2. kolo dotační výzvy Můj klub 2022

V pondělí 8.8.2022 zveřejnila Národní sportovní agentura výzvu č. 14/2022 s názvem „Můj klub 2022 – 2. kolo“. Tato výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které nepodaly žádost o dotaci v prvním kole, nebo ty kluby a jednoty, kterým byla žádost pro nesplnění formálních náležitostí zamítnuta.

Přestože žádost Vašeho spolku podaná v 1. kole výzvy Můj klub 2022 ještě nebyla zkontrolována (tzn. neobdrželi jste od NSA e-mail ohledně zahájení kontroly Vaší žádosti), není – podle vyjádření vedoucího Oddělení neinvestičních dotací ve sportu – důvod k obavám.

Žadatelé, kvůli kterým se zejména 2. kolo připravovalo, již byli kontaktováni pracovníky Národní sportovní agentury. Jednalo se především o případy, kdy žadatelé nepodali žádost dle bodu 11.7. Výzvy, podali žádost po termínu nebo např. podali žádost poštou bez ověřeného podpisu.

ÚČEL VÝZVY MK 2022-2

Stejně jako první kolo výzvy i tato dotační výzva je zaměřena na:

 • sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,
 • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele,
 • činnosti zahrnující provoz a údržbu sportovních zařízení do výše max. 50% dotace.

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

Oprávněným žadatelem jsou regionální tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty a sportovní kluby, které mají právní formu spolku nebo pobočného spolku a které zároveň:

 • organizují každodenní sportovní činnost pro děti a mládež
 • hlavnímu předmětu činnosti – sportu – se věnují min. 2 roky (k datu podání žádosti)
 • jsou bezúhonnou a bezdlužnou osobou (tzn. nebyly pravomocně odsouzeny a nemají dluhy vůči Finanční správě ČR, Celní správě ČR, na pojistném atd.)
 • evidují min. 10 osob ve věku od 3 do 20 let
 • vybírají členské příspěvky v min. výši 100 Kč/osoba/rok za kalendářní roky 2021 a 2022

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost je možné zpracovat od 11. srpna do 12. září 2022 (do 12:00 hod.) prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, který bude součástí Rejstříku sportu. Po vyplnění žádosti v elektronické podobě je nutné formulář vygenerovat ve formátu PDF a doručit jej včetně všech příloh některým z následujících způsobů:

 • datovou zprávou označenou číslem žádosti do datové schránky poskytovatele (ID: vnadiz2)
 • elektronicky na emailovou adresu podatelnamk2022@agenturasport.cz (pouze pokud má žadatel platný kvalifikovaný elektronický podpis, nebo využije možnost autorizované konverze úředně ověřené listinné formy vygenerované žádosti v pdf), emailová zpráva se žádostí musí být označena číslem žádosti
 • v listinné podobě (v takovém případě musí být podpis na vygenerované žádosti úředně ověřen) osobně na podatelnu NSA na adrese: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, a to v pracovní dny v úředních hodinách, nebo na tuto adresu v listinné podobě doporučeně zaslat společností, která poskytuje poštovní služby

Podklady

Zde najdete aktuální znění výzvy č. 14/2022 a přílohy k výzvě:

Výzva Můj klub 2022 – 2. kolo (ve znění dodatku č. 1)

Aktualizace: NSA v průběhu příjmů žádostí vydala dodatek č. 2, který mění oprávněné žadatele – více podrobností v článku ZDE

Formulář plné moci

Formulář rozpočtu

Prohlášení o identifikaci osob

Prohlášení o bezdlužnosti

 

Na základě informací NSA zpracovala Ing. Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.