Návod k vyplnění žádosti o dotaci v rámci mimořádného programu MHMP

V březnu letošního roku vyhlásil Magistrát hl.m. Prahy nový dotační program, který má pomoci provozovatelům sportovních zařízení finančně zvládnout abnormální růst cen energií. Ve čtvrtek 7.4. byl zveřejněn formulář pro podávání žádostí.

Vzhledem k tomu, že dotační program i formulář jsou letošní novinkou, připravili jsme pro Vás stručný návod, který Vám vyplňování žádosti usnadní.

Úvodem je potřeba připomenout, že:

  • oprávněnými žadateli jsou pouze provozovatelé, kteří podali žádost v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022 v opatření III. Provoz sportovního zařízení
  • způsobilým nákladem jsou výhradně neinvestiční náklady na spotřebu energií (Program uvádí jmenovitě pouze elektrickou energii, plyn a teplo)
  • dotace je určena pouze provozovatelům, u nichž došlo ve sportovním zařízení (areálu) k navýšení cen energií alespoň o 50 %
  • minimální požadovaná částka je 50.000 Kč, maximální požadavek je 3.000.000 Kč (požadavek může být max. roven zvýšení celkových nákladů na energie – viz dále v článku)
  • uzávěrka pro podávání žádostí je 30.4.2022

Formulář žádosti

Formulář k vyplnění žádosti najdete ZDE.

Obecná část formuláře se neliší od žádosti, kterou vyplňují žadatelé v rámci Programu podpory tělovýchovy a sportu vyhlašovaném každý rok na podzim. Obecná část obsahuje základní identifikační údaje jako název, IČ nebo adresu:

formular_mhmp_energie_1

 

Ve specifické části formuláře je potřeba doplnit název projektu a stručný popis účelu – tedy zdůvodnění, proč o dotaci žádáte. Údaje o sportovním zařízení se vyplní automaticky – po zadání IČ se do seznamu sportovních zařízení propíšou sportovní areály, na jejichž provoz byla podána žádost o dotaci v rámci Opatření III.

formular_mhmp_energie_2

 

Nyní je potřeba specifikovat všechna odběrná místa ve sportovním areálu bez ohledu na to, zda u nich došlo ke zvýšení cen či nikoli.

formular_mhmp_energie_odberna_mista

 

Do políčka „kód odběrného místa“ uveďte číslo, které najdete na faktuře – může se jednat o číslo odběrného místa, popř. číslo měřidla (např. elektroměru) – např. pokud je v rámci jedné faktury účtována spotřeba z více měřidel. Číselný kód můžete také doplnit o slovní popis, např. pokud je v rámci jedné faktury účtováno více tarifů – tyto bude potřeba rozlišit a zapsat jako samostatná odběrná místa.

Příklad vyplnění:

formular_mhmp_energie_4

 

Dále vyberte typ energie – žádost je možné podávat pouze na spotřebu elektrické energie, plynu nebo tepla – a typ jednotky, jejíž spotřeba je fakturována (kWh, MWh, m3, GJ).

 

Do políčka „cena za jednotku (v Kč)“ uveďte součet položek z faktury (případně jiného dokumentu), které se odvíjí od počtu spotřebovaných jednotek. Do políčka „výše stálé platby za 1 měsíc (v Kč)“ uveďte součet položek z faktury (případně jiného dokumentu), které se odvíjí od délky (fakturovaného) období. Plátci DPH, kteří mají nárok na odpočet, budou uvádět ceny bez DPH. Neplátci DPH budou uvádět ceny vč. DPH. Do políčka „roční spotřeba v jednotkách“ uveďte spotřebu el.energie, plynu nebo tepla za 12 měsíců.  Údaj o roční spotřebě se automaticky propíše do druhého sloupce. V případě různých tarifů (např. vysoký a nízký tarif) je potřeba uvést každý jako samostatné odběrné místo. Políčko „počet měsíců“ je předvyplněno.

formular_mhmp_energie_energie

 

Příklad 1 – v případě faktury od Pražské plynárenské bude cenu za jednotku tvořit součet těchto položek (označeno červeně) – pevná cena za distribuovaný plyn + pevná cena za činnosti operátora trhu + komoditní složka ceny + daň ze zemního plynu. V níže uvedeném případě je typem jednotky MWh a cena za jednotku činí 1375,91 Kč (bez DPH). Výši stálé platby za 1 měsíc tvoří součet těchto položek (zeleně označeno) – stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu + stálá měsíční platba v rámci ostatních služeb dodávky. V níže uvedeném případě bude výše stálého platbu činit 257,14 Kč (bez DPH).

formular_mhmp_energie_plyn_mwh

 

Příklad 2  – v případě faktury od Pražské energetiky bude cenu za jednotku tvořit součet těchto položek (označeno červeně) – silová elektřina + daň z elektřiny + plat za distribuované množství + systémové služby + podpora elekt. z podporovaných zdrojů energie. V níže uvedeném případě je typem jednotky kWh a cena za jednotku činí 3,1675 Kč (bez DPH). Výši stálé platby za 1 měsíc tvoří součet těchto položek (zeleně označeno) – plat za odběrné místo + plat za příkon + činnosti operátora trhu. V níže uvedeném případě bude výše stálé platby činit 8.226,91 Kč (bez DPH).

formular_mhmp_energie_elektrika2

 

Součástí žádosti musí být doklady prokazující navýšení cen energií.  Zvýšení zálohových plateb takovým dokladem však není! Pokud z dokumentu, které má klub k dispozici, zcela jasně nevyplývá zvýšená cena energií, doporučujeme neprodleně požádat o mimořádný odečet a vystavení daňového dokladu. V případě, že se cena některých položek energií v průběhu roku 2021 měnila, použijte poslední cenu před navýšením.

formular_mhmp_energie_doklady

 

Formulář žádosti automaticky spočítá % zvýšení cen energie, a to za všechna odběrná místa ve sportovním zařízení (areálu). V případě, že zvýšení cen energií činí méně než 50 %, není takové sportovní zařízení způsobilé a žádost nelze podat, resp. podaná žádost bude při hodnocení vyřazena.

formular_mhmp_energie_navyseni

V případě, že zvýšení činí 50 % a více, je možné podat žádost o dotaci. Požadovaná částka může být maximálně rovna zvýšení celkových nákladů na energie ve sportovním zařízení.

Příklad – v níže uvedeném případě může být částka požadovaná po hl.m. Praze max. 122.600 Kč.

formular_mhmp_energie_navyseniano

 

V případě, že provozujete více sportovních zařízení (areálů), uveďte v žádosti pouze ty areály, které splňují kritérium min. 50% zvýšení cen energií.

Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.