Program podpory v souvislosti se zvýšením cen energií

Magistrát hl.m. Prahy vyhlásil mimořádný dotační program na podporu provozovatelů pražských sportovišť. Cílem podpory je snaha o zmírnění ekonomických dopadů na provozovatele v souvislosti s nepředvídatelným zvýšením cen energií pro rok 2022 a zachování jejich dalšího provozu.

Jak jsme avizovali již začátkem února t.r., Magistrát hlavního města Prahy připravil speciální dotační program určený k podpoře provozovatelů sportovních zařízení.

Účel podpory

Dotace je určena na mimořádnou podporu provozu sportovních zařízení (plaveckých bazénů s min. délkou 25 m, zimních stadionů a ostatních sportovních zařízení na území HMP), která jsou postižena zvýšením cen energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022. Sportovní zařízení musí být přístupné veřejnosti a zároveň musí sloužit k pravidelné organizované sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Provoz sportovního zařízení musí být zajištěn celoročně s výjimkou nezbytných technických odstávek.

Způsobilý žadatel

O dotaci mohou žádat spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace a fyzické osoby podnikající podle zákona o  živnostenském podnikání, které zároveň:

  • mají sídlo na území České republiky,
  • od jejichž vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok,
  • jejichž předmětem hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a tělovýchovy,
  • jsou výhradním provozovatelem sportovního zařízení, a to jako vlastník, vypůjčitel, pachtýř nebo dlouhodobý nájemce s dobou užívání na minimálně další 2 roky od posledního dne lhůty pro podání Žádosti,
  • podaly žádost v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022 v opatření III. Provoz sportovního zařízení.

Způsobilé náklady

Způsobilým nákladem jsou výhradně neinvestiční náklady na spotřebu energií (elektrické energie, plynu a tepla).

Podání žádosti

Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě, a to v termínu od 7.4. do 30.4.2022, přičemž minimální požadovaná částka je 50.000 Kč.

Přílohou žádosti musí být mj. doklad, ze kterého vyplývá výše ceny energie v roce 2021 a doklad prokazující zvýšení ceny energie pro rok 2022 (například daňové doklady od dodavatele energie, popř. smlouva o dodávce energie nebo oznámení dodavatele o úpravě cen energií).

Formulář pro podávání žádostí bude zveřejněn nejpozději v první den pro podávání žádostí, tedy 7.4.2022.

Kompletní znění programu najdete ZDE.

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.