstnanců klubů). Na druhou stranu pojistná smlouva chrání opravdu každého účastníka akcí klubu a pro získání odškodného stačí, aby poškozená osoba vyplnila formulář hlášení události.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Pokud jsou splněny všechny výše popsané podmínky, je třeba nahlásit pojistnou událost pojišťovně. Událost hlásí pojištěná osoba (tedy zraněný člověk osobně) nebo její zákonný zástupce. Je třeba vyplnit oznamovací formulář Kooperativy – a to podle typu události (úraz, trvalé následky, pracovní neschopnost, smrt, atd.). Formuláře jsou k nalezení na webových stránkách Kooperativy v sekci Dokumenty ke stažení.

Hlášení musí být doplněné potvrzením od lékaře a také od sportovního klubu, na jehož akci k úrazu došlo. Spolek potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti (viz výše) a pojištěný byl v době vzniku úrazu pojištěnou osobou dle výše vypsaných podmínek. Vedle razítka a podpisu je třeba také připojit evidenční číslo ČUS, které je spolku přiřazeno (samozřejmě pouze pokud se jedná o člena ČUS). Pokud jste členy PTU a neznáte své ČUS číslo, stačí se podívat na webové stránky PTU do sekce Sportovní kluby – evidenční číslo ČUS je zde uvedeno pod názvem „ID Organizace“.

Hlášení o pojistné události se dává přímo Kooperativě, nicméně v případě, že máte nějaké nejasnosti při vyplňování formulářů či jiné pochybnosti, neváhejte kontaktovat poradenský tým ze společnosti Renomia. V tomto případě je kontaktní osobu pro hlášení pojistné události paní Sabina Římanová (+420 221 421 744,  sabina.rimanova@renomia.cz).

Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte podle návodu na webu ČUS.

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou činností trenéra

Smlouva s Kooperativou byla ukončena k 31.12.2021 – od ledna 2022 je v platnosti nová smlouva s Allianz, o které se podrobně dočtete ZDE.

 

Druhá smlouva, kterou uzavřel ČOV, řeší pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou činností trenéra. Tato pojistná smlouva chrání každého trenéra (cvičitele), který zajišťuje činnost klubu sdruženého v České unii sportu (a dalších šesti svazech vyjmenovaných ve smlouvě).

Kdo tedy je a kdo naopak není pojištěním chráněn?

Trenér, který působí v klubu ČUS, a to buď sám jako člen, na základě pracovně právního vztahu nebo jako OSVČ. Pojistná smlouva také kryje i pomocné trenéry – konkrétně osoby, které trenér (cvičitel) použije při výkonu své pojištěné činnosti. Pojistná smlouva se tedy nevztahuje na kluby jako takové, nýbrž na konkrétní fyzické osoby vykonávající trenérskou činnost. Ale pozor – pojištění se naopak netýká smluvních trenérů s individuálními sportovci nebo trenérské činnosti vykonávané pro profesionální sportovní kluby (tedy nikoli spolky).

Na jaké škody se pojištění vztahuje?

Pojištění kryje obecnou odpovědnost trenéra, tedy povinnost k náhradě újmy (jak na hmotné věci, tak nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví, apod.). Limit pojistného plnění činí 20 000 000 Kč se spoluúčastí trenéra ve výši 5 000 Kč. Pojištění se vztahuje na trenérskou činnost pouze na území Evropy (na rozdíl od úrazového pojištění, to platí po celém světě).

Jak nahlásit pojistnou událost?

V případě pojistné události je třeba, aby přímo pojištěný (tedy trenér/cvičitel) bez zbytečného odkladu nahlásil škodu pojišťovně. Buď se může přímo obrátit na Centrum zákaznické podpory Kooperativy (tel. 957 105 105, mail: podatelna@koop.cz), nebo ideálně přes tým ze společnosti Renomia, který s trenérem připraví řádně všechny podklady, aby pojišťovna mohla bez průtahů zajistit plnění. Kontaktní osoba pro pojištění odpovědnosti trenéra v Renomii je pan Radek Blažek (221 421 799, radek.blazek@renomia.cz). Je třeba, aby trenér měl připravené své písemné vyjádřením k události a také s písemný nárok poškozené osoby. Případné další podklady a následný postup se pak již řeší individuálně.

V příštím ze série článků o tematice pojištění se zaměříme na nabídku, kterou pro své členy připravila Česká unie sportu (cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti klubů). Přehledný diagram o jednotlivých typech pojištění je k nahlédnutí v úvodním článku.

Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.