Hlavní město Praha vypsalo Program podpory sportu na rok 2023

Dne 31.10.2022 schválila Rada hlavního města Prahy „Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023“. Oproti předchozím letům doznal program některých zásadních změn. Připravili jsme pro vás přehled těch nejvýznamnějších.

Změny v Programu jsou v zásadě trojího charakteru. První jsou formálního rázu – došlo ke zpřesnění textu a sjednocení terminologie. Další změny se týkají žádosti (zejména formuláře žádosti a příloh) a povinností, které musí organizace splnit, aby byly oprávněnými žadateli. Některé z těchto změn jsou opravdu zásadní a žadatelé by měli reagovat co nejdříve, aby měli dostatek času zajistit všechny podklady. Posledním typem změn jsou úpravy podmínek poskytování a užití dotace v jednotlivých opatřeních.

Žádost

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1.12.2022 do 19.12.2022.

Nejdůležitější novinkou v rámci podávání žádostí je, že se žádosti budou podávat prostřednictvím on-line formuláře. Ten bude umístěn na Portálu finanční podpory v profilu žadatele. Každý žadatel se tedy musí na Portálu zaregistrovat, a to prostřednictvím svého statutárního zástupce. Stejně tak se musí registrovat každá další fyzická osoba, která chce nahlížet do žádosti nebo se na jejím zpracováním podílet. Podrobný návod, jak se registrovat, včetně některých praktických rad, naleznete ZDE.

Změny se týkají i příloh žádosti. Žadatel letos musí mj. doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů. S tím nebudou mít problém spolky, které již mají zřízenou datovou schránku (ta je povinná např. i při podávání žádosti Můj Klub 2023 a od 1.1.2023 bude povinná u všech právnických osob). Informace o tom, jak získat úplný výpis z evidence skutečných majitelů, naleznete v našem článku ZDE.

Bankovní účet žadatele se stejně jako loni dokládá potvrzením banky nebo kopií smlouvy o vedení bankovního účtu. Již ale není stanovena podmínka, že potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce – při podávání žádostí v roce 2023 lze tedy použít potvrzení z loňského roku.

Finanční vypořádání dotace za rok 2023 se bude nově také podávat prostřednictvím on-line formuláře, který bude k dispozici na Portálu finanční podpory. Termíny vypořádání budou uvedeny ve veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi příjemcem dotace a Hlavním městem Prahou.

Způsobilý žadatel

Nově mohou být způsobilým žadatelem ve všech Opatřeních pouze neziskové organizace založené podle zákona č. 89/2012 Sb., tj. spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. V žádném Opatření nemohou o dotace žádat subjekty s jinou právní formou (např. obchodní společnosti nebo fyzické osoby).

Aby byl žadatel označen jako způsobilý, musí kromě jiného splnit podmínku, že své účetní závěrky zveřejňuje ve veřejném rejstříku. Povinnost uložit závěrku za rok 2021 do Sbírky listin má subjekt do 31.12.2022, tzn. pokud uvedenou závěrku nebude mít v době podání žádosti umístěnou ve veřejném rejstříku, nebude se jednat o chybu, pro kterou by mohla být žádost vyřazena. Všechny předchozí účetní závěrky (počínaje rokem 2014) však ve veřejném rejstříku být umístěny musí. Více informací naleznete ZDE.

Změny u jednotlivých Opatření

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

V základních principech (údaje v žádosti, kritéria, přílohy) se Opatření I. nemění. Jednou ze změn proti minulým rokům je období použití dotace (shodné s kalendářním rokem).

Změnily se také podmínky ve vztahu žadatel (svaz) vs. realizátor (klub). Nově musí žadatel poslat dotaci jednotlivým klubům do 30 dnů od jejího přijetí (připsání na účet), a to na základě realizační smlouvy. Realizační smlouva (smluvní vztah, na základě kterého „přenáší“ žadatel povinnosti z Programu na realizátora) je povinná, avšak žadatel ji Hlavnímu městu Praha nijak nedokládá. To znamená, že na rozdíl od minulých let je jedinou podmínkou pro vyplacení dotace žadateli (svazu) uzavření smlouvy mezi žadatelem a Hlavním městem Prahou.

Tabulky – Jmenný seznam účastníků projektu, které jsou přílohou žádosti u tohoto Opatření, budou k dispozici ke stažení na Portálu finanční podpory.

Všichni příjemci dotace z HMP musí dodržet jednu podmínku při prezentaci HMP, a to umístit logo hlavního města na své internetové stránky. Nemusejí již označovat sportovní materiál, nebo dávat nášivky na dresy.

Opatření II. Investice do sportovního zařízení

V investičním opatření je poměrně dost změn. Jednou ze základních je doložení „ekonomické připravenosti“. Žadatel musí doložit, zda má zajištěné prostředky na financování spoluúčasti, resp. veškeré prostředky, které je třeba pro realizaci projektu (uvedené v rozpočtu projektu) nad rámec dotace poskytnuté Hlavním městem Prahou.

Z formulace účelu dotace je zřejmé, že bude kladen důraz na projekty, které povedou ke snížení energetické náročnosti sportovního zařízení. Z účelu dotace byla vyřazena podpora projektů pro stavební povolení. Lze tedy žádat o dotaci na novou výstavbu a technické zhodnocení.

V rámci změn byl také zvýšen počet projektů, které může žadatel předložit – nově se jedná o 2 projekty. Také byla zvýšena maximální hodnota dotace pro jednoho žadatele, a to na 20 milionů korun za všechny projekty v uvedeném Opatření II. (v minulém roce to bylo 15 mil. Kč).

Opatření III. Provoz sportovního zařízení

V základních principech (údaje v žádosti, kritéria, přílohy) se Opatření III. nemění.

Nejzásadnější změnou v tomto Opatření bylo zvýšení maximální hodnoty dotace pro jednoho žadatele, a to na 5.000.000 Kč (v minulém roce to byly 3.000.000 Kč).

Opatření IV. Sportovní akce

V Opatření IV. dochází ke změně posuzování žádostí. Nově se bude žádost o dotaci na sportovní akce posuzovat podle algoritmů tak, jako tomu je u Opatření I., III., V. a VI.

V oblasti způsobilých nákladů došlo k úpravě limitů – náklady na rozhodčí a mzdové náklady na pořadatele mohou nově činit až 25 % hodnoty dotace (v minulém roce to bylo 20 %). Nově se u mzdových nákladů na pořadatele upravuje maximální částka na 2.000 Kč na osobu za den akce (v minulém roce bylo max 5.000 Kč na osobu a celou akci). Jde o stejný model jako u rozhodčích.

Také v tomto Opatření byla zvýšena hodnota maximální výše dotace pro jednoho žadatele na 3.000.000 Kč (v minulém roce to byly 2.000.000 Kč). Byly upraveny podmínky propagace. Nově nemusí Žadatel předkládat tiskovou zprávu před konáním akce.

Opatření V. Sport pro všechny

V tomto Opatření došlo k úpravě textace. Ta nově zdůrazňuje, že Opatření je určeno k financování aktivit sportu pro všechny ve výhradně nesoutěžních sportovních odvětvích.

Byla snížena maximální výše dotace pro jednoho žadatele na 250.000 Kč (v minulém roce to byl 1.000.000 Kč).

Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných

Byla snížena maximální výše dotace pro jednoho žadatele na 500.000 Kč (v minulém roce to byl 1.000.000 Kč).

Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby

V posledním Opatření došlo jen ke drobným změnám formulací, které nemají vliv na jeho účel.

 

Závěrem si vás dovolujeme upozornit, že některá ustanovení byla z textu Programu přesunuta do vzoru Veřejnoprávní smlouvy mezi Žadatelem a Hlavním městem Prahou. Jedná se např. o údaj o užití dotace – nově je u všech Opatření čerpání dotace upraveno na období od 1.1. do 31.12.2023.

Vzhledem k tomu, že vzor smlouvy je přílohou vyhlášení, jsou její ustanovení stejně závazná a je důležité si je prostudovat.

Celý text Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023 včetně příloh naleznete ZDE.

Ing. Jaroslav Chvalný, Ing. Marta Zachovalová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.