Roušky, rozestupy a sport od 25.5.2020 dále (aktualizováno 21.6.)

Ministerstvo zdravotnictví tento týden zveřejnilo mimořádná opatření, která budou regulovat sportovní činnost i po konci poslední etapy rozvolňování 25. května. Sportovních akcí se může účastnit až 300 osob, sportovci nemusejí mít roušky a na všech sportovištích bude opět umožněno používat v zázemí šatny a sprchy.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo několik mimořádných opatření, která platí od pondělí 25.5. 2020 do odvolání a úzce se dotýkají sportovního prostředí. I přes urychlení uvolňování protiepidemických opatření některá hlavní pravidla zůstávají, jelikož podle důvodové zprávy MZČR by možné náhlé uvolnění přijatých opatření mohlo mít nedozírné následky a v krajním případě vést až k úplnému zmaření příznivých výsledků, které byly v boji s onemocněním COVID-19 v České republice dosud dosaženy.

Mezi klíčová opatření patří podle ministerstva možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci: omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, používání ochranných a dezinfekčních prostředků.

Roušky a rozestupy

Obecně: Na základě mimořádného opatření MZDR 15757/2020-18 se od 25.5. 2020 již při pobytu venku nemusí nosit ochranné prostředky úst a nosu, pokud se osoby k sobě nepřiblíží na méně jak 2 metry aktualizace dle MZDR 15757/2020-24 k 22.6.: 1,5 metru. Povinnost nosit roušky zůstává ve všech vnitřních prostorech staveb a v prostředcích veřejné dopravy.

Sport: Opatření MZDR 20588/2020-2 uděluje výjimku z nošení roušek sportovcům v době organizovaného tréninku nebo zápasu bez ohledu na to, zda cvičení probíhá venku či uvnitř. Stejně tak mají organizovaní sportovci další výjimku – nemusí mezi sebou dodržovat vzdálenost 2 metry, ta ovšem musí zůstat mezi nimi a ostatními (necvičícími) osobami.

Na vnitřním i vnějším sportovišti se mohlo od 25.5. nacházet ve stejném čase dohromady nejvýše 500 osob, stejné omezení platí také pro sportovní akce. Od 8.6. platí omezení na 500 osob, od 22.6. se mohou konat akce až s 1000 účastníky, ve stavebně členěných areálech se povoluje až 5 oddělených sektorů po 1000 lidech. Nadále platí, že mezi nesportujícími osobami, s výjimkou členů domácnosti, by měl být zachováván odstup. Při konání hromadných akcí stejně jako při tréninku musí být na sportovišti k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a po skončení tréninku nebo zápasu se všechny použité cvičební pomůcky musí pravidelně dezinfikovat.

Vnitřní sportoviště

Mimo výše vypsaných obecných podmínek pro sport platí pro provoz vnitřních sportovišť další pravidla, která stanovuje opatření MZDR 20581/2020-2. Ani od 22.6. se pravidla nemění: vyjma samotného tréninku musí všichni zúčastnění nosit uvnitř budovy ochranu dýchacích cest. Provozovatelé jsou povinni omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit. Pravidelná dezinfekce je jedním ze základních pilířů protivirových opatření, a proto se vnitřním sportovišti musí:

 • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým sportovcem,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i příchozí účastníky,
 • sportovci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 • ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
 • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
 • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
 • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Bazény a sauny mají vlastní rozsáhlá opatření popsaná v témže ministerském opatření. Zároveň pokud se na sportovišti vyskytuje provozovna stravovacích služeb, musí respektovat stejná omezení jako každá restaurace (mít otevřeno jen od 6:00 do 23:00 vyjma výdejního okénka, zajistit dvoumetrové rozestupy, poskytnout zákazníkům dezinfekci na ruce a pravidelně po nich dezinfikovat kliky, stoly a další místa).

Aktualizace a výkladová stanoviska

Česká komora fitness vydala k novým opatřením aktualizovaný Manuál pro otevření provozu fitness center od 25.5. , ve kterém je možné nalézt doporučení a rady aplikovatelné i na provoz jiných vnitřních sportovišť.

Aktualizace k 26.5.2020:

V návaznosti na výše zmíněná mimořádná opatření MZČR, které vláda ČR vzala na vědomí v Usnesení č. 555 ze dne 18. 5. 2020, vydal 25.5.2020 advokát Daniel Viduna pro Českou unii sportu aktualizovanou verzi svého předchozích stanovisek ve vztahu ke sportovním činnostem.

Aktualizace k 5.6.2020:

Na základě mimořádného opatření MZDR 20588/2020-5 se od 8. 6. 2020 povoluje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas. Ostatní pravidla pro sport (roušky, rozestupy, dezinfekce) zůstávají beze změn.

Aktualizace k 14.6.2020:

Mimořádného opatření MZDR 20588/2020-7 od 15. 6. 2020 povoluje konání hromadných akcí venku i uvnitř s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas, ve stavebně členěných areálech až 5 oddělených sektorů po 500 lidech. Venkovní rozestupy se snižují na 1,5 m. Ostatní pravidla pro sport (roušky, dezinfekce) zůstávají beze změn.

Aktualizace k 21.6.2020:

Mimořádného opatření MZDR 20588/2020-9 od 22. 6. 2020 povoluje konání hromadných akcí venku i uvnitř s účastí nejvýše 1000 osob ve stejný čas, ve stavebně členěných areálech až 5 oddělených sektorů po 1000 lidech. Ostatní pravidla pro sport (venkovní rozestupy 1,5 m, roušky, dezinfekce) zůstávají bez výrazných změn.

Na základě informací z úřední desky Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesení Vlády ČR zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.