Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin

Nezapomeňte na povinnost zveřejnit spolkovou účetní závěrku u rejstříkového soudu do konce kalendářního roku. Tento závazek mají od roku 2016 se zpětnou platností až k roku 2014 všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se po změně občanského zákoníku staly spolky.

Účetní závěrku za rok 2017 je potřeba zveřejnit do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem spolku (podle stanov spolku), nejpozději však do konce následujícího roku (to v případě, pokud by se například nesešel nejvyšší orgán a účetní závěrka by se zveřejňovala jako procedurálně neschválená). Z toho plyne, že závěrka za rok 2017 musí být zveřejněna ve Sbírce listin nejpozději do konce prosince 2018. Závěrky za léta 2014-2016 by spolky měly mít již zveřejněné – viz článek z loňského září.

Právnické osoby, které nejsou podle zákona povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což jest drtivá většina pražských klubů, jednot i svazů), mohou sestavovat a zveřejňovat účetní závěrku ve zjednodušeném (zkráceném) rozsahu. V plném rozsahu sestavují a zveřejňují účetní závěrku subjekty, které mají podle zákona povinnost si účetní závěrku nechat ověřit auditorem. Tyto subjekty musí zveřejňovat také výroční zprávu.

Forma a obsah účetní závěrky vychází primárně ze zákona o účetnictví. Zjednodušeně se dá říci, že její neoddělitelnou součástí je rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha, pokud zákon nestanoví jinak. Spolky vedoucí jednoduché účetnictví mají povinnost sestavovat přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.

Jak na to?

Pro většinu spolků bez datové schránky bude nejjednodušší, když účetní závěrku nahrají na CD nebo DVD a spolu s průvodním dopisem ji zašlou doporučeně (nebo osobně zanesou) příslušnému rejstříkovému soudu podle sídla svého spolku. Seznam rejstříkových soudů s adresami a kontakty najdete ZDE.

Pražské TJ/SK odesílají účetní závěrky na tuto adresu:

Městský soud v Praze
Spolkový rejstřík
Slezská 2000/9
120 00 Praha 2

Průvodní dopis by měl obsahovat identifikaci spolku (název, adresa a IČ) a doprovodný text. Dopis by měl být podepsán statutárním zástupcem, který je oprávněn za spolek jednat (vhodné bude uvést také celé jméno a příjmení a funkci zástupce). Podpis na průvodním dopise nemusí být úředně ověřen.

Pozn.: v případě osobního doručování účetní závěrky je vhodné mít 2 pare průvodního dopisu – jedno pare zůstane u příslušného rejstříkového soudu, druhé potvrzené pare obdrží spolek.

Vzor průvodního dopisu najdete ZDE.

Složitější může být situace u spolků, které nemají dosud zapsán statutární orgán v rejstříku. POZOR! Lhůta pro úpravu a doplnění zápisu ve veřejném rejstříku uplynula 1. 1. 2017, a to nejen pod hrozbou pokuty, ale i zahájení úřední/soudní procedury výmazu spolku z rejstříku! U těchto spolků může soud požadovat jak doložení platných stanov, tak doklad o tom, že daná osoba je oprávněna za spolek jednat (zápis ze zasedání příslušného orgánu spolku – usnesení o volbě statutárního zástupce včetně jejího souhlasu s volbou a zápisem do soudního rejstříku).

Pokud má spolek dobrovolně zřízenou datovou schránku nebo pokud jeho zástupce disponuje elektronickým podpisem, lze zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin provést těmito způsoby:

  • prostřednictvím datové schránky spolku – není nutný elektronický podpis, ID datové schránky městského soudu v Praze je snkabbm
  • e-mailem na elektronickou adresu podatelny soudu – musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím online podání do Sbírky listin – opět musí být podepsáno elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím webové aplikace ePodatelna na webu justice.cz – musí být podepsáno elektronickým podpisem.

V případě, že máte zájem o konzultace na toto téma, nebo o pomoc s přípravou dokumentů pro rejstříkový soud, neváhejte se na nás obrátit na telefonním čísle 261 215 365 nebo e-mailové adrese nespurkova@ptupraha.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.