Aktuální vládní opatření (aktualizováno 18.2.2022)

Článek přináší aktuální omezení a krizová opatření, která se dotýkají sportovního prostředí. Naleznete zde také popsané předchozí vlny zpřísnění a výkladová stanoviska ČUS. Od 10.2.2022 je zrušeno omezení provozu sportovních zařízení a testování zaměstnanců. Platí omezení hromadných akcí na maximálně 500 osob.

Omezení platná od 18.2.2022 00:00 hod

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN zrušilo předchozí výrazná omezení provozu sportovišť – končí povinnost kontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti osob, vést evidenci účastníků a další dřívější nařízení. Další Mimořádné opatření č. j.: MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN pak ruší povinnost testování zaměstnanců na pracovištích.

Od 18. do 28.2. 2022 platí Mimořádné opatření č. j.: MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, které upravuje podmínky konání hromadných akcí. Opatření nařizuje organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob, v případě sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí nejvýše 1000 diváků, pokud jsou všichni usazeni. Přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. omezení počtu diváků na max. 500, pokud nejsou usazení a na max. 1.000 s tím, že všichni diváci musí být usazeni, přičemž v případě kapacity přesahující 1.000 míst lze obsadit max. 50 % takové přesahující kapacity.
 2. omezení maximálního počtu účastníků sportovní akce na 500 osob v jeden čas (lze předpokládat, že do tohoto počtu se započítává i realizační tým, rozhodčí apod.)
 • Závěrem si pak dovoluji sdělit, že s účinností od 19. 2. 2022 do sportovní činnosti již nadále nebudou zasahovat dosavadní pravidla o pravidelném testování ve školách a zaměstnanců a dalších osob, neboť tato povinnost byla zrušena.

Omezení platná od 3.1.2022 00:00 hod

Na jednání vlády došlo ke schválení Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14601/2021-34 o provozovnách. Ve vztahu ke sportovní činnosti však nedošlo k žádným výrazným změnám oproti předchozí úpravě. Jedinou změnou je zrušení omezení pro jednání orgánů právnických osob, která tedy nyní nemají žádný zvláštní režim. V této souvislosti proto lze (s výjimkou jednání orgánů právnických osob) nadále vycházet z dosavadního výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M.

Omezení platná od 26.11. 18:00 hod

Od pátku 26. listopadu 2021 platí na území České republiky nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů, tedy do 25. prosince 23.59 hodin. Vláda schválila Krizové opatření č. 1066 o omezení maloobchodu, které se vztahuje i na sportovní provozovny a aktivity. Obecné podmínky bezinfekčnosti zůstávají beze změn (dokončené očkování, max. 180 dní od prodělání nemoci, nebo ve vyjmenovaných výjimečných případech maximálně 72 hodin starý PCR test). Nově se omezuje počet diváků na sportovních utkání na maximálně 1000 osob, které musejí splnit podmínky bezinfekčnosti.

Provoz vnitřních prostor sportovišť zůstává beze změn, tedy provozovatel je povinen splnění podmínek bezinfekčnosti kontrolovat při vstupu do prostor a vstupujícím osobám se nařizuje mu splnění podmínek, v případě nesplnění se zakazuje provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit. Krizové opatření omezuje konání veřejných nebo soukromých akcí včetně spolkových a sportovních akcí tak, že se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob. Při počtu větším jak 20 se vyžaduje splnění podmínek bezinfekčnosti, výjimku mají pravidelné aktivity v neměnném kolektivu. V případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci účastnících se osob, pouze pro účely těchto aktivit má PCR test platnost 7 dní.

Omezení platná od 22.11. 00:00 hod

Na jednání vlády 18.11.2021 došlo ke schválení změn Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14601/2021-28 o provozovnách. Nastupuje tzv. česko-bavorský model, podle kterého se nebudou testy uznávat jako covidový certifikát. Bezinfekčnost ve sportu se od pondělí může prokazovat pouze následujícími způsoby:

 • nejméně 14 dní ukončené očkování,
 • maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid,
 • ve vyjmenovaných výjimečných případech maximálně 72 hodin starý PCR test.

Výjimka pro uznávání PCR testů se vztahuje pouze na: mládež do dovršení 18 let; osoby, která se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (se záznamem v Informačním systému infekčních nemocí); a osoby po aplikaci první očkovací dávky se zatím neukončeným očkováním. Tyto osoby mají nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Podmínka prokázání bezinfekčnosti se nadále nevztahuje na děti do věku 12 let. Sportovní činnost v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob, sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kluby jsou nadále vždy povinné vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů. Negativní výsledek PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo sportovní utkání platnost 7 dní.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu, avšak za dodržení pravidel zavedených pro zaměstnance a OSVČ dle Mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021- 1/MIN/KAN.
 2. Věková hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi činí 12 let.
 3. Využití RT-PCR testu při sportovní činnosti je možné jen pro osoby do 18 let.
 4. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby umožněno max. pro 1.000 osob.
 5. Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 6. Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let.
 7. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).
 8. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 9. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport. Povinnost bezinfekčnosti dle I/17 MO služby.
 10. Lyžařské areály jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport. Povinnost bezinfekčnosti dle I/17 MO služby.
 11. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.). V těchto případech je umožněno i dospělým využít RT-PCR testu s platností 72 hod.
 12. Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/17 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, RT-PCR test osobami do 18 let a dospělými ve specifických případech (kontraindikace, nedokončené očkování apod.).
 13. Antigenní testy již v případě amatérského sportu nelze využít.

Omezení platná od 1.11. 00:00 hod

Na jednání vlády 20.10.2021 došlo mimo změn v nošení ochrany dýchacích cest (platných od 25.10. viz níže) také ke schválení změn Mimořádného opatření o provozovnách, které bude platit od 1. listopadu 2021. Podmínky pro provoz a používání sportovišť prakticky nedošly změn. Nově se mění obecné podmínky bezinfekčnosti: PCR test bude mít platnost 72 hodin a zdravotnický antigenní test bude platit pouze 24 hodin, podmínka prokázání bezinfekčnosti se nebude vztahovat na děti do věku 12 let. Negativní výsledek antigenního testu (RAT) i RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo sportovní utkání platnost 7 dní. Kluby jsou nadále vždy povinné vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Zvýšení věkové hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi z 6 na 12 let.
 3. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 vs. nad 3.000.
 4. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních (max. 2.000 osob) i vnitřních (max. 1.000 osob) sportovištích.
 5. Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 6. Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/16 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test i antigenní test (RAT) platnost 7 dní.
 7. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).
 8. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 9. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 10. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.).
 11. Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/16 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, testování zdravotnickým personálem s lhůtou použitelnosti testu (PCR a antigen), sebetestování na místě, přičemž došlo ke zkrácení platnosti RT-PCR testu ze 7 dní na 72 hodin a antigenního testu (RAT) ze 72 na 24 hodin.

Omezení platná od 25.10. 00:00 hod

Vláda na svém jednání 20.10.2021 schválila Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN, které zpřísňuje plošné nošení respirátorů. Nově platí povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Výjimka z nošení respirátoru platí pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi. Dále mají výjimku osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení a solných jeskyní.

Omezení platná od 30.9. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN upravuje podmínky provozování vnitřních sportovišť a účast diváků na sportovních utkáních. Omezení provozu sportovišť ve vnitřních prostorech staveb zůstávají v identickém režimu jako od 1.8.2021, stejně tak všeobecné podmínky bezinfekčnosti účastníků (maximálně 7 dní starý PCR test, max. 72 hodin starý POC antigenní test, nejméně 14 dní ukončené očkování, maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid, preventivní antigenní test provedený přímo na místě).

V případě sportovní přípravy a sportovních utkání amatérských sportovců organizované sportovními svazy jsou kluby vždy povinné vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů. Pro účely sportovních tréninků a zápasů platí negativní výsledek antigenního testu (RAT) 7 dní. Jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu, splnění podmínek bezinfekčnosti se nevyžaduje (viz bod 13. b) ii)).

Mimořádné opatření dále vyjasňuje podmínky k hranici 20 osob na akci, jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání):

 • s účastní 20 a méně osob: zakazuje se účast osob vykazujících klinické příznaky onemocnění covid-19 a není třeba kontrolovat bezinfekčnost
 • v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, musí účastníci (s výjimkou dětí do 6 let) prokázat splnění bezinfekčních podmínek.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 vs. nad 3.000.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních (max. 2.000 osob) i vnitřních (max. 1.000 osob) sportovištích.
 4. Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 5. Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/16 MO služby s tím, že pro tyto účely má antigenní test (RAT) platnost 7 dní.
 6. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).
 7. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 8. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 9. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.)
 10. Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/16 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, testování zdravotnickým personálem s lhůtou použitelnosti testu (PCR a antigen), sebestestování na místě.

Omezení platná od 1.9. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN upravuje podmínky provozování vnitřních sportovišť a účast diváků na sportovních utkáních. Omezení provozu sportovišť ve vnitřních prostorech staveb zůstávají v identickém režimu jako od 1.8.2021, stejně tak všeobecné podmínky bezinfekčnosti účastníků (maximálně 7 dní starý PCR test, max. 72 hodin starý POC antigenní test, nejméně 14 dní ukončené očkování, maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid, preventivní antigenní test provedený přímo na místě a potvrzení o absolvování testu ve školském zařízení).

Pro účastníky pravidelných aktivit organizované sportovní přípravy v neměnném kolektivu nově platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní. Sportovní kluby mají nadále povinnost tyto podmínky kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a evidenci uchovávat po dobu 30 dnů. Opatření také mění počty diváků na sportovních utkání, respektive poměry očkovaných a testovaných účastníků.

U zasedání orgánu právnické osoby v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob, musí být mezi jednotlivými účastníky vždy volné alespoň jedno sedadlo a opatření nařizuje provozovatelům kontrolovat bezinfekčnost účastníků.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 x nad 3.000.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních i vnitřních sportovištích bez omezení počtu ve skupině, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu.
 5. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 6. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 7. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.)
 8. Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/16 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, testování zdravotnickým personálem s lhůtou použitelnosti testu (PCR a antigen), sebestestování na místě, školní testování.

Omezení platná od 1.8. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN upravuje podmínky provozování vnitřních sportovišť a účast diváků na sportovních utkáních. Nově také došlo k úpravě podmínek bezinfekčnosti, kdy vypadla možnost potvrzení testu od zaměstnavatele a zůstává 6 variant: maximálně 7 dní starý PCR test, max. 72 hodin starý POC antigenní test, nejméně 14 dní ukončené očkování, maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid, preventivní antigenní test provedený přímo na místě a potvrzení o absolvování testu ve školském zařízení.

V případě sportovní přípravy profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy opatření nařizuje tyto podmínky kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů. V případě, že uvedená osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se subjektu organizující sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek.

Podmínky pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center jsou následující:

 • zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují podmínky bezinfekčnosti; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek bezinfekčnosti kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
 • nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru,
 • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Počty diváků na sportovních utkáních se v základu zvedají na 3000 sedících uvnitř a až 7000 stojících venku, kteří musí splňovat podmínky bezinfekčnosti. Nově přibyla výjimka, kdy v prostorách (vnitřních i vnějších) s větší kapacitou sedících diváků než 3000 osob je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit až 100 % kapacity sedících diváků, pokud všichni sedící diváci nad limit 3000 osob splňují podmínku 14 dní od dokončeného očkování či do 180 dní od prodělání nemoci.

Omezení platná od 9.7. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN upravuje uznatelné lhůty pro přítomnost sportovců / cvičících / diváků na sportovišti následovně: očkované osoby doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že od očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní.

Omezení platná od 26.6. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN nijak nemění podmínky pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb. Opatření rozvolňuje podmínky pro účast diváků na sportovních utkání (až 5000 osob venku a 2000 osob uvnitř, za podmínek definovaných odstavcem 12), také zvyšuje počty účastníků hromadných akcí na 500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 1000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.08

Nadále platí, že všichni diváci / účastníci / sportovci musí splňovat podmínky testování / očkování / prodělání nemoci a nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. V případě sportovní přípravy profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy opatření nařizuje tyto podmínky kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 50 osob ve skupině.

Omezení platná od 8.6. 00:00 hod

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN upravuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center následujícími body:

 • zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky testování / očkování / prodělání nemoci nebo vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,
  • provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek,
  • v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,
 • nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry,
 • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

U spolkových, sportovních a podobných akcí je ve stejný čas možná při dodržení podmínek přítomnost nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech, účastníci musí splňovat podmínky testování / očkování / prodělání nemoci a nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. Subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje mu splnění podmínek prokázat. V případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině.

Dále se navyšují počty diváků sportovních utkání na 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, zároveň počet osob nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení. Přítomnost diváků také podléhá podmínce testování / očkování / prodělání nemoci a nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s maximálními počty osob 200 uvnitř a 500 venku.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních i vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) ve skupině, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 5. Bazény jsou otevřeny s limitem 50 % kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 6. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, testování apod.)

Omezení platná od 31.5. 00:00 hod

V pátek 28.5. vyšlo vládou schválené Mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, které obsahuje výrazné rozvolnění služeb – otevírají se interiéry restaurací, bazény a wellness.

V návaznosti na dané opatření vydala Česká unie sportu výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. Z jeho závěrů vyplývá:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby s maximálními počty osob 75 uvnitř a 150 venku.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 5. Bazény jsou otevřeny s limitem 1 osoba na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
 6. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, testování apod.)

Omezení platná od 24.5. 00:00 hod

Dne 19.5. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo vládou schválené Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN. To obsahuje definice omezení provozoven, sportovišť, diváků, spolkových a sportovních akcí apod. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních a nově i vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (v rámci sportovní přípravy na svazové soutěže), a to za splnění podmínek dodržení alespoň 15 m2 plochy sportoviště na osobu a testování osob účastnících se sportovní činnosti. Nadále není možné využívat šatny a sprchy.

Ministerstvo zdravotnictví nově také vydalo opatření č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, které upravuje uznatelné lhůty pro přítomnost na sportovišti následovně: od onemocnění nemocí Covid-19 se lhůta prodlužuje na 180 dní a u očkování naopak zkracuje již na 22 dní od první očkovací dávky.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je možné buď na základě Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání (o povolení se doporučuje 4 žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury), nebo dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 15 MO služby.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob rozdělených do skupin po 12, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob rozdělených do skupin po 12, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
 5. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, testování apod.)

Omezení platná od 17.5. 00:00 hod

Dne 14.5. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo vládou schválené Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN. To obsahuje definice omezení provozoven, sportovišť, diváků, spolkových a sportovních akcí apod. K ochraně dýchacích cest je vydané Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN s aktualizací k 18.5. ZDE, která povoluje plošně uvnitř i venku sport bez ochrany úst a nosu.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je možné buď na základě Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání (o povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury), nebo dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 15 MO služby.
 3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 10 osob rozdělených do dvojic, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
 4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 10 osob rozdělených do dvojic (rozestupy 2 metry), a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.

Omezení platná od 10.5. 00:00 hod

Vláda na svém mimořádném jednání 6.5. schválila aktualizaci opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN obsahuje velké rozvolnění pro obchod a služby. Bohužel nadále omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Sport na venkovních sportovištích je rozšířen na skupiny až o 30 lidech, nicméně nadále se týká pouze sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště. Účastníci musí klubu prokázat negativní test či jinou formu potvrzení (podrobně viz níže v omezení od 3.5.). Opatření nově definuje údaje, které musí klub o účastnících evidovat: identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo); tuto evidenci klub uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy.

Česká unie sportu nevydala k tomuto opatření výkladové stanovisko. Výkladovým stanoviskem oficiálního textu by došlo ke značnému zúžení možností, oproti vládními představiteli a médii proklamovaným podmínkám.

Omezení platná od 3.5. 00:00 hod

Vláda na svém mimořádném jednání 29.4. schválila nová opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN nadále omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Opatření nově stanovuje výjimku ze zákazu shromažďování pro sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v sedmi krajích ČR s dobrou epidemiologickou situací, kam patří i Praha. Sportovat může organizovaná mládež mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.). Subjekt organizující sportovní přípravu musí vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Účastník sportovní přípravy se před zahájením tréninku musí klubu prokázat jednou z následujících podmínek:

 • prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • prokáže, že osobě byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Kluby organizující sportovní přípravu prokázání podmínek musí kontrolovat a účastníku, který nesplní výše zmíněné podmínky, resp. v případě účastníka, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

Aktualizace ČUS k 4.5.2021:

Na organizovaný sport se nevztahuje doplnění tohoto mimořádného opatření ze dne 3. 5. s účinností od 4. 5., MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN, neboť doplnění jsou formulována pouze pro zařízení zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. (školní družiny, školní klub, středisko volného času typu Domu dětí a mládeže apod., nikoliv spolky). Logické a věcné důvody tohoto doplnění, neúčinného pro oblast organizovaného sportu, ve kterém jsou hygienické podmínky stejné, nebyly zveřejněny, nejsou dohledatelné a nejsou nám známy.

Aktuální mimořádné opatření pro oblast organizovaného sportu je formulováno tak, že z dikce oficiálního dokumentu nelze vypracovat jednoduché a jednoznačné výkladové stanovisko, které by obsahově korespondovalo s veřejně a mediálně prezentovaným rozsahem povolených činností v organizovaném sportu od 3. 5. Situace je tak podobná , jako u opatření, účinných od pondělí 26. 4. do neděle 2. 5. 2021.

K aktuálně účinnému mimořádnému opatření proto ČUS nevydala výkladové stanovisko. Výkladovým stanoviskem oficiálního textu by došlo ke značnému zúžení možností, oproti vládními představiteli a médii proklamovaným podmínkám.

Omezení platná od 26.4. 00:00 hod

Vláda a ministerstvo zdravotnictví připravili ve čtvrtek minulý týden další uvolnění protiepidemických omezení účinná od pondělí 26. 4. Výklad pro sport ale nebyl zcela jednoznačný a ministr zdravotnictví veřejně odkazoval na páteční jednání s představiteli sportu. Jednání v pátek 23. 4. se uskutečnilo, za účasti, mimo jiné, ministra zdravotnictví P. Ahrenbergera, jeho náměstka M. Havrdy a předsedy Národní sportovní agentury M. Hniličky. Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR, zastoupené M. Janstou a Z. Ertlem, požadovaly po ministerstvu jasné nastavení podmínek pro sport.

„Podařilo se dosáhnout dílčího zlepšení a vysvětlení vládních opatření. Dále se rozšířily možnosti využití venkovní sportovní plochy pro trénink organizovaného sportu dětí, mládeže a ostatních amatérských sportovců. Na jedné ploše je už od pondělka možné vytyčit více sportovišť. „Prakticky to znamená, že na jednom fotbalovém hřišti může být více těchto organizovaných skupin s odděleným režimem,“ dodal Jansta.

To potvrdil po pátečním jednání v opakovaných veřejných vystoupeních ve sdělovacích prostředcích, včetně veřejnoprávních, i ministr zdravotnictví P. Ahrenberger, který zopakoval přípustnost 12 osob na hřišti ve dvojicích s tím, že bude respektován výsledek Covid testu ve škole či na pracovišti. S jakým výsledkem pro nadcházející týden od 26. 4. se tedy jednající strany v pátek rozešly?

Ve venkovním prostředí může na jednom sportovišti společně sportovat šest dvojic, tedy celkem 12 osob, a to bez ochrany dýchacích cest a při dodržování platných epidemiologických opatření. Těchto 12 osob musí mít k dispozici plochu o rozloze minimálně 180 m2, tj 15 m2 na jednoho sportovce. Při splnění této podmínky může být na jedné velké venkovní ploše vytyčeno více sportovišť. Testování sportovců v současnosti probíhá ve školách a na pracovištích.

Ministerstvo zdravotnictví však dosud závěry z jednání z pátku 23.4. ve svých oficiálních dokumentech nijak nepromítlo. V mimořádném opatření MZ ČR pod číslem MZDR 14601 /2021 -6/MIN/KAN je zveřejněno stále pouze sportování na venkovních hřištích ve dvou osobách. K tomuto mimořádnému opatření z 23. 4. ČUS nevydala výkladové stanovisko.

Sportování ve vnitřních prostorech se bude řešit ve shodě s otevíráním ostatních vnitřních prostor. Podmínky pro sportování od 3. 5. plánuje MZ ČR projednávat v tomto týdnu.

Zdroj: Česká unie sportu

Omezení platná od 12.4. 00:00 hod

Aktualizace k 13.4.2021 10:00: Vláda na jednání 12. 4. rozhodla o nastavení podmínek pro umožnění organizovaného sportu. Ve zkratce bylo mediálně prezentováno uvolnění na šest dvojic sportujících na otevřeném sportovišti s rozestupy, bez ochrany dýchacích cest a bez podmínky negativního výsledku testu.

Ministerstvo zdravotnictví do úterý 13.4. 16:00 nevydalo žádný oficiální dokument ke včerejšímu rozhodnutí, s přesným zněním podmínek pro sportování. Česká unie sportu získala zatím pouze informaci od ministra P. Ahrenbergera, že aktuální znění mimořádného opatření 14601/2021 se nebude měnit, ministerstvo pouze v jeho rámci připraví pomocný výklad. Ten zatím zveřejněn není. Jakmile bude zveřejněn oficiální text s podmínkami v úplném znění, ČUS urychleně připraví a zveřejní výkladové stanovisko, které se může zdržet konzultací nejasností s ministerstvem zdravotnictví.

—————————————————————————————————————————————–

Dne 11.4.2021 končí nouzový stav a tím končí omezení volného pohybu osob (jak mezi okresy, tak po 21. hodině večer). Vláda na svém jednání 12.4.2021 schválila změnu nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví omezující akce.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN beze změn omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Novinkou je zpřísnění počtu účastníků akcí: opatření zakazuje spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby. Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN zůstává beze změn a nařizuje plošnou povinnost nosit respirátor či zdravotnickou masku ve vnitřních prostorách, na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a i mimo obec, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci a cvičící osoby mají výjimku z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. Další výjimky s různými podrobnějšími podmínkami pak platí pro přípravu pro sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.

—————————————————————————————

Starší již neplatná opatření:


Aktualizace k 9.4.2021 15:00: Podle vyjádření ministra zdravotnictví na dnešní tiskové konferenci není možné provozovat amatérský sport na vnitřních sportovištích. Vyjádření vlády a podrobnější výklad MZČR čekáme v pondělí.


Dne 11.4.2021 končí nouzový stav a tím končí omezení volného pohybu osob (jak mezi okresy, tak po 21. hodině večer). Vláda na svém jednání 6.4. schválila nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platná k 12.4.2021 založená na pandemickém zákonu.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Opatření dále zakazuje spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

Dle výkladu JUDr. Viduny (podrobněji viz níže), je tedy organizovaný sport (amatérský) umožněn vzhledem ke spolkové povaze naprosté většiny sportovních klubů v počtu max. 20 osob na venkovních sportovištích, resp. max. 10 osob na vnitřních sportovištích. Sportovní činnost je v takovém případě vykonávána členy těchto spolků. V případě vnitřních sportovišť pak platí, že spolky (jejich členové) mohou takovou činnost vykonávat výhradně na sportovištích, jejichž jsou tyto spolky přímými provozovateli, neboť v ostatních případech (např. hodinový pronájem školní tělocvičny) mohou být považováni (ve vztahu k provozovateli sportoviště) za „veřejnost“.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN nadále nařizuje plošnou povinnost nosit respirátor či zdravotnickou masku ve vnitřních prostorách, na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a i mimo obec, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci a cvičící osoby mají výjimku z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. Další výjimky s různými podrobnějšími podmínkami pak platí pro přípravu pro sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Mimořádná opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví, a to bez limitu počtu společně sportujících osob.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští organizovaní sportovci mohou v rámci spolkové činnosti sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 20 osob a na vnitřních sportovištích (spolkem přímo provozovaných) v maximálním počtu 10 osob.
 5. Za dodržení podmínek stanovených čl. I odst. 18 a 19 MO služby lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
 6. Bazény jsou pro veřejnost uzavřeny. Z hlediska organizovaného amatérského sportu platí dle názoru JUDr. Viduny stejný režim jako pro ostatní vnitřní sportoviště.
 7. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. (Podtržená část zůstala dle názoru JUDr. Viduny v textu z předchozího mimořádného opatření a nedává s přihlédnutím k aktuálnímu znění nových mimořádných opatření smysl. Dle jeho názoru může sportovat až 20 osob společně bez ochrany dýchacích cest, přičemž lze předpokládat povinnost testování obdobně jako v případě vnitřních sportovišť).
 8. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro profesionální sportovce na vnitřních i venkovních sportovištích.
 9. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce (organizované) na vnitřních sportovištích pouze za podmínky pravidelného testování.

Aktualizace k 27.3. 00:00 hod

Vláda na svém mimořádném jednání v pátek 26.3.2021 schválila prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a zároveň usnesením č. 315 prodloužila stávající krizová opatření platná od 22.3. 00:00 hod. tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.

Omezení platná od 22.3. 00:00 hod

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 18. 03. 2021 č. 298 a č. 299, Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 03. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN a Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 03. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN sděluje Česká unie sportu Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M.

V návaznosti na shora uvedená usnesení vlády došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, avšak pouze v jednom ohledu, kdy sportovní činnost nemusí být vykonávána pouze na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Na sportovní činnost se tedy nově vztahuje obecné omezení v podobě zákazu opuštění území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají osoby trvalý pobyt nebo bydliště.

Závěry:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Nově je stanovena povinnost písemného prokázání důvodnosti výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to výhradně individuálně či ve společnosti členů jedné domácnosti. Sportovat lze nově na území celého okresu.
 5. Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 299 lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
 6. Bazény jsou pro zcela uzavřeny.
 7. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest  platí pro amatérské sportovce pouze v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.
 8. Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 03. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN.

Omezení platná od 1.3. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 216 o přijetí krizového opatření zakazuje volný pohyb osob za hranice okresu bydliště na území celé České republiky. Z hlediska sportu je v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. důležitá výjimka cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště.

usnesení vlády č. 217, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.

Nově platí mimořádné opatření MZDR 15757/2020-45, které nařizuje plošnou povinnost nosit respirátor či zdravotnickou masku ve vnitřních prostorách, na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a i mimo obec, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci a cvičící osoby mají výjimku z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech. Další výjimky s různými podrobnějšími podmínkami pak platí pro přípravu pro sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Usnesení vlády č. 216 a 217 a Mimořádné opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Nově je stanovena povinnost písemného prokázání důvodnosti výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to výhradně individuálně či ve společnosti členů jedné domácnosti, a navíc pouze na území obce jejich trvalého pobytu/bydliště.
 5. Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 216 lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).
 6. Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.
 7. Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 02. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-60.

Omezení platná od 30.1. 00:00 hod

Omezení zůstávají prakticky ve stejném režimu jako v předchozím období, zákaz volného pohybu osob se řídí usnesením vlády č. 79. Novinkou pro sportovní prostředí je bod IV.2, který nařizuje omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti. Zákaz poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí řeší usnesení vlády č. 78 pro sport beze změn. Stejně tak nadále beze změn platí mimořádné opatření MZDR o ochraně dýchacích cest.

Omezení platná od 27.12. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1375 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích – platí omezení nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti.

V usnesení vlády č. 1376, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají  osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Nadále platí mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43, které již od 8.12.2020 nařizuje plošnou povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. Sportovci a cvičící osoby mají výjimky z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech. Pokud mají všichni členové týmu negativní test (antigenní / PCR test), který není starší 48 hodin, nebo pokud trénink probíhá v rozsahu alespoň dvakrát týdně, test musí být v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; nemusí mít roušky ani ve vnitřních prostorech v době přípravy na svazové soutěže.

Výklad podmínek uvádí vládní COVID Portál: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty

Závěry výkladového stanoviska ČUS JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Usnesení vlády č. 1375 a 1376 a Mimořádné opatření MZDR jsou následující:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.
 5. Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.

Omezení platná od 18.12. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1334 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích. Nově vláda nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou členů domácnosti.

Usnesení vlády ČR č. 1332 o přijetí krizového opatření zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku má sportovní příprava profesionálů (tj. osob v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) jako příprava pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a sportovní akce, které nejsou zakázány. Dále je také zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.

Nadále platí mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43, které od 8.12.2020 nařizuje plošnou povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. Sportovci a cvičící osoby mají výjimky z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech. Pokud mají všichni členové týmu negativní test (antigenní / PCR test), který není starší 48 hodin, nebo pokud trénink probíhá v rozsahu alespoň dvakrát týdně, test musí být v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; nemusí mít roušky ani ve vnitřních prostorech v době přípravy na svazové soutěže.

Aktualizace informací od České unie sportu z 16.12.2020:

Dle výkladu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje lze za venkovní sportoviště považovat i určitá hřiště zakrytá sezónním zimním opláštěním. Více informací ve výkladu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ZDE.

Omezení platná od 9.12. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1290 o přijetí krizového opatření zakazuje od 9.12.2020 hromadné akce a upravuje provoz sportovišť nadále ve stejném znění, jako usnesení 1262 platné od 3.12.2020 (viz níže).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43, kde od 8.12.2020 nadále platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci a cvičící osoby mají následující výjimky:

 • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
 • ve vnitřních prostorech v době přípravy na svazové soutěže, pokud mají všichni členové týmu negativní test (antigenní / PCR test), který:
  • není starší 48 hodin
  • pokud trénink probíhá v rozsahu alespoň dvakrát týdně, test musí být v intervalu nejdéle jednou za 5 dní,
 • profesionální sportovci na vnitřních sportovištích,
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť.

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k nošení roušek od 8.12.2020 naleznete ZDE a k omezení vnitřních sportovišť ZDE.

Omezení platná od 3.12. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1262 o přijetí krizového opatření ruší zákaz volného pohybu osob. Od čtvrtka 3.12. je tedy opět možné se volně pohybovat na území celé České republiky. Toto usnesení zároveň zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech (s výjimkou členů rodiny, zaměstnanců apod.).

Vláda omezuje provoz sportovišť tak, že:

 • sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,
 • ve vnitřních prostorách staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,
 • pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že
  • pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,
  • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 • pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že
  • pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,
  • sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
  • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 • pro výkon rekreačního sportu platí, že
  • vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2 ,
  • sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
  • pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 • provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m 2 vnitřní plochy, a skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny, sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření; individuální trénink musí být konán v minimálních odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti mezi zákazníkem a trenérem.

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních 3 služeb, je omezen tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob a ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob, saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou zakázány.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-42, kde od 3.12.2020 platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. mají ve venkovních prostorech výjimku a roušky nosit nemusí. Na vnitřních sportovištích platí povinnost i nadále, vyjmuti jsou pouze profesionální sportovci a osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť.

Národní sportovní agentura také zveřejnila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví matici opatření PES se zaměřením na sporty – ke stažení ZDE.

Česká komora fitness opět připravila Manuál pro provoz fitness center ve fázi 3 systému PES – ke stažení ZDE.

Připomínáme také existenci Metodického pokynu NSA pro konání tréninků a soutěží – podrobnější informace naleznete v našem článku ZDE.

Česká unie sportu pravidelně nechává zpracovávat srozumitelný výklad k vládním opatřením. Závěry výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 11. 1262 a Mimořádné opatření MZDR jsou následující:

 1. Shora uvedené Usnesení je však ve vztahu ke sportu nelogické, matoucí, v některých ohledech si navíc jednotlivá ustanovení písmen navzájem odporují a Usnesení se v této souvislosti stává v podstatě nepochopitelným. Dle mého názoru tedy není možné ze současné textace Usnesení připravit relevantní výklad skutečně povolených činností.
 2. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích jsou vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby pouze na venkovních sportovištích. V případě vnitřních sportovišť platí výjimka pouze pro profesionální sportovce a bazény.

matice_opatreni_pes_druheho_stupne_sport_final_29112020_page-0001

Omezení platná od 23.11. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1200 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. Z hlediska sportu je nadále důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích. Nově vláda nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou členů domácnosti.

V usnesení vlády č. 1201, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, není zakázán provoz venkovních sportovišť. Zároveň je ovšem nadále zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají  osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-40, kde od 21.11.2020 platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku mají výjimku z nošení ochrany dýchacích cest při výkonu sportovní činnosti.

Závěry z výkladu České unie sportu:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 6 osob s výjimkou členů domácnosti.
 5. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

—————————————————————————————

Starší již neplatné vlny krizových opatření:

Omezení platná od 18.11. 00:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1190 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích – nadále platí omezení nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti.

V usnesení vlády č. 1192, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, není zakázán provoz venkovních sportovišť. Zároveň je ovšem nadále zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají  osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-39, kde platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku mají výjimku z nošení ochrany dýchacích cest při výkonu sportovní činnosti.

Závěry z výkladu České unie sportu:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.
 5. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Omezení platná od 22.10. 06:00 hod

Usnesení vlády ČR č. 1078 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích. V usnesení vlády č. 1079, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, není zakázán provoz venkovních sportovišť. Zároveň ovšem tato sportoviště mohou být k dispozici pouze pro profesionální (zaměstnané) sportovce, amatérští sportovci na ně nemají přístup, jelikož se na sportoviště nevztahuje výjimka z volného pohybu osob (pouze parky a příroda).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 21.10.2020 mimořádné opatření MZDR 15757/2020-37, kde platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku mají výjimku z nošení ochrany dýchacích cest při výkonu sportovní činnosti.

Podrobné výkladové stanovisko České unie sportu je ke stažení ZDE. NSA zveřejnilo ZDE stručné stanovisko ve stejném znění jako ČUS, po tweetu ministra zdravotnictví jej ovšem stáhlo.

Závěry výkladu:

 1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
 2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je umožněn pouze profesionálním sportovcům (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.), a to bez omezení počtu osob.
 3. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.
 4. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Omezení platná od 14.10.

Usnesení Vlády ČR č. 1021 o přijetí krizového opatření zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorách staveb i ve vnějších prostorách, nejde-li o členy domácnosti, zaměstnance při výkonu práce a další výjimky. Zákaz se vztahuje i na spolkové a sportovní akce. Osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry.

Nařízení dále plošně zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, stejně jako umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) a wellness zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-36 platné od 13.10.2020, kde nadále zůstává plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD a nově i na zastávkách. Sportovci v době tréninku mají výjimku z nošení ochrany dýchacích cest při výkonu sportovní činnosti.

Vyjádření Národní sportovní agentury k nahlédnutí ZDE. Výkladové stanovisko České unie sportu k usnesení Vlády ČR č. 1021 a mimořádnému opatření MZDR 15757/2020-36 si můžete přečíst ZDE.

Závěry výkladu:

 1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
 2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 6 osob (v případě neprofesionálních sportovců) a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.
 3. Venkovní sportoviště lze rozdělit pomocí fyzických překážek na dílčí sportoviště tak, aby takto vzniklými dílčími sportovišti vznikly koridory o minimální šířce 2 metry, a byl zamezen kontakt takto sportujících skupin (max. 6 osob v každé skupině), a to jak při příchodu a odchodu (vlastní vstup na sportoviště), tak při výkonu sportovní činnosti.
 4. Profesionální sportovci mohou využívat venkovní sportoviště (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.) i v počtu přesahujícím 6 osob.
 5. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Omezení platná od 12.10.

Usnesení Vlády ČR č. 996 o přijetí krizového opatření zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorách, nejde-li o členy domácnosti a další výjimky. Zákaz se vztahuje i na spolkové a sportovní akce.

Nařízení dále plošně zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, stejně jako umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) a wellness zařízení.

Výkladové stanovisko České unie sportu k usnesení Vlády ČR č. 996 si můžete přečíst ZDE.

Závěry výkladu:

 1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
 2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 20 osob a zákazem využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.
 3. Venkovní sportoviště lze rozdělit pomocí fyzických překážek na dílčí sportoviště tak, aby mezi jednotlivými sportovišti vznikly koridory o minimální šířce 2 metry, a byl zamezen kontakt takto sportujících skupin (max. 20 osob v každé skupině), a to jak při příchodu a odchodu (vlastní vstup na sportoviště), tak při výkonu sportovní činnosti.

Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, tedy plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách a prostředcích veřejné hromadné dopravy.

Omezení platná od 9.10.

Usnesení Vlády ČR č. 995 o přijetí krizového opatření zakazuje provoz a používání umělých koupališť a sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center.

Dále zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorách staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorách, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání a dalších.

Výjimka pro svazové sportovní akce (soutěže i přípravu na ně) nadále platí!

Zákaz využívání sportovišť v bodě I./3. totiž na svém konci obsahuje formulaci „s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí podle bodu II./2.“ Právě bod II./2. obsahuje omezení svazových sportovních akcí tak, jak platí od počátku podzimního nouzového stavu, tedy od pondělí 5.10.2020.

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy se tedy MOHOU KONAT i o tomto víkendu. Účastnit se jich mohou nadále pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Výkladové stanovisko České unie sportu k usnesení Vlády ČR č. 995 si můžete přečíst ZDE.

Závěry výkladu:

 1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí.
 2. Je vyhlášen zákaz vnitřních sportovišť a v případě venkovních sportovišť je limitován počtem 20 osob a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), nespadají-li případné činnosti na sportovišti do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení (viz následující odstavec).
 3. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob.
 4. Za sportovní svazy nelze dle současného znění Usnesení považovat např. Českou obec sokolskou, ČUS (příp. KO ČUS, OS ČUS).

Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, tedy plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, kdy sportovci mají výjimku při výkonu sportovní činnosti.

zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

zdroje:

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.