Od 11. května bude možné sportování až 100 osob na vnějších i vnitřních sportovištích (aktualizováno 18.5.)

Ve čtvrtek 30. dubna schválila Vláda ČR pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření, která má nastat od 11. května 2020. Do této fáze spadá také otevření všech vnitřních sportovišť, pořádání akcí až pro 100 osob a také organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti za dodržení specifických podmínek.

Vláda České republiky rozhodla na svém mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna o prodloužení nouzového stavu, který Sněmovna schválila do 17. května. Ministři pak odsouhlasili také upřesňující pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května. Sportu se týká především Usnesení č. 490/2020 a č. 493/2020.

Venkovní sportoviště

Vláda na základě usnesení č. 490 omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 • společně sportuje nejvýše sto osob
 • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za stejných podmínek jako dosud.

Usnesení nadále nařizuje, aby pro organizovaný trénink sportovců na venkovním (i vnitřním) sportovišti byla dodržována následující pravidla:

 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • v době tréninku nebo zápasu sportovci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Vnitřní sportoviště

Na základě usnesení č. 493 bodu II. n) vláda nařizuje, aby pro provoz vnitřních sportovišť byla dodržována následující pravidla:

 • omezit přítomnost sportovců tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 • sportovci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • nelze používat šatny a sprchy,
 • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
 • zajistit dezinfekci cvičebního nářadí, strojů a pomůcek po použití každým klientem,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny.

Vedle toho pro vnitřní sportoviště platí také část výše zmíněného usnesení č. 490: na sportovišti se smí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob, necvičící musí být od sportujících vzdáleni nejméně 2 metry a sportovci v době organizovaného tréninku/zápasu nemusí nosit roušky.

Aktualizace a výkladová stanoviska

Česká komora fitness vydala k novým opatřením aktualizovaný Manuál pro otevření provozu fitness center, ve kterém je možné nalézt doporučení a rady aplikovatelné i na provoz jiných vnitřních sportovišť.

Aktualizace k 8.5.2020:

V návaznosti na výše zmíněná Usnesení vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 č. 490 a 493 vydal 6.5.2020 advokát Daniel Viduna pro Českou unii sportu aktualizovanou verzi svého předchozího stanoviska ve vztahu ke sportovním činnostem.

Aktualizace k 15.5.2020:

Se zpožděním vydala své výkladové stanovisko k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 také Národní sportovní agentura. Podle NSA se nenošení roušek při sportu a výjimka z dodržování vzdálenosti 2 m od ostatních sportovců vztahuje také přiměřeně i na rozhodčího bezprostředně se podílejícího na řízení zápasu v přítomnosti hráčů na hrací ploše i pro jeho asistenty či osoby v obdobném postavení, které se bezprostředně spolupodílejí na řízení zápasu na hrací ploše nebo v její bezprostřední blízkosti – viz Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury.

Aktualizace k 18.5.2020:

Po skončení nouzového stavu dne 17.5. se rozhodla vláda ČR „překlopit“ od pondělí 18. května 2020 krizová opatření vlády, podle krizového zákona, do mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví, na základě kterých bude zbylé omezené provozy regulovat do 25. května. Zákazy a omezení hromadných akcí nad 100 osob od 18. 5. do 25. 5. 2020 definuje Mimořádné opatření MZČR ze dne 15.5.2020.

Rekapitulace

Závěry z výkladového stanoviska ČUS:

 1. Trvá nadále zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních bazénech. Otázka výkonu organizované sportovní činnosti ve vlastním dlouhodobě pronajatém vnitřním bazénu je nejasná, a proto ČUS doporučuje konzultovat s Národní sportovní agenturou a rovněž příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
 2. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 100 osob, bez roušky, pouze WC.
 3. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 100 osob a bez šaten (pouze WC).
 4. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro organizovaný sport (amatérský i profesionální), a to pouze pro sportovce. V případě sportování veřejnosti na venkovních sportovištích doporučuje ČUS sledovat výklad orgánů státní správy.
 5. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 100 současně přítomných osob.
 6. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 100 osob.
 7. Sportování veřejnosti na vnitřních sportovištích je možné pouze s rozestupy (2 m) a s ochranou dýchacích cest.

nsa-20200511

Na základě informací z tiskové zprávy výsledku jednání vlády ČR  vyjádření Národní sportovní agentury a České unie sportu zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.