Nezapomeňte do 30.6.2017 sestavit výroční zprávu za rok 2016

Poprvé v roce 2015 vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy program VIII s názvem „Organizace sportu v SK a TJ“ a přijalo přes 3000 žádostí. Všichni úspěšní žadatelé obdrželi poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016″, jehož součástí bylo účelové určení, podmínky použití dotace a podklady pro vyúčtování.

V článku č. 4 Rozhodnutí MŠMT jsou uvedeny povinnosti příjemce dotace, mezi kterými je mj. povinnost zpracovat a zveřejnit hodnotící výroční zprávu za období, v němž byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do 30. června následujícího roku. Všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které obdržely dotace z programu VIII v roce 2016, jsou povinny zpracovat výroční zprávu za rok 2016 nejpozději do 30.6.2017.

Dle pokynů MŠMT musí zpráva obsahovat roční statistický výkaz o členské a organizační základně a dále finanční výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty v případě, že TJ/SK vede tzv. podvojné účetnictví a přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a zdrojích v případě, že TJ/SK vede jednoduché účetnictví). Zprávu je potřeba archivovat a na vyžádání ji zaslat MŠMT.

Vzhledem k tomu, že obdobný požadavek je kladen také na žadatele o státní dotace, zpracovala Pražská tělovýchovná unie vzor, kterým se můžete při sestavování vlastní výroční zprávy inspirovat:

Upozornění:
Jednou z nejčastějších formálních chyb, se kterou se pracovníci MŠMT setkávali při posuzování žádostí o dotace z programu VIII, bylo chybějící razítko a podpis statutárního zástupce na výroční zprávě.

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.