Program podpory sportu hlavního města Prahy na rok 2024

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2253 ze dne 16. 10. 2023 schválila znění Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2024. V článku najdete přehled podstatných změn oproti minulému vyhlášení programu.

Opatření I.

Hlavní město Praha klade velký důraz na roli trenérů při naplňování účelu u Opatření I. Proto dochází ke zvýšení minimálního podílu odměn trenérů na celkových způsobilých nákladech. Žadatelé, resp. realizátoři musí nyní vynaložit na odměny trenérů alespoň 75 % dotace (oproti loňským 60 %).

Došlo k úpravě podmínek pro realizátora a žadatele:

 • žadatel (svaz) musí vykázat alespoň 60 členů (za všechny realizátory), kteří splňují podmínky projektu (zejména věk 6-18 let),
 • žadatel (svaz) musí do projektu zařadit minimálně 2 realizátory,
 • do projektu může být zapojen pouze realizátor, který vykazuje minimálně 20 členů zařazených do projektu, přičemž tito členové musí pravidelně platit členské příspěvky,
 • do projektu mohou být zařazeni pouze realizátoři, kteří organizují takové formy sportovních činností, které si kladou za cíl zdokonalení tělesné zdatnosti, fyzické kondice a pohybové gramotnosti a jsou přínosné pro zdraví a kondici,
 • realizátor musí splňovat stejné podmínky jako žadatel (např. v případě právní formy se musí jednat o právnickou osobu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy např. spolek, nadaci či ústav, nebo realizátor – stejně jako žadatel – musí zveřejňovat účetní závěrky ve Sbírce listin).

Žadatel bude v žádosti povinen popsat způsob (kritéria) rozdělení dotace mezi jednotlivé realizátory. Definice účelu u Opatření I. je rozšířena o formulaci, že dotace na Systémový rozvoj dětí a mládeže je vypisována za účelem (mimo jiné) udržení, resp. snížení míry finanční zátěže zákonných zástupců sportujících dětí a mládeže.

Opatření II.

U Opatření II. došlo ke zjednodušení textu účelu dotace určené na investice do sportovního zařízení a zároveň byla upravena definice výhradního provozovatele (definice je uvedena u Opatření III.).

Maximální možná výše dotace byla snížena na 10 mil. Kč na jeden projekt.

V ustanovení o kritériích hodnocení žádosti došlo k zásadní změně hodnocení jednotlivých projektů. Pořadí projektů bude stanoveno podle dosažených provozních bodů upravených koeficienty.

Ve speciálních podmínkách je nově uvedeno, že jeden „investiční projekt“ musí být stavebně oddělená akce (např. stavba umělého osvětlení na hřišti a rekonstrukce kabin jsou dvě stavebně oddělené akce). Pokud HMP usoudí, že se jedná o dvě stavebně oddělené akce sloučené v jednom projektu, může žádost o dotaci zamítnout.

Opatření III.

Slovo „náklady“ v bodu c) u způsobilých výhradně neinvestičních nákladů bylo zpřesněno a nahrazeno pojmem „materiál a služby“ tak, aby bylo dosaženo přesnější definice.

Byla sjednocena formulace limitu pro pracovníky v pracovně právním poměru vykonávající údržbu a správu a trenérů či instruktorů v pracovně právním poměru. To znamená, že za způsobilé náklady se považují mzdové náklady (hrubá mzda) do výše 30.000 Kč s tím, že odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou způsobilým nákladem, ale nejsou do limitu zahrnuty.

U Opatření III. (stejně jako u Opatření II. Investice do sportovního zařízení) byla doplněna definice výhradního provozovatele: „Za výhradního provozovatele se považuje Žadatel, který svým jménem, na vlastní odpovědnost, na vlastní náklady a nepřetržitě provozuje objekt sportovního zařízení včetně zázemí a veškeré náklady a veškeré výnosy z provozu eviduje ve svém účetnictví.“ Tato úprava by měla eliminovat různé anomálie zejména u pronajatých sportovních zařízení.

Opatření IV.

V textu účelu je třeba věnovat pozornost několika změnám:

 • za sportovní akci je považována akce, která zahrnuje soutěž, přičemž pořadatel akce na základě dosažených výsledků účastníků akce stanovuje jejich pořadí,
 • nově je upřesněn pojem „tradiční sportovní akce“ – je dáno, že taková akce musí mít minimálně desetiletou historii pořádání výhradně na území hl. m. Prahy,
 • veškeré sportovní akce musí být významné, přičemž nově je definována významnost počtem účastníků (zejména u akcí pro veřejnost a mládež) nebo počtem diváků (zejména u mezinárodních akcí). Počet diváků, resp. počet účastníků bude zohledněn v kritériích,
 • v novém vyhlášení Programu je přesněji vymezen pojem jednorázové akce – za takovou je považována akce, která trvá max. 7 dní bez přerušení.

Významnou změnou v tomto Opatření je zrušení spoluúčasti žadatele na způsobilých nákladech, což je – při poměrně úzkém vymezení způsobilých nákladů – změna velmi pozitivní. Na druhou stranu byla snížena maximální možná výše dotace na jeden projekt (sportovní akci) ze 3 mil. Kč na 2 mil. Kč.

U Opatření IV. Sportovní akce byla doplněna definice výhradního pořadatele akce: „Za výhradního pořadatele akce se považuje Žadatel, který svým jménem, na vlastní odpovědnost, na vlastní náklady pořádá sportovní akci a veškeré náklady na akci a veškeré výnosy z akce eviduje ve svém účetnictví.“

V ustanovení o kritériích hodnocení žádosti byl podrobněji popsán způsob hodnocení použitý již v minulém roce. V případě, že žadatel měl v uplynulých ročnících na sportovní akci platící diváky, musí v žádosti věrohodným způsobem doložit jejich počet.

V Programu byly upraveny podmínky prezentace HMP při sportovních akcích. Již není požadována prezentace HMP formou stánku či vystoupení zástupce hlavního města Prahy na akci. Také byla zrušena diverzifikace velikosti bannerů hlavního města Prahy podle výše poskytnuté dotace. Žadatel je nově povinen umístit loga hlavního města Prahy na všechna místa k tomu určená při konání akce.

Opatření V.

Opatření V. nese nový název „Pohybová gramotnost“, avšak zaměření programu zůstává stejné – stále jde o dlouhodobé aktivity, které si kladou za účel získání základních pohybových dovedností (pohybové gramotnosti) a jejich obsahem není výkonnostní či soutěžní sport (sportovní odvětví). Zásadní novinkou tohoto Opatření je, že se již netýká seniorů, ale pouze dětí a mládeže do 18 let.

Opatření VI.

U tohoto Opatření nedošlo k žádným zásadním změnám.

Opatření VII.

Opatření VII. je nově určeno pouze pro žádosti o dotace na stroje pro úpravu sportovních povrchů. Sportovní potřeby již nejsou předmětem tohoto Opatření. Zároveň byla upravena hranice „investičního nákladu“. Nově platí, že za dlouhodobý hmotný majetek je považován takový majetek, jehož pořizovací cena je rovna nebo vyšší než 60 000 Kč a má provozně-technické funkce delší než 1 rok.

V ustanovení o kritériích hodnocení žádosti došlo k zásadní změně hodnocení jednotlivých projektů. Pořadí projektů bude stanoveno podle dosažených provozních bodů upravených koeficienty.

Obecné změny a další důležité informace

 • nově se stala nezpůsobilým žadatelem obecně prospěšná společnost podle Občanského zákoníku v případech, kdy je zakladatelem je HMP nebo městská část
 • žadatel je způsobilým pouze za předpokladu, že má ve veřejných rejstřících zveřejněny účetní závěrky
 • žádost se podává elektronicky prostřednictvím on-line formuláře (stejným způsobem jako loni) umístěném na Portálu finanční podpory HMP
 • žádosti se podávají od 17.11.2023 do 30.11.2023
 • hlavní město Praha rozhodne o poskytnutí dotace (resp. nevyhovění žádosti) do 30.4.2024

Kompletní vyhlášení Programu si můžete přečíst ZDE.

Ing. Jaroslav Chvalný

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.