Vyúčtování dotace z programu MŠMT č. VIII za rok 2016

MŠMT poprvé v loňském roce vyhlásilo program VIII s názvem Organizace sportu v SK a TJ a přijalo přes 3000 žádostí. Všichni úspěšní žadatelé obdrželi poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016″, jehož součástí jsou účelové určení a podklady pro vyúčtování.

Vzhledem k blížícímu se termínu vyúčtování dotace – úterý 31. 1. 2017 – připravil odbor vnitřní ekonomiky sportu ČUS pro potřeby jednot a klubů podklady v elektronické podobě. Tyto podklady odpovídají tabulkám přiloženým k Rozhodnutí, ale na rozdíl od papírových tabulek, je možné soubory zpracované ČUS vyplňovat přímo v počítači a poté vytisknout.

Vyúčtování dotace z programu VIII musí obsahovat:

  • Tabulku vyúčtování dotace (v tabulce Excel jsou naprogramovány matematické operace, tzn. stačí vyplnit žlutě označené políčka)
  • Komentář (dokument Word)
  • Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech (v tabulce Excel jsou naprogramovány matematické operace, tzn. stačí vyplnit žlutě označené políčka a údaje ve sloupcích „Období“, „Příjmení“, „Jméno“…)
  • Výsledovku dotace + rozpis transakcí (účetní sestavu s rozpisem položek)

Dotaci lze vyúčtovat:

  • mzdovými náklady zaměstnanců – členů realizačního týmu TJ/SK až do výše 55 tis. Kč/měsíc na osobu včetně povinných zákonných odvodů zaměstnavatele
  • náklady na pořízení sportovních potřeb neinvestičního charakteru pro děti a mládež do 18 let (výstroje a výzbroje) – max. do výše 50 % dotace

Včasné, správné a úplně vyúčtování dotace je podmínkou pro poskytnutí dotace na následující rozpočtový rok.

Vzhledem k tomu, že příjemci dotace nepředkládají MŠMT kopie prvotních účetních dokladů, doporučujeme v komentáři náklady podrobněji popsat.

Vyúčtování se zasílá v 1 vyhotovení v obálce označené slovy „Vyúčtování 2016 – Program VIII“ na adresu odboru sportu MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12  Praha 1 – Malá Strana

V článku č. 4 Rozhodnutí jsou uvedeny povinnosti příjemce dotace, mezi kterými je mj. povinnost zpracovat a zveřejnit hodnotící výroční zprávu za období, v němž byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do 30. června následujícího roku. Všichni příjemci dotace z programu VIII v roce 2016 jsou povinni zpracovat výroční zprávu nejpozději do 30.6.2017. Zprávu je potřeba archivovat a na vyžádání ji zaslat MŠMT. Zpráva musí obsahovat roční statistický výkaz o členské a organizační základně (nebo ročenku spolku) a výkazy (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, resp. přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a zdrojích). TJ/SK čerpající dotace z programu VIII v roce 2016 mohou využít vzor výroční zprávy, který byl zpracován pro potřeby žadatelů o dotace z programu VIII na rok 2017.

Pro více informací kontaktujte pracovníky PTU na tel.: 261 215 365 nebo e-mailu nespurkova@ptupraha.cz.

Ing. Veronika Nešpůrková

 

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.